Úrad v správnom konaní voči poisťovniam

utorok, 18. júl 2006, 11:34

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou začal správne konania voči zdravotným poisťovniam Apollo a Sideria. Dôvodom je nesplnenie (resp. omeškanie) oznamovacej povinnosti v zákonom stanovenej lehote za 1. polrok 2006.

Zdravotné poisťovne majú zákonom určenú povinnosť oznamovať úradu v mesačných intervaloch zoznam poistencov, zoznam poistencov zaradených na dispenzarizáciu, zoznam platiteľov poistného, oneskorené platby poistného alebo platby v nesprávnej výške, preukazovať minimálnu mieru platobnej schopnosti, povinnosť štvrťročne oznamovať súvahu, výkaz ziskov a strát a podobne.

Apollo s najväčším omeškaním nedodržalo termíny súvisiace s predložením zoznamu poistencov, súvahy alebo zoznamu akcionárov. Nedostatky v oznamovacích povinnostiach Siderie sa týkali najmä v oneskorenom preukázaní miery platobnej schopnosti v mesiacoch február – apríl a jún 2006.

Úrad ukončil aj dohľad v Európskej zdravotnej poisťovni, a. s. a konštatoval nasledovné nedostatky:

  • uvedenie loga obchodného partnera na prihláške (logo obchodného partnera, je zavádzajúce, keďže zmluvný vzťah má poisťovňa len s  jednou jeho zložkou),
  • chýbajúce doklady oprávňujúce osoby konať v mene maloletých poistencov ako ich zákonných zástupcov.

Úrad vo všetkých prípadoch uplatní sankcie v zmysle § 50 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach. Úrad môže podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov zdravotnej poisťovni napr. obmedziť alebo dočasne zastaviť voľné nakladanie s aktívami, dočasne zastaviť oprávnenie prijímať a potvrdzovať prihlášky na verejné zdravotné poistenie a uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, uložiť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov, uložiť povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy, uložiť pokutu:

  1. za porušenie povinností ustanovených zákonom č. 581/2004 Z. z. pokutu až do výšky 5 miliónov Sk; najmenej vo výške 100 000 Sk,
  2. za porušenie povinností ustanovených zákonom č. 580/2004 Z. z. pokutu až do výšky 100 000 Sk; ak ide o nesplnenie oznamovacej povinnosti alebo inej povinnosti podľa zákonov č. 580/2004 Z. z., č. 576/2004 Z. z. a č. 577/2004 Z. z. do výšky 10 000 Sk.

Úrad pokračuje vo vykonávaní dohľadu na diaľku v poisťovni Dôvera. Dohľad je zameraný na jej reklamnú činnosť.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia