Poučenie

štvrtok, 13. august 2009, 21:04

Poučenie predstavuje informovanie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie pacientovi, jeho zákonnému zástupcovi a prípadne osobe, ktorú si pacient určí. Poučenie predchádza informovanému súhlasu, ktorý je podmienkou poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

V slovenskej legislatíve je poučenie upravené spolu s informovaným súhlasom, všeobecné ustanovenia sú v § 6 zákona o zdravotnej starostlivosti.

Poučenie musí byť zrozumiteľné primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti pacienta. Z etického pohľadu je potrebné, aby mal pacient právo sa slobodne rozhodnúť a aby mal na toto rozhodnutie dostatočný časový priestor.

Každý, kto má právo dostať poučenie má i právo poučenie odmietnuť, odmietnutie však musí byť písomné.

Poučenie pri biomedicínskom výskume a sterilizáciách

Obsah poučenia je prípadoch biomedicínskeho výskumu a sterilizácie (§ 27 ods. 2 a § 40 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti) upresnený explicitným vymenovaním jeho konkrétnych nevyhnutných súčastí. Súčasťou poučenia musí byť informácia o alternatívnych preventívnych, diagnostických a liečebných metódach, ako aj o možných rizikách v prípade odmietnutia informovaného súhlasu. Dôležitým momentom poučenia je z etického pohľadu možnosť slobodne sa rozhodnúť pre udelenie informovaného súhlasu.

Pri biomedicínskom výskume ani sterilizáciách nie je možné odmietnuť poučenie.

Poučenie pri umelom prerušení tehotenstva

Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu pri umelom prerušení tehotenstva musí okrem uvedených náležitostí obsahovať informácie o

  1. účele, povahe, priebehu a následkoch umelého prerušenia tehotenstva
  2. fyzických a psychických rizikách umelého prerušenia tehotenstva
  3. aktuálnom vývojovom štádiu embrya alebo plodu, ktorého vývoj má byť ukončený, a o jej oprávnení získať záznam zo sonografického vyšetrenia
  4. alternatívach k umelému prerušeniu tehotenstva, najmä o možnosti
    1. utajenia jej osoby v súvislosti s pôrodom
    2. osvojenia dieťaťa po narodení
    3. finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami

V prípade umelého prerušenia tehotenstva z nemedicínskych dôvodov je ošetrujúci zdravotník povinný poskytnúť informácie z poučenia aj v písomnej podobe.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia