ZP Dôvera: Metodika hodnotenia nemocníc 2009

štvrtok, 14. máj 2009, 19:06

Metodika hodnotenia nemocníc zahŕňa subjektívny pohľad pacientov i dáta, ktoré má o nemocnici zdravotná poisťovňa. Sleduje sa najmä kvalita a efektivita zdravotnej starostlivosti, náročnosť liečených diagnóz, výsledky liečby, význam nemocnice v regióne a jej komplexnosť, komfort pre pacientov a ich spokojnosť.

Metodika hodnotenia nemocníc vychádza z metodiky použitej v predchádzajúcom roku na hodnotenie nemocníc za rok 2007. Na základe skúseností aj návrhov od odborníkov a partnerov zo sektora zdravotníctva bola vylepšená. Hodnotenie zahŕňa subjektívny pohľad pacientov i dáta, ktoré má o nemocnici zdravotná poisťovňa. Sleduje sa najmä kvalita a efektivita zdravotnej starostlivosti, náročnosť liečených diagnóz, výsledky liečby, význam nemocnice v regióne a jej komplexnosť, komfort pre pacientov a ich spokojnosť.

Dáta na účely hodnotenia pochádzajú od nemocníc, z oficiálnych prameňov a priamo od pacientov – respondentov prieskumu spokojnosti.

Hodnotenie sa týka roku 2008. Neprejavujú sa v ňom výsledky nemocníc či prípadné zmeny v nemocniciach v roku 2009. Nehodnotia sa tie zariadenia, ktoré v priebehu roku 2008 ukončili svoju činnosť.

Zdravotnícke zariadenia sú na účely rebríčka rozdelené do štyroch skupín, podľa ich typu a zamerania. V každej sú príbuzné zariadenia. Takto je hodnotenie a porovnávanie objektívne a metodicky korektné. Existujú preto samostatné skupiny fakultných nemocníc, všeobecných nemocníc, špecializovaných nemocníc a ústavov a ostatných lôžkových zdravotníckych zariadení.

Poradie nemocníc v rebríčku určil celkový index, ktorý v hodnotení dosiahli. Ten vznikol spočítaním výsledkov nemocníc v jednotlivých hodnotených parametroch. Zariadenia dostali na základe indexu hviezdičky. Maximálny počet hviezdičiek je päť, minimálny jedna.

Zoznam všetkých hodnotených parametrov (ich podrobnejší popis nájdete nižšie):

 • Regionálny význam
 • Komplexnosť
 • Spokojnosť pacientov
 • Služby pre pacientov
 • Náročnosť diagnóz
 • Náklady počas hospitalizácie
 • Úroveň zdravotnej starostlivosti, a to:
  • Spádovosť
  • Opakované hospitalizácie
  • Prijaté preklady
  • Odchádzajúce preklady
  • Operovanosť
  • Plánovanosť
  • Točivosť
  • Úmrtnosť
  • Priemerná dĺžka hospitalizácie

Tohtoročné novinky v metodike

 • vyhodnotenie služieb a komfortu, ktoré nemocnica zabezpečuje
 • úmrtnosť
 • priemerná dĺžka hospitalizácie
 • nákladovosť hospitalizácie
 • zohľadnenie jednodňovej ambulantnej starostlivosti
 • doplnenie opakovaných hospitalizácií nielen do 28 dní, ale aj do 90 dní

Popis použitých parametrov hodnotenia

Regionálna dôležitosť – Vyjadruje, akú potrebu a dôležitosť má zdravotnícke zariadenie v regióne. Zohľadňuje veľkosť regiónu a počet obyvateľov, ktorým zariadenie primárne poskytuje zdravotnú starostlivosť.

Spokojnosť pacientov – Ide o reprezentatívny prieskum spokojnosti hospitalizovaných pacientov. Respondenti známkovali ako v škole, teda od 1 po 5. Za rok 2008 sa prieskum realizoval v rámci spolupráce členských poisťovní zo Združenia zdravotných poisťovní. Všetky otázky v prieskume mali rovnakú váhu.

Služby pre pacientov – Zahŕňajú služby a komfort pre pacienta v zdravotníckom zariadení. Sledujú tiež úroveň komunikácie a vnútorných procesov. Vyhodnocujú sa z verejne dostupných zdrojov a z dát priamo od zdravotníckych zariadení. Hodnotia sa:

 • objednávkový systém
 • možnosť nadštandardu
 • sociálne zariadenia
 • bezbariérový prístup
 • informácie a orientácia pre pacienta
 • elektronické vedenie dokumentácie a sprístupňovania výsledkov
 • ostatné služby (bankomat, internet, lekáreň…)
 • certifikát kvality
 • stravovanie pacientov
 • sťažnosti pacientov; dohľady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • web stránka

Komplexnosť – Je to škála poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti a počet a škála oddelení. Nemocnice sa delia na 3 typy:

 • neposkytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých základných oddeleniach
 • poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých základných oddeleniach, prípadne aj na ďalších nadväzujúcich oddeleniach
 • poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť na všetkých základných oddeleniach a v širokej škále špecializovaných oddelení, pracovísk a kliník

Za základné oddelenia sa na účely hodnotenia považujú interné, detské, gynekologické a pôrodnícke, novorodenecké, neurologické, chirurgické a oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Pri hodnotení komplexnosti sa posudzuje (a bonifikuje), či nemocnica realizuje vybrané zákroky jednodňovou formou.

Náročnosť diagnóz – Je to štruktúra a náročnosť diagnóz, ktoré nemocnica lieči. Odborne sa nazýva case mix. Čím je vyšší, tým vážnejšie a ťažšie prípady nemocnica lieči.

Úroveň starostlivosti – Mapuje výkonnosť jednotlivých oddelení v zdravotníckom zariadení. Skladá sa z viacerých parametrov, každý má inú váhu. Je zostavená odlišne pre chirurgické a nechirurgické odbory. Tvoria ju spádovosť, rehospitalizácie, prijaté preklady, odchádzajúce preklady, operovanosť, plánovanosť, točivosť, úmrtnosť, nákladovosť, priemerná dĺžka hospitalizácie.

 • Spádovosť – Vyjadruje, koľko pacientov mimo prirodzeného spádového územia chodí do nemocnice. Čím je vyššia, tým lepšie hodnotenie, pretože to znamená, že nemocnica je vyhľadávaná. Pre rôzne zariadenie je definované rôzne spádové územie. Napríklad pre fakultnú nemocnicu samosprávny kraj, pre menšiu všeobecnú nemocnicu okres alebo skupina okresov.

 • Rehospitalizácie – Ide o opakované hospitalizácie, teda také, keď musel byť pacient opakovane hospitalizovaný v prípade tej istej choroby, do 28 dní a do 90 dní po prvej hospitalizácii. Čím nižšie, tým lepšie.

 • Prijaté preklady pacientov – Sú to hospitalizácie prijaté z inej nemocnice. Napríklad aj preto, že predchádzajúca nemocnica nedokázala pacienta vyliečiť. Počíta sa ako pomer prijatých prekladov k celkovému počtu hospitalizácií v hodnotenom zariadení. Čím vyššie, tým lepšie.

 • Odchádzajúce preklady pacientov – Sú to presuny hospitalizovaných pacientov do inej nemocnice. Napríklad preto, že nemocnica nedokázala pacienta vyliečiť. Počíta sa ako pomer odchádzajúcich prekladov k celkovému počtu hospitalizácií v hodnotenom zariadení. Čím nižšie, tým lepšie.


 • Operovanosť – Vyjadruje podiel operácií na celkovom počte hospitalizácií. Je to ukazovateľ efektivity na chirurgických oddeleniach. Čím vyššie, tým lepšie.


 • Plánovanosť – Určuje, koľko zo všetkých hospitalizácií (akútnych aj plánovaných) tvoria tie plánované. Možno z toho usudzovať, či do nemocnice chodia len akútne prípady alebo si ju pacienti sami vyberajú aj na odkladnú zdravotnú starostlivosť. Čím vyššia, tým lepšie.


 • Točivosť – Zisťuje, či pacient dostane komplexnú starostlivosť na jednom oddelení alebo musí prejsť počas jednej súvislej hospitalizácie viacerými. Poukazuje na efektivitu pohybu pacienta medzi jednotlivými oddeleniami. Čím nižšia, tým lepšie.

 • Úmrtnosť – Vypočíta sa ako podiel hospitalizácií končiacich úmrtím a celkového počtu hospitalizácií. Berie sa pritom do úvahy, akú štruktúru pacientov nemocnica lieči. Tento parameter sa nesleduje na oddeleniach poskytujúcich paliatívnu starostlivosť.

 • Nákladovosť hospitalizácií – Vyjadruje náklady na vyšetrenia v rámci spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, pričom sa zohľadňuje náročnosť a štruktúra hospitalizácií, ktoré nemocnica robí. Parameter poukazuje na efektivitu počas hospitalizácie.

 • Priemerná dĺžka hospitalizácie – Sleduje sa priemerná dĺžka hospitalizácie na oddelení a porovnáva sa jej odchýlka od celoslovenského priemeru. Cieľom je, aby bol pacient liečený čo najefektívnejšie a najrýchlejšie. Na druhej strane je nesprávne, aby odchádzal z nemocnice nedoliečený a nedostal takú zdravotnú starostlivosť, na akú má nárok a akú si vyžaduje jeho zdravotný stav.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia