Odpočet vlády: Uhliarik je neúspešný minister

pondelok, 05. marec 2012, 10:00

Poznámka: V tomto komentári sú použité výsledky hodnotenia programového vyhlásenia vlády (PVV) z roku 2010 študentmi programu MSc., ktorý organizuje HMA v spolupráci so Semmelweis University. Všetky hodnotiace a analytické výroky sú dielom Petrom Pažitného, ktorý znáša aj zodpovednosť za ne.

Zhodnotenie programového vyhlásenia vlády (PVV) Ivety Radičovej v oblasti zdravotníctva som sa rozhodol tentokrát urobiť netradičnou formou. V rámci predmetu zdravotná politika programu MSc. som študentom rozdal PVV a oni mali určiť dôležitosť a naplnenosť jednotlivých záväzkov vlády. Známkovalo sa opačne ako v škole. Miera dôležitosti aj miera naplnenosti stúpala od 1 do 5 – od najhorších po najlepšie známky.

Výsledky sú pre ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika, inak bývalého študenta HMA, nie príliš lichotivé:

 1. Z celkového počtu 31 záväzkov iba 3 vykazovali viac ako polovičnú mieru naplnenosti, pričom iba 2 záväzky spĺňali kľúčové kritérium – dôležité a zároveň splnené.

 2. Až 25 záväzkov sa nachádzalo na opačnom póle – sú dôležité, ale nesplnené.

Ivana Uhliarika preto môžeme hodnotiť ako veľmi neúspešného ministra zdravotníctva.

 

Tabuľka 1: Početnosť záväzkov podľa dôležitosti a splnenia záväzku

Dôležitosť záväzku

Nízka

Vysoká

Splnenosť záväzku

Vysoká

1

2

Nízka

3

25

Zdroj: Hodnotenie študentov programu MSc.

 

Graf 1: Rozmiestnenie jednotlivých záväzkov podľa dôležitosti a splnenia záväzku

 

Zdroj: Hodnotenie študentov programu MSc.

 

Uhliarikove úspechy

(dôležitosť aj naplnenosť vyššia ako 3)

Túto kategóriu splnil iba dve opatrenia: umožnenie tvorby zisku zdravotných poisťovní a opatrenia v liekovej politike. Zisk poisťovní bol riešený novelou zákona 581/2004 aj pod vplyvom rozhodnutia ústavného súdu z februára 2011, ktorý rozhodol o protiústavnosti zákazu zisku. Lieková politika bola komplexne riešená prijatím dvoch nových zákonov na jeseň 2011.

 

Tabuľka 2: Dôležité a splnené opatrenia

Záväzky z programového vyhlásenia vlády

Dôležitosť

Splnenie záväzku

Vláda SR umožní zdravotným poisťovniam tvorbu zisku za presne stanovených podmienok tak, aby sa nezhoršovala pozícia štátu v prebiehajúcich sporoch o ochranu investícií.

3,69

4,38

Vláda SR zvýši dostupnosť liekov pre obyvateľov vrátane nízkopríjmových skupín. Zároveň vláda SR zavedie v liekovej politike taký systém úhrad, aby sa minimalizoval rast výdavkov na lieky. Vláda SR zavedie predpisovanie liekov na úrovni účinnej látky a podporí ďalšie mechanizmy financovania pre finančne náročnú liečbu. Vláda SR znovu zavedie degresívnu maržu pre všetky typy liekov a zváži jej zavedenie pre zdravotnícke pomôcky a  dietetické potraviny.

3,92

3,85

Zdroj: Hodnotenie študentov programu MSc.

 

Medzi Uhliarikove úspechy môžeme zaradiť aj zrušenie odporúčacích lístkov. Toto opatrenie malo najvyššiu mieru splnenia záväzku (4,85), ale študentmi bolo vyhodnotené ako najmenej dôležité zo všetkých opatrení v PVV (2,08).

 

Tabuľka 3: Nedôležité a splnené

Záväzky z programového vyhlásenia vlády

Dôležitosť

Splnenie záväzku

Vláda SR zruší povinnosť vystavovania odporúčacích lístkov k špecialistom. So zreteľom na bezpečnosť pacienta bude odosielanie pacientov lekárom všeobecnej starostlivosti lekárovi do špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo do ústavnej starostlivosti zdôvodnené v dokumentácii stanovenou formou.

2,08

4,85

Zdroj: Hodnotenie študentov programu MSc.

 

Uhliarikove neúspechy

(dôležitosť vyššia ako 3, naplnenosť menšia ako 3)
 

Zoznam Uhliarikových neúspechov je výrazne dlhší ako úspechov. Až 25 záväzkov bolo študentmi označených ako dôležitých a zároveň nesplnených. Zoraďme ich podľa dôležitosti:

 1. Kľúčovým zlyhaním Ivana Uhliarik je neschopnosť zadefinovať zákonný nárok poistencov. Vyslovene paradoxne preto vyznieva program KDH do volieb 2012, kde na jednom z prvých miest sa KDH opäť zaväzuje zadefinovať základný balík. Veľmi nedôveryhodné.

 2. Druhým zlyhaním je nedokončenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. Tu dokonca Uhliarik a vláda išli sami proti sebe, keď vláda podpísala s odborármi memorandum, v ktorom sa zaviazala transformáciu nemocníc zrušiť. Dôležitú úlohu tu samozrejme zohral aj pád vlády v októbri 2011 a následná novela Ústavy, ktorá prezidentovi umožnila 2 mesiace efektívne blokovať transformáciu nemocníc až do prijatia novely zákona 578/2004 v decembri 2011, ktorá ju definitívne ukončila.

 3. Tretím dôležitým, ale nesplneným záväzkom je zavedenie DRG. Vláda túto úlohu posunula novelou zákona 581/2004 na úrad pre dohľad, kde je momentálne v stave rozpracovanosti. Je podpísaná zmluva s firmou INeK, ktorá DRG zavádzala v Nemecku a Švajčiarsku. Pravdou je, že projekt DRG je viacročný a vláda ho za 20 mesiacov nemohla stihnúť.

 4. Ďalším dôležitým a zároveň nesplneným záväzkom je kvalita zdravotného systému. Tento bod má však skôr deklaračný charakter a jeho splnenie, navyše v tak krátkom čase akým mal minister k dispozícií (20 mesiacov) je ťažko hodnotiteľné.

 5. Piatym dôležitým a nesplneným záväzkom je udržateľné financovanie bez zadlžovania. Ivan Uhliarik nepredstavil žiadne systémové kroky na zastavenie zadlžovania. Naopak schválením nekrytej platovky lekárov a sestier položil základ finančnej nestability systému v roku 2012 a 2013. Navyše, poslanci KDH hlasovali pri schvaľovaní štátneho rozpočtu za zníženie platby štátu za poistencov štátu. Finančná stabilizácia nemocníc vo výške viac ako 300 mil. € vyriešila problémy nemocníc s ich okamžitou likviditou, ale nevyriešila ich solventnosť.

Tabuľka 4: Dôležité a nesplnené opatrenia

Záväzky z programového vyhlásenia vlády

Dôležitosť

Splnenie záväzku

Vláda SR zadefinuje zákonný nárok na rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia. Rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej z prostriedkov verejného zdravotného poistenia bude stanovený s prihliadnutím na vývoj zdrojov verejného zdravotného poistenia a sociálno-ekonomickú situáciu v Slovenskej republike, bude rovnaký pre všetkých a každá zdravotná poisťovňa pôsobiaca na trhu ho bude povinná zabezpečiť.

4,92

1,00

Vláda SR uskutoční transformáciu nemocníc na obchodné spoločnosti a  umožní transformáciu aj neziskovým organizáciám v záujme zvýšenia transparentnosti podnikania v poskytovaní zdravotníckych služieb. Vláda SR bude dôsledne dbať na dodržiavanie efektívneho riadenia nemocníc vo vlastníctve štátu vrátane zverejňovania ich zmluvných vzťahov a  transparentného obstarávania tovarov a služieb potrebných na ich prevádzku.

4,92

1,23

Vláda SR zavedie spravodlivý systém financovania zdravotnej starostlivosti u všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vláda SR podporí implementáciu inovatívnych, transparentných a objektívnejších úhradových mechanizmov, najmä platby za diagnózu (DRG systém).

4,77

1,69

Kvalitný systém zdravotníctva, ktorý zabezpečuje dobrý zdravotný stav obyvateľstva, je kľúčovým predpokladom pre fungujúcu spoločnosť a budúcnosť Slovenska. Zdravie je prioritou v živote jednotlivca a základným pilierom silnej ekonomiky.

4,54

1,54

Systém zdravotnej starostlivosti musí zabezpečiť dostupnosť opodstatnenej zdravotnej starostlivosti v adekvátnej kvalite za čo najnižšiu cenu. Záťaž financovania zdravotníctva – aj vo forme individuálnych platieb – by mala byť rozložená spravodlivo. Nemôže obmedziť dostupnosť opodstatnenej starostlivosti či významne zhoršiť finančnú situáciu sociálne ohrozených pacientov. Na druhej strane by mala prispievať k efektívnemu využívaniu starostlivosti platenej z povinného zdravotného poistenia. Zdravotníctvo má byť financované udržateľne, bez zadlžovania s negatívnymi následkami pre ďalší rozvoj.

4,46

1,46

Vláda SR bude podporovať zdravotnícku politiku založenú na dôslednej analýze medicínskych dôkazov a dôkazov o nákladovej efektívnosti s dôrazom na pozitívny vplyv na výsledky zdravotného stavu obyvateľstva.

4,46

1,62

Vláda SR bude podporovať rozvoj zdravotného pripoistenia, ktoré bude pokrývať úhrady zdravotnej starostlivosti nad rámec rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia, ako aj iné služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

4,38

1,08

Vláda SR bude podporovať dobudovanie systému poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti a prehodnotí jeho financovanie tak, aby bola zabezpečená následná zdravotná starostlivosť o pacienta privezeného záchrannou zdravotnou službou. Sieť zdravotníckych zariadení musí byť schopná reagovať aj na udalosti s hromadným postihnutím osôb, epidémie a pandémie. Vláda SR bude tejto oblasti venovať náležitú pozornosť vo financovaní v rámci existujúcich zdrojov.

4,23

1,54

Zriaďovatelia, vlastníci a regulačné úrady zabránia prípadným kartelovým dohodám poskytovateľov a zároveň aj poisťovní pri rokovaniach o cenách. Do rokovania o cenách sa zavedú inštitúty transparentného dohadovacieho konania, mediácie a rozhodcovského konania. Verejná poisťovňa ich bude v  prípade nedohody aktívne využívať.

4,15

1,08

Vláda SR bude pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podporovať a  posilňovať úlohu štandardnej diagnostiky a liečby. Takouto štandardizáciou zabezpečí ochranu pacienta pred neodôvodnenou diagnostikou a  liečbou a zároveň šetrenie zdrojov.

4,08

1,38

Vláda SR prehodnotí a reštrukturalizuje minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s dôrazom na zrovnoprávnenie postavenia všetkých poskytovateľov bez ohľadu na vlastníka a právnu formu.

4,08

2,31

Vláda SR bude podporovať zvyšovanie kvality v zdravotníctve prostredníctvom zavedenia zrozumiteľného systému merania kvality a  akreditácie poskytovateľov vrátane nemocníc. Vyhodnotenie indikátorov bude zverejnené minimálne raz ročne.

3,92

1,85

Vláda SR po dôkladnej analýze rozvinie a naplní Program implementácie eHealth v súlade s potrebami slovenského zdravotníctva a stratégiou EÚ. Do praxe vláda SR zavedie elektronickú zdravotnú dokumentáciu, Národný zdravotný portál a ďalšie eHealth aplikácie v rámci Národného zdravotníckeho informačného systému ako nástroje zvyšovania kvality, efektívnosti a  dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

3,92

1,85

Ťažiskovými hodnotami v systéme zdravotníctva sú solidarita a  zodpovednosť spolu so zachovaním dostupnosti a rovnosti prístupu k zdravotnej starostlivosti pre každého občana Slovenskej republiky. Tieto princípy sú základnými východiskami zdravotnej politiky vlády SR, ktorá je založená na hlbokom rešpekte voči každej ľudskej bytosti a jej dôstojnosti, s dôslednou ochranou života až po prirodzenú smrť človeka. Vláda SR bude klásť dôraz na dodržiavanie etických princípov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

3,85

2,31

Vzhľadom na to, že zdravie nie je politickou kategóriou a zdravotníctvo by nemalo reflektovať politickú situáciu, vláda SR podporí iniciatívu „Zdravotníctvo 2020“, ktorá umožní diskusiu a následnú dohodu politických strán, odborných spoločností a ďalších zúčastnených so stanovením priorít na 10 rokov o systéme, organizácii a financovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

3,77

1,31

Vláda SR zváži zvýšenie percenta poistného, ktoré nebude predmetom prerozdelenia, a prehodnotí mechanizmus stanovovania podielu tohto poistného.

3,77

1,62

Vláda SR zníži bariéry pre vstup nových subjektov na trh poskytovateľov zdravotného poistenia.

3,77

2,23

Vláda SR bude presadzovať, aby zdravotné poisťovne pri uzatváraní zmluvných vzťahov s poskytovateľmi kládli dôraz na zabezpečenie kvalitnej, efektívnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti prioritne v záujme svojho poistenca tak, aby sa zlepšovali parametre zdravotného stavu obyvateľstva.

3,69

1,54

Na prevádzku a výber RZP a LRP zabezpečí komplexnú reorganizáciu výberového konania prostredníctvom novelizácie ustanovení týkajúcich sa vydávania povolení pre týchto poskytovateľov. Zmeny sa dotknú oblasti sprísnenia podmienok ich špecifikácie a termínov postupného výberu poskytovateľov, aby nedochádzalo k súčasnému výberu všetkých poskytovateľov. Udeľovanie licencií na rýchlu zdravotnú pomoc sa bude realizovať formou elektronickej aukcie.

3,69

1,62

Vláda SR vráti nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a zvýši účinnosť, transparentnosť a  profesionalitu dohľadu nad zdravotným poistením.

3,69

2,85

Vláda SR rozšíri systém kompenzácie rizikovej štruktúry poistencov s cieľom spravodlivejšieho zabezpečenia systému solidárneho prerozdelenia poistného, ktorý bude zohľadňovať individuálne riziko poistenca.

3,67

1,77

Vláda SR posilní prevenciu a motiváciu k nej vrátane podpory a financovania existujúcich celonárodných programov, ako sú Národný program prevencie ochorení srdca a ciev, Národný program duševného zdravia, Národný program starostlivosti o deti a dorast, a vytvorí ďalšie, najmä so zameraním na seniorov a onkologických pacientov, bez nároku na dodatočné rozpočtové zdroje. MZ SR prehodnotí súčasné celoštátne preventívne a zdravotné programy z pohľadu medicíny založenej na dôkazoch, ako aj revízii z pohľadu ekonomickej efektivity. Následne MZ SR nanovo stanoví ich zámer, ciele, rozsah, sledovanie, kontrolu a vyhodnocovanie. Prehodnotené programy budú detailne definované, dôsledne realizované s dôkladnou kontrolou determinantov zdravia a efektívnym štátnym zdravotným dozorom. Budú definované základné kritériá zdravotného stavu obyvateľstva, ktoré sa premietnu do jeho sledovania a hodnotenia.

3,50

1,67

Vláda SR bude pravidelne finančne podporovať grantový systém v oblasti vedy a výskumu v zdravotníctve.

3,46

1,62

Vláda SR zlepší podmienky poskytovania ošetrovateľskej zdravotnej starostlivosti pacientom v domácom alebo v ich prirodzenom prostredí a  zabezpečí súhru s opatrovateľskou starostlivosťou hradenou z rozpočtu sociálnej sféry.

3,42

1,58

Vláda SR zavedie bonus pre dospelých obyvateľov, ktorí nevyčerpali zdravotnú starostlivosť v danom roku. Vláda SR stanoví jednotné podmienky poskytnutia bonusu tak, aby sa predišlo selekcii pacientov zdravotnými poisťovňami.

3,15

1,31

Zdroj: Hodnotenie študentov programu MSc.

 

Z hľadiska dôležitosti sa dve opatrenia ocitli na hranici medzi dôležitými a nedôležitými: horný limit na lieky a informovanie o čerpanej starostlivosti. Obidve slúžia na posilnenie pozície pacientov a spotrebiteľov v zdravotnom systéme.

Záväzky z programového vyhlásenia vlády

Dôležitosť

Splnenie záväzku

Tabuľka 5: Nedôležité a nesplnené

Vláda SR zavedie systém zavedenia hornej hranice výšky platieb za lieky pre vybrané skupiny poistencov. Zároveň vytvorí také prostredie v  oblasti základnej zdravotnej starostlivosti, aby ju bolo možné poskytnúť v  plnej miere z verejného zdravotného poistenia.

3,00

2,92

Vláda SR bude podporovať informovanie občanov o vyčerpanej zdravotnej starostlivosti a jej cene tým, že zjednoduší súčasné podmienky sprístupňovania výpisov z účtu poistenca.

3,00

1,69

Vláda SR sa bude zaoberať rozsahom povinného a odporúčaného očkovania detí v zmysle odporúčaní WHO a ECDC.

2,92

2,08

Zdroj: Hodnotenie študentov programu MSc.

 

Záver

Ivan Uhliarik odchádza ako neúspešný minister zdravotníctva:

 • Celková dôležitosť opatrení v PVV pre oblasť zdravotníctve bola vysoká (celkový priemer dosiahol až 3,84), ale miera naplnenosti záväzkov zostala veľmi nízka (iba 1,96).

 • Z celkového počtu 31 opatrení iba 3 môžeme označiť za splnené a až 28 za nesplnených.

 • Medzi jeho (jediné) tri úspechy patrí vrátenie zisku zdravotným poisťovniam, opatrenia v liekovej politike a zrušenie odporúčacích lístkov.

 • Medzi jeho tri najväčšie neúspechy patrí nezadefinovanie základného balíka, nedokončenie transformácie nemocníc a finančná destabilizácia nemocníc z dôvodu nekrytej platovky.

 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia