Informovaný súhlas

štvrtok, 13. august 2009, 20:59

Informovaný súhlas predstavuje súhlas pacienta s poskytnutím zdravotnej starostlivosti na základe predchádzajúceho poučenia. Informovaný súhlas je podmienkou poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Podmienky a pravidlá informovaného súhlasu zakotvuje Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (v čl. 5 Dohovoru sa uvádza: „Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas. Pred zákrokom musí byť osoba primerane informovaná o jeho účele a povahe, ako aj o následkoch a rizikách zákroku. Príslušná osoba môže svoj súhlas kedykoľvek slobodne zrušiť.“).

Informovaný súhlas je dôležitou súčasťou moderného ponímania zdravotníctva a výrazným spôsobom aktivizuje pacienta do procesu liečby, pričom zvyšuje jeho právne a zdravotnícke povedomie. Informovaný súhlas je predpokladom poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

V slovenskej legislatíve je informovaný súhlas všeobecne upravený v § 6 zákona o zdravotnej starostlivosti.

Informovanému súhlasu predchádza poučenie resp. jeho odmietnutie. Každý, kto má právo na poučenie, má právo poučenie odmietnuť, musí tak učiniť písomne.

Informovaný súhlas musí byť preukázateľný (§ 6 ods. 4), čo nemusí bezpodmienečne znamenať písomnú podobu, ale napr. súhlas vyjadrený pred svedkom (napr. v ambulancii pred zdravotnou sestrou). Písomný informovaný súhlas sa vyžaduje:

  • v prípade biomedicínskeho výskumu, transplantácií, sterilizácií (rozšírený rozsah poučenia)
  • umelom prerušení tehotenstva (rozšírený rozsah poučenia), podrobnosti viď nižšie
  • pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej anestéze alebo lokálnej anestéze
  • pri zmene diagnostického postupu alebo liečebného postupu, ktorý nebol obsahom predošlého informovaného súhlasu.

Právom pacienta je informovaný súhlas kedykoľvek odvolať.

Informovaný súhlas môže dať len osoba plne spôsobilá na právne úkony. Za osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony dáva informovaný súhlas ich zákonný zástupca. Osoby nespôsobilé udeliť informovaný súhlas sa však na tomto rozhodovaní majú podieľať do maximálnej miery, ktorú dovoľujú ich schopnosti, čo predpokladajú i medzinárodné dokumenty (napr. Dohovor o ľudských právach a biomedicíne). V prípade, ak zákonný zástupca maloletej osoby, osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony alebo osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony odmietol dať informovaný súhlas, môže sa poskytovateľ obrátiť na súd, ktorý rozhodne, či je zdravotná starostlivosť v záujme pacienta a či môže byť poskytnutá bez informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Takéto opatrenie má za cieľ eliminovať rozhodnutia zákonného zástupcu, ktoré by boli v rozpore so záujmami zastupovanej osoby – pritom sa umožňuje do rozhodnutia súdu poskytnúť neodkladnú starostlivosť nevyhnutnú na záchranu života aj bez informovaného súhlasu.

Zdravotnú starostlivosť je za istých okolností možné poskytovať aj bez súhlasu pacienta resp. jeho zákonného zástupcu (viď čl. 26 ods. 1 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne: „Výkon práv a ochranných ustanovení uvedených v tomto dohovore nebude podliehať iným obmedzeniam ako tým, ktoré predpisuje zákon a ktoré sú potrebné v demokratickej spoločnosti v záujme verejnej bezpečnosti, predchádzania trestnej činnosti, ochrany verejného zdravia alebo ochrany práv a slobôd iných.“).

Na Slovensku sú v súčasnosti tieto okolnosti vymedzené nasledovne:

  1. neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,
    Podľa Princípov práv pacientov v Európe (Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu, Amsterdam 1994) možno súhlas pacienta predpokladať, ak pacient nie je schopný vyjadriť svoju vôľu, lekársky výkon je urgentný a z predchádzajúceho výslovného vyjadrenia vôle pacienta nie je zrejmé, že by v danej situácii súhlas odmietol dať.
  2. ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu,
  3. ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
  4. ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

Hospitalizáciu podľa bodov 3 a 4 je poskytovateľ povinný oznámiť do 24 hodín súdu, v ktorého obvode sa zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti nachádza. Súd rozhodne o zákonnosti dôvodov prevzatia do ústavnej starostlivosti. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života a zdravia osoby alebo na zabezpečenie jej okolia.

Keďže poučenie a informovaný súhlas majú zásadný vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, informácie o nich musia byť zaznamenané v zdravotnej dokumentácii. Táto skutočnosť je v zákone upravená problematicky.

Informovaný súhlas pri umelom prerušení tehotenstva

Od 1. septembra 2009 platí nová právna úprava informovaného súhlasu v prípade umelého prerušenia tehotenstva, na základe novely zákona o zdravotnej starostlivosti navrhnutej poslancami Ľ. Muškovou (ĽS-HZDS) a Š. Zelníkom (SNS).

Informovaný súhlas musí byť naďalej písomný. Rozšíril sa povinný rozsah poučenia (napr. o možnosti utajeného pôrodu alebo osvojenia dieťaťa po narodení). Ak ide o prerušenie tehotenstva z nemedicínskych dôvodov, ošetrujúci zdravotník je povinný informácie z poučenia odovzdať žene aj v písomnej podobe, vrátane zoznamu treťosektorových inštitúcií, ktoré poskytujú ženám pomoc v tehotenstve.

Umelé prerušenie tehotenstva z nemedicínskych dôvodov sa môže vykonať najskôr po uplynutí lehoty 48 hodín od odoslania hlásenia o poučení.

U neplnoletých osôb je nevyhnutný aj písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia