Trendy v asistovanej reprodukcii

štvrtok, 12. jún 2014, 20:16

Health Policy Institute uskutočnil 12. júna 2014 tlačovú besedu, venovanú problematike asistovanej reprodukcie z pohľadu zdravotnej starostlivosti orientovanej na pacienta (PCC).

Stiahnite si prezentácie z tlačovej besedy:


 

Zdravotná starostlivosť zameraná na pacienta (patient centered health care, PCC) prispieva k vysokému štandardu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, preto jej v posledných dvoch dekádach venujú nemalú pozornosť tak poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ako i tvorcovia zdravotných politík.

Výskum s touto tematikou pod názvom PACE realizoval Health Policy Institute (HPI) v štyroch z ôsmich centier asistovanej reprodukcie na Slovensku. Zapojené centrá boli: GYN-FIV v Bratislave, Helios v Martine, SPLN a Gyncare v Košiciach.

Výskum monitoroval skúsenosti klientov so službami centier na základe 50 otázok štandardizovaného dotazníka holandskej Radboud University. V priebehu 9-tich týždňov sa doň zapojilo 190 respondentiek, ktoré podstúpili liečbu neplodnosti v posledných 12-tich mesiacoch.

IOM (Institute of Medicine) definuje zdravotnú starostlivosť zameranú na pacienta takto: „Je to starostlivosť, ktorá rešpektuje a reaguje na individuálne potreby a hodnoty pacienta, pričom hodnoty pacienta sú dôležité pre všetky klinické rozhodnutia.“

PCC sa zameriava na hodnotenie procesov a služieb zdravotnej starostlivosti z pohľadu pacienta.

PCC v sebe zahŕňa tieto témy:

 • dostupnosť zdravotnej starostlivosti,
 • poskytovanie informácií,
 • komunikačné zručnosti zamestnancov,
 • zapojenie pacienta (klienta) do liečby,
 • rešpekt k hodnotám a potrebám pacienta (klienta),
 • kontinuita pri liečbe,
 • kompetentnosť personálu a organizácia zdravotnej starostlivosti.

Úroveň kvality zdravotnej starostlivosti v centrách pre liečbu neplodnosti je Slovensku štandardne veľmi vysoká. Uplatňovanie princípov zdravotnej starostlivosti zameranej na pacienta (PCC)  predstavuje v týchto zdravotníckych zariadeniach nadstavbovú zložku kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

 

Výsledky výskumu

Centrá asistovanej reprodukcie obstáli v prieskume PCC veľmi dobre, a to aj v porovnaní s výsledkami výskumu ktorý bol realizovaný podľa rovnakej metodiky v Holandsku. Oproti holandským zaostávajú naše centrá jedine v komunikácii s pacientom (klientom).

 

Veľmi dobré hodnotenie dosiahli centrá asistovanej reprodukcie v týchto otázkach:

Téma

Počet bodov
(stupnica 0 – 3)

Kompetentnosť lekárov

2,90

Zdieľanie rozhodovania o postupe liečby s pacientom

2,89

Koordinácia práce personálu

2,88

Zhoda v informáciách podávaných ošetrujúcimi lekármi

2,86

Ochota personálu hovoriť o pochybeniach a mimoriadnych udalostiach

2,86

Návštevu u lekára do 3 týždňov

2,85

 

Rezervy máme na Slovensku naopak v týchto témach:

Téma

Počet bodov
(stupnica 0 – 3)

Personál hovorí „o klientovi“ nie „ku klientovi“

0,39

Ponuka psychologickej pomoci

0,84

Určenie sestry alebo iného zamestnanca kliniky, ktorého môže klientka kontaktovať kedykoľvek s urgentnými otázkami

1,96

Čakanie v čakárni

2,19

Informovanie o vedľajších účinkoch predpísaných liekov

2,23

Kontaktná osoba pre urgentné prípady cez víkend alebo v noci

2,26

Empatia – vcítenie sa do situácie klientky lekárom

2,32

 

Odporúčania pre poskytovateľov:

 1. Lepšia zrozumiteľnosť (v rámci vyšetrovania, liečby a komunikácie o vedľajších účinkoch liečby)
 2. Lepšie informácie ohľadom očakávaných výsledkov  liečby u jednotlivých klientov
 3. Viac empatie zo strany lekárov
 4. Zabezpečenie kontaktnej osoby pre urgentné prípady, otázky
 5. Nájsť spôsob ako poskytnúť informáciu o možnosti podpory psychológa  alebo sociálneho pracovníka

 

Odporúčania pre tvorcov zdravotnej politiky:

 1. Zdravotná starostlivosť zameraná na klienta (PCC) by mala byť považovaná za reálnu hodnotu v rámci zdravotnej starostlivosti a mala by byť jedným z kritérií  pri rozhodovaní klientov o výbere poskytovateľa
 2. Nastavenie schém odmeňovania zdravotnými poisťovňami pre poskytovateľov, ktorí dodržiavajú princípy PCC (príklad Kanada)
 3. Pravidelné mapovanie PCC medzi pacientmi (pre zachovanie kontinuity zberu dát, na základe ktorých je možné tvoriť odporúčania pre zdravotnú politiku)
 4. Vytvorenie národného register asistovanej reprodukcie (zber dát, z cyklov IVF na Slovensku, na základe ktorých je možné na národnej úrovni vyhodnocovať úspešnosť liečby neplodnosti a iné parametre)

 

Neplodnosť – incidencia a liečba

WHO definuje neplodnosť ako neschopnosť počať dieťa napriek pravidelnému nechránenému pohlavnému styku počas minimálne jedného roka. Incidencia neplodnosti celosvetovo rastie, podľa ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) sa s neplodnosťou potýka asi 9% populácie.

Fyziologický problém je v 20-30% na strane muža, v 20-35% na strane ženy, v 25-40% u oboch partnerov a v 10-20% je príčina neidentifikovaná.

Príčiny a dôvody neplodnosti súvisia s:

 • vekom ženy i muža,
 • životným štýlom (fajčenie, zlá výživa, nadváha, podváha, stres, užívanie drog),
 • zdravotným stavom (diabetes, poruchy štítnej žľazy, nádorové ochorenia, neurologické ochorenia, vírusové ochorenia, pohlavné choroby, a i.),
 • životným prostredím (pesticídy, jedy)

Vek je považovaný za jeden z najdôležitejších determinanov schopnosti počatia. Ženská plodnosť dosahuje svoje maximum v druhej dekáde života ženy, po 30-ke klesá, pričom výraznejší pokles je pozorovaný po 35. roku života ženy.

V roku 2013 bol priemerný vek prvorodičky na Slovensku 27 rokov, pričom v roku 1990 to bolo 22 rokov. Za 23 rokov sa teda vek prvorodičky na Slovensku zvýšil o 5 rokov.

Treba zároveň zdôrazniť, že neplodnosť sa rovnako týka žien ako i mužov, pričom príčina neplodnosti páru je približne v 50%  na strane muža.

Prelom v liečbe neplodnosti predstavuje  zavedenie metódy in vitro fertilizácie (IVF), vďaka ktorej sa v roku 1978 narodilo prvé dieťa „zo skúmavky“. Vďaka asistovanej reprodukcii  prišlo dodnes na svet viac ako 5 miliónov detí. Ročne objem asistovanej reprodukcie predstavuje asi 1,5 milióna cyklov, pričom výsledkom je asi 350 000 narodených detí.

Dnes sa metódy asistovanej reprodukcie najviac využívajú práve v Európe, kde sa ročne realizuje asi 55% všetkých cyklov.

Na Slovensku sa v roku 2013 zrealizovalo cca 3166 cyklov IVF (výpočet HPI), pričom túto liečbu podstúpilo asi 2 849  Sloveniek. Percento detí narodených vďaka asistovanej reprodukcii na Slovensku je asi 1% z narodených detí ročne, čo je circa 600 detí.

Pre ilustráciu, čísla z roku 2010 udávajú, že vo Francúzsku bolo realizovaných 79 427 cyklov ročne, v Nemecku 74 672 cyklov ročne, Švédsko 17 442 cyklov ročne. V Belgicku, Dánsku, Fínsku či Slovinsku sa vďaka asistovanej reprodukcii rodia asi 3% detí, v USA sa čísla pohybujú okolo 1% narodených detí.

Presné čísla nie sú na Slovensku známe. Bohužiaľ, na Slovensku dosiaľ nemáme inštitúciu poverenú zberom dát z cyklov IVF jednotlivých centier do národného registra, ktorý by respondoval do celoeurópskeho registra zriadenom pri ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology),“ hovorí MUDr. Peter Harbulák.  

Do registra prispieva komplexnými údajmi 34 krajín Európy, vrátane Poľska, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Srbska, Chorvátska, Ukrajiny, Macedónska, Čiernej Hory. Okolité krajiny – Česko, Maďarsko a Rakúsko – do registra ESHRE prispievajú, ale neudávajú údaje narodených detí na cyklus IVF (delivery rate). Slovensko do registra ESHRE neprispieva žiadnymi údajmi.      

Parametrom merania úspešnosti liečby neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie je počet narodených detí na počet realizovaných cyklov asistovanej reprodukcie (delivery rate). Podľa ESHRE bola v roku 2009 priama úspešnosť (počet narodených detí na počet odberov oocytov/ vajíčok) na úrovni 20%.

Trendom v liečbe neplodnosti je aj znižovanie počtu embyí na jeden embryotransfer, pričom priemerne je transportovaných 1,75 embryí na jeden embryotransfer. Z tohto dôvodu klesol i počet viacplodových tehotenstiev na 19,2% v roku 2010 z 26,9% 2000 (ESHRE).

 

 

Tabuľka 1: IVF – počet cyklov, distribúcia medzi poisťovne a samoplatcov na Slovensku (údaje za rok 2013)

charakteristika

cena výkonu

UNION

počet cyklov

Dôvera
počet cyklov

VšZP
počet cyklov

Samo-
platcovia
počet cyklov

SPOLU
počet cyklov

Výkon asistovanej reprodukcie jeden cyklus pred odberom oocytov (kód 1192a)

  150,00 €

1

3

7

3

14

Výkon asistovanej reprodukcie jeden cyklus s odberom oocytov k invitrofertilizácii, bez prenosu embryí (kód 1192b)

   850,00 €

17

52

118

44

231

Výkon asistovanej reprodukcie jeden komplexný cyklus s prenosom embryí (kód 1192c)

    1 100,00 €

215

656

1 497

554

2 921

Spolu počet cyklov IVF

 

233

711

1 622

600

3 166

pre 2 849 žien

v objeme 3,4 mil. €

Vysvetlivky: sivou kurzívou – odhad HPI

Zdroj: HPI

 

 

Tabuľka 2: Distribúcia cyklov IVF v centrách pre liečbu neplodnosti na Slovensku

Názov centra IVF

Počet cyklov/rok

GYN – FIV a.s. (Bratislava)

650 – 700

ISCARE, a.s. (Bratislava a Martin)

650 – 700*

Sanatórium Helios SK, s. r. o. (Martin)

650 – 700

GYNCARE, s.r.o. (Košice)

400 – 450

FERTICENT, s.r.o. (Bratislava)        

300 – 350*

SPLN, spol. s r.o. (Košice)        

200 – 250

UN Košice (zrušené)  

 –

UNB Antolská (Bratislava)

 NA

Vysvetlivky: * – odhad HPI

Zdroj: HPI

 

Výskum realizovala Slavica Karajičić s podporou agentúry SAIA.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia