HPI k návrhu novely zákona o poskytovateľoch

štvrtok, 26. júl 2007, 11:34

Ministerský návrh novely zákona o poskytovateľoch má jasne čitateľnú ambíciu vylepšiť platnú legislatívu, spresniť definície a zapracovať skúsenosti z aplikačnej praxe. Viaceré navrhnuté formulácie potrebujú ešte vecné i štylistické úpravy (najmä v časti o odborných zástupcoch), ale to je nakoniec zmyslom pripomienkového konania.

Ministerský návrh novely zákona o poskytovateľoch má jasne čitateľnú ambíciu vylepšiť platnú legislatívu, spresniť definície a zapracovať skúsenosti z aplikačnej praxe. Viaceré navrhnuté formulácie potrebujú ešte vecné i štylistické úpravy (najmä v časti o odborných zástupcoch), ale to je nakoniec zmyslom pripomienkového konania.

Spomedzi navrhnutých zmien sa však vymyká jedna, ktorá predstavuje významný negatívny zásah do zdravotného systému. Health Policy Institute zásadne nesúhlasí s návrhom na zastavenie transformácie štátnych zdravotníckych zariadení.

Vypustenie ustanovení o transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti je v dôvodovej správe vysvetlené dvoma vágnymi a nepodloženými vetami. Zastavenie transformácie nemocníc pritom nie je súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR a nebolo ani obsiahnuté v Návrhu koncepcie racionálneho rozvoja zdravotníctva, ku ktorému sa pred voľbami 2006 prihlásila strana Smer-SD.

Návrhu chýba analýza dopadov takéhoto rozhodnutia. Mäkké rozpočtové obmedzenia príspevkových organizácií pritom budú vytvárať tlak na verejné financie a kompromitovať dodržiavanie maastrichtských kritérií.

Zastavením transformácie stratia zdravotnícke zariadenia motiváciu vyrovnaného a transparentného hospodárenia, čo povedie k zvyšujúcej sa zadlženosti.

Zastavením transformácie sa znemožní vstup súkromného kapitálu do nemocníc, čo prehĺbi zaostávanie zdravotníctva v oblasti investícií. Ak štát ako vlastník nevie zabezpečiť dostatočné obnovovacie a rozvojové investície, je zastavenie transformácie nezodpovedným krokom, ktorý negatívne zasiahne zdravotníkov i občanov. Verejné financie nemajú dostatok zdrojov, aby v dohľadnom čase dokazali vykriť investičný deficit, ktorý vznikol za uplynulých 20 rokov v slovenských nemocniciach. K ich  modernizácii nemôže dôjsť inak ako za účasti súkromného kapitálu (či už vo forme dlhového financovania alebo priamej kapitálovej účasti).

Zastavenie transformácie a pokračovanie v systéme politických nominácií do štátnych príspevkových organizácií bez jasných pravidiel hospodárenia a vymáhania zodpovednosti bude znamenať i absenciu stredno- a dlhodobej koncepcie rozvoja zdravotníckych zariadení, stratu vízie a teda i motivácie zdravotníckych pracovníkov. Zvyšovanie zadlženosti neumožní zlepšenie odmeňovania, čo ďalej zvýši tlak na odchod zdravotníkov. Dôsledkom bude znižovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Ďalšou existenciou nemocníc ako príspevkových organizácií bude pretrvávať nerovnocenné postavenie neštátnych poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Zmena právnej formy nie je zmenou vlastníckych vzťahov, transformované nemocnice by podľa dnes platnej legislatívy zostali naďalej vo  väčšinovom  vlastníctve štátu a štát by v nich mohol realizovať výkon štátnej zdravotnej politiky.

Health Policy Institute navrhuje ministerstvu zdravotníctva vypustiť z návrhu zákona body o zastavení tranformácie a ponúka spoluprácu pri odlaďovaní formulácií, ktoré môžu zákon o poskytovateľoch ďalej vylepšiť.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia