Zabezpečenie Národného imunizačného programu v Slovenskej republike v roku 2007

utorok, 17. október 2006, 11:00

Pripomienky Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast k Národnému imunizačnému programu v Slovenskej republike v roku 2007.

Cieľom Národného imunizačného programu je znížiť až eliminovať výskyt infekčných ochorení dôsledným zabezpečovaním imunizácie najmä detskej populácie.

Prioritné úlohy Imunizačného programu v  SR pre rok 2007 sú najmä:

 • zabezpečenie včasnosti a plynulosti pravidelného povinného očkovania
 • udržanie vysokej zaočkovanosti populácie,
 • zosúlaďovanie pravidelného povinného očkovania s očkovaním v krajinách EÚ,
 • zavádzanie polyvalentných (kombinovaných) očkovacích látok,
 • zjednodušovanie schémy pravidelného povinného očkovania,
 • používanie bezpečných menej reaktogénnych a vysoko imunogénnych očkovacích látok,
 • včasné očkovanie detí migrantov a ťažko dosiahnuteľných skupín populácie.

Podmienkou zabezpečenia prioritných úloh Národného imunizačného programu (NIP) v roku 2007 je zmena decentralizovaného systému zabezpečovania očkovacích látok, ktorý sa realizoval od roku 2005. Táto zmena zásadne ovplyvnila organizáciu, riadenie a najmä kompetencie pri realizácii NIP a doterajšie skúsenosti ukázali jeho viaceré nedostatky.

Decentralizované zabezpečovanie očkovacích látok

Absentovalo plánovanie očkovacích látok, ktoré v minulosti robili epidemiológovia úradov verejného zdravotníctva. Takto vypracovaný celoslovenský plán vakcín garantoval včasnosť a plynulosť pravidelného povinného očkovania, čo bolo zmenou systému zabezpečovania očkovacích látok narušené.

Pripomienka

Nezodpovedá skutočnosti: centrálny nákup vakcín napr. 2004 priniesol zo sebou nepravidelný prísun vakcín a  niektoré typy vakcín neboli vôbec k  dispozícii niekoľko mesačné obdobie čo bolo zdôvodňované predlžovaním výberových konaní. Z  toho vyplývali aj nákupy vakcín , ktoré viedli niektoré skupiny k  protestom proti očkovaniu napríklad sa jednalo o  vakcíny s  obsahom ortuti pre najmenšie deti.

Tzv. decentralizovaný systém nebol dostatočne pripravený a  koordinácia bola zabezpečená cestou kategorizácie liekov (vakcín) prostredníctvom novo vzniknutej pracovnej skupiny pre očkovacie látky (skupinu J07).

Pripomienka

Je pravda že na začiatku roka 2005 chýbali niektoré vakcíny z  dôvodov prechodu na nový decentralizovaný systém. V  súčasnosti  je zabezpečený pravidelný prísun očkovacích látok.

Členmi pracovnej skupiny pre vakcíny J07 sú: prim. MUDr. Rolný – infektológ, doc.MUDr. Hudečková- hlavný epidemiológ- Úrad verejného zdravotníctva Martin, MUDr. Avdičová – Úrad verejného zdravotníctva B. Bystrica, MUDr. Michaličková – alergoimunológ, MUDr. Móro- Asociácia súkromných lekárov pre deti a  dorast SR. predsedom skupiny je MUDr. Prcúchová hlavný odborník pre všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast.

Čiže ide o  vyváženú skupinu odborníkov, ktorí majú do očkovania čo hovoriť teda epidemiológ, infektológ, imunológ a  všeobecný lekár pre deti a  dorast, ktorý prakticky očkovanie aj vykonáva.

Nebolo možné vytvorenie prehľadu o množstve očkovacích látok uhradených na jedno dieťa (neznalosť očkovacieho kalendára SR a počtu dávok tej ktorej vakcíny na jedno základné očkovanie).

Pripomienka

Keďže sa vypisuje na každú očkovaciu látku recept, ktorý uhrádza zdravotná poisťovňa a  súčasne sa vykazuje zdravotným poisťovniam výkon očkovania 252b, je jasný počet očkovacích dávok a  jej typ pre každé jedno dieťa. Údaje sú k  dispozícii v zdravotných poisťovniach a navyše ÚVZ má v kompetencii kontrolnú činnosť očkovania.

Po 1. 1. 2005 bola zrušená odborná komisia Ministerstva zdravotníctva SR – Pracovná skupina pre imunizáciu MZ SR, ktorej úlohou bolo pripravovať krátkodobú a dlhodobú stratégiu rozvoja Imunizačného programu v SR. Zrušením Pracovnej skupiny pre imunizáciu prišlo prakticky k likvidácii centrálneho riadenia a organizácie Národného imunizačného programu z pohľadu odborných argumentov. S odborníkmi úradov verejného zdravotníctva neboli prerokované novovytvorené legislatívne predpisy, resp. neboli akceptované ich pripomienky, čím prišlo k navodeniu chaotického a živelného stavu v legislatíve týkajúcej sa imunizácie.

Pripomienka

Viď hore: pracovná skupina bola vytvorená s  odborníkov aj z  Úradu verejného zdravotníctva.

Okrem toho sú vytvorené aj iné imunizačné komisie na platforme Úradu verejného zdravotníctva (napr. pre stratégiu očkovania)

Zvyšovali sa skladové zásoby očkovacích látok v ambulanciách i vo verejných lekárňach, čo viedlo k neprehľadnosti v zásobách, dĺžke uskladnenia a možného znehodnotenia vakcín.

Pripomienka

V  dobe centrálneho systému a  hromadných nákupov boli vydávané na pol roka očkovacie látky na bývalej „Hygienicko epidemiologickej stanici“- t. č. Úrad verejného zdravotníctva pre všetky deti a  skladovali sa v  ambulanciách v  tých istých chladničkách ako sa skladujú teraz, s  tým rozdielom že teraz naopak si lekár vyberá očkovacie látky v  lekárni na čo najkratšiu dobu. Navyše žiadna komerčná poisťovňa nepoistí znehodnotenie očkovacích látok v  ambulancii, čiže lekár si nechce vytvárať zbytočné zásoby očkovacích látok a  lekárnik si objednáva očkovacie látky u  distribútora podľa potreby, kde je dlhodobé skladovanie zaistené.

Vznikla a rozvíjala sa indukovaná preskripcia pri presadzovaní vakcín s doplatkom tzv. „lepších vakcín“. Celkovo doplatky zo strany rodičov za vakcíny zaradené do tzv. povinného očkovania detí dosiahli v roku 2005 viac ako 54 miliónov Sk.

Pripomienka

Hore uvedené naopak považovali rodičia detí za výhodu. Tak ako je to aj v  ostatných okolitých krajinách. Dokonca naši rodičia kladne hodnotia možnosť čiastočnej úhrady vo výške sumy rovnajúcej sa základnej očkovacej látky vybranej ako „V“.

Zistilo sa nedodržiavanie chladového reťazca pri transporte, uskladňovaní a manipulácii s vakcínami (výdaj očkovacej látky z lekárne priamo do rúk rodičom, nesprávne uskladňovanie vakcín v ambulancii, časté otváranie chladničiek, chladničky bez kontrolných teplomerov s možnosťou zmrznutia vakcín, resp. znehodnotenie vyššími teplotami).

Pripomienka

Žiadna zmena oproti minulosti nebola. Lekári pozitívne hodnotia najmä to, že lekáreň je oveľa dostupnejšie ako boli „Hygienicko -epidemiologickej stanice“, ktoré predtým očkovacie látky vydávali.

Vznikol problém očkovania detí migrantov v utečeneckých táboroch, ktoré nepodliehajú zdravotnému poisteniu.

Pripomienka

Očkovacie látky hradia zdravotné poisťovne svojim poistencom a  preto úhradu očkovacích látok prípade utečencov treba riešiť iným spôsobom, tak ako sa vo svete čoraz viac pristupuje individuálne k  rizikovým skupinám obyvateľstva.

Z hľadiska etického a morálneho princípu je potrebné zabezpečiť rovnosť šancí všetkým deťom byť optimálne očkované, čo umožňuje len centrálny systém zabezpečovania očkovacích látok.

Pripomienka

Očkovacie látky používané v  súčasnosti na základné bezplatné očkovanie detí boli vybraté v  dobe centrálneho zabezpečovania očkovacích látok v  r.2004 a schválené vtedajšou imunizačnou komisiou MZ SR, ktorá bola k 1.1.2005 zrušená. Tieto boli zaradené do nového systému „V“, aby sa vyhlo platbám za vakcínu a  tiež recept.

Centrálne zabezpečovanie očkovacích látok

Organizačné zabezpečenie očkovacích látok v SR je detailne prepracované tak, že je zabezpečená plynulosť a včasnosť očkovania a dodržiavanie chladového režimu na všetkých úrovniach manipulácie s vakcínami vrátane ich kontroly

Pripomienka

Nie je uvedené akým iným spôsobom ako výberovými konaniami je možné zabezpečiť hromadný nákup vakcín. Verejne obstarávanie v  minulosti viedlo naopak k  nepravidelnej dodávke očkovacích látok, nakoľko jednotlivé firmy opakovane proti rozhodnutiam výberovej komisie protestovali.

Zabezpečená je solidárnosť systému očkovania, to znamená, že všetci očkovanci dostávajú v rovnakom období rovnaký druh očkovacej látky (očakáva sa porovnateľná predpokladaná imunitná odpoveď, pretrvávanie ochranného účinku očkovania, reaktogénnosť)

Pripomienka

Uvedené je direktívou a  potláčaním demokratických rozhodnutí v  prípade ak existujú iné možnosti výberu z  látok ktoré boli ŠUKL om schválené a  na Slovensku lege artis registrované.

Minimalizovaná je možnosť zámeny podania očkovacej látky v prípade viacerých druhov očkovacej látky v chladničkách očkujúcich lekárov, napr.: Infanrix, Infanrix-HepB, Infanrix-Hib, Infanrix Penta, Infanrix Hexa; Imovax D.T. Adult, Imovax Polio, Imovax Rabies Vero, atď.

Pripomienka

Ide o  dehonestujúce tvrdenie pre všetkých, ktorí manipulujú nielen s   očkovacími látkami.

Možnosť realizácie imunologických prehľadov (overovanie účinnosti vakcíny, stavu imunity očkovanca a možnosť realizácie epidemiologických opatrení úpravou očkovacej schémy).

Pripomienka

Kontrolná činnosť prináleží aj v  súčasnosti Úradu verejného zdravotníctva.

Možnosť plánovania výroby očkovacích látok zo strany výrobcu. Očkovacie látky sa nevyrábajú kontinuálne ako bežné lieky, ich výroba je časovo náročná (niekoľko mesiacov).

Pripomienka

Plánovanie výroby je bežnou súčasťou obchodovania každej farmaceutickej firmy a  očkovacie látky používané pri základnom očkovaní nie sú jedinými liečivami, ktoré je potrebné vyrábať niekoľko mesiacov.

Zabezpečenie dostupnosti očkovacích látok pre očkujúcich lekárov a úzky profesionálny kontakt pediatrov, epidemiológov a ostatných očkujúcich lekárov.

Pripomienka

Existujúca sieť lekární v  SR umožňuje väčšiu dostupnosť očkovacích látok než cez pobočky ÚVZ. Úzky profesionálny kontakt odborníkov by mal byť samozrejmosťou a  fyzické odovzdávanie vakcín by nemalo byť rozhodujúcim faktorom tejto spolupráce.

Kontrakt s licencovaným špecializovaným distribútorom očkovacích látok znamená jednoduchú kontrolu kvality ich distribúcie.

Pripomienka

Kto distribuuje v  súčasnosti očkovacie látky do lekární, ak nie špecializovaní distribútori?

Pri centrálnom zabezpečení väčšieho množstva dodávok predávajúci poskytuje množstevný rabat na nákup jednotlivých očkovacích látok.

Pripomienka

Kategorizačný systém má viesť ku konkurenčnému prostrediu a je možnosť nižšieho rabatu aj v  prípade kategorizácie, ak sa očkovacia látka dostane do režimu V.

Zrezervy očkovacích látok sa očkujú deti v utečeneckých táboroch, čo je z epidemiologického hľadiska veľmi dôležité vzhľadom na zamedzenie vzniku a  šírenia rýchlo sa šíriacich infekčných ochorení.

Pripomienka

Z  hygienickej stanice sa vydávali očkovacie látky proti zoznamom kapitovaných detí. Ak sa rodič rozhodol pre iný typ očkovacej látky za plnú úhradu v  lekárni, vydaná očkovacia látka sa stala neupotrebiteľnou, čím dochádzalo k   plytvaniu. Očkovanie detí v  utečeneckých táboroch by malo byť realizované zo samostatných účelových zdrojov a  nie z  peňazí určených pre povinné očkovanie našej populácie.

Na ďalšie zabezpečenie Národného imunizačného programu v SR počnúc rokom 2007 navrhujeme zaviesť centrálne riadený Národný imunizačný program s úhradou cestou zdravotného poistenia.

Pripomienka

Predchádzajúci centrálny nákup bol v  minulosti realizovaný z  kapitoly štátneho rozpočtu: nie je jasné akou formou by sa realizoval prostredníctvom čoraz väčšieho počtu zdravotných poisťovní. Nie je jasné, akým spôsobom budú v  tomto prípade hradené očkovacie látky pre imigrantov, ktorý nie sú poistencami žiadnej poisťovne.

Cena vakcín pre povinné očkovanie detí bude v roku 2007 predstavovať sumu asi 400 až 500 mil. Sk.

Organizačné zabezpečenie Národného imunizačného programu v SR je potrebné zastrešiť cez Ministerstvo zdravotníctva SR cestou Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR (metodické riadenie a legislatíva).

Plánovanie očkovacích látok pre Národný imunizačný program realizovať cestou regionálnych úradov verejného zdravotníctva (skúsenosti z minulosti) na základe podkladov od všeobecných lekárov pre deti a dorast a všeobecných lekárov pre dospelých.

Pripomienka

Ako sa bude riešiť výber iných očkovacích látok na žiadosť rodiča?

Kontrolu Národného imunizačného programu vrátane distribučného systému zabezpečiť cestou regionálnych úradov verejného zdravotníctva (odbory epidemiológie). Ďalej je potrebná evidenčná kontrola zavedením informačného systému. Už teraz sú lekári povinní hlásiť očkovacie výkony na elektronických médiách regionálnym úradom verejného zdravotníctva v mesačných intervaloch (nariadenie vlády č. 337/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení).

Pre rok 2007 je na základe analýzy súčasnej platnej legislatívy pre zabezpečenie očkovacích látok pre NIP SR je pravdepodobne najjednoduchšou a v súčasnosti jedinou finančne krytou alternatívou plošný nákup očkovacích látok cestou zdravotných poisťovní. V súlade s § 86 zákona 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa na obstarávanie zdravotnej starostlivosti, liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín nevzťahujú osobitné predpisy o verejnom obstarávaní. Vyhláška MZ SR č. 445/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré môže obstarať zdravotná poisťovňa v prílohe č. 1 definuje rozsah liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, medzi ktorými sú antigénne kombinácie všetkých vakcín určených pre NIP SR.

V  roku 2007 budú potrebné nasledovné zmeny očkovacieho kalendára

Zmena celulárnej pertusickej zložky na acelulárnu

V súlade s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie a v súlade s praxou členských štátov Európskej únie je prioritné zaviesť do pravidelného povinného očkovania detí proti záškrtu, tetanu a pertussis očkovaciu látku s acelulárnou, t. j. menej reaktogénnou zložkou proti pertussis. Táto zmena bude predstavovať navýšenie ceny očkovania cca 310 mil. Sk, v prípade, že by sa ponechala revakcinácia celobunkovou vakcínou približne 230 mil. Sk.

Zmena bivalentnej vakcíny na trivalentnú na preočkovanie adolescentov proti záškrtu tetanu a  detskej obrne

V súčasnosti je trivalentná vakcína proti diftérii, tetanu a detskej obrne určená na preočkovanie adolescentov zakategorizovaná na čiastočnú úhradu. Zaradením tejto vakcíny na pravidelné povinné očkovanie by sa adolescenti preočkovali proti uvedeným trom infekciám jedným vpichom, čo zvýši akceptovateľnosť (compliance) očkovania a z finančného hľadiska by to znamenalo dokonca úsporu.

Úlohy na zabezpečenie plynulosti a  včasnosti pravidelného povinného očkovania detí a  dospelých v  roku 2007

 1. Cestou Národnej imunizačnej komisie zadefinovať antigénne zloženie a kombináciu vakcín potrebných pre pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých v roku 2007.
 2. Vakcíny pre pravidelné povinné očkovanie uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.
 3. Zrušiť kategorizáciu vakcín určených pre Národný imunizačný program (vakcíny v skupine „V“

Pripomienka

Členmi pracovnej skupiny sú aj v  súčasnosti zastúpení aj hlavný epidemiológ, imunológ, infektológ. Súčasná schéma plošného očkovania zodpovedá kvalitou očkovacím schémam okolitých EU krajín. Slovensko sa ako krajina EU bude čoraz viac riadiť doporučeniami a  smernicami vydávanými Európskym parlamentom a  WHO. Vhodné je preto ponechať systém súčasnej kategorizácie vakcín ktorý je momentálne vyhovujúci a  pružný.

 1. Pripraviť plán očkovacích látok podľa určenia Národnej imunizačnej komisie a Úradu verejného zdravotníctva SR na úrovni okresov, krajov a SR prostredníctvom odborov epidemiológie regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
 2. Cestou zdravotných poisťovní pripraviť centrálnu objednávku vakcín pre rok 2007 na základe zmluvných cien s výrobcami.
 3. Upraviť právne predpisy v súlade so zmenou systému zabezpečovania vakcín pre Národný imunizačný program.

Pripomienka

Systém centrálneho nákupu očkovacích látok znižuje flexibilitu systému a  v  prípade potreby náhlej zmeny v  potrebách obyvateľstva znemožňuje pružnú reakciu, resp. by došlo k  neupotrebeniu už zakúpených nevhodných vakcín.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia