EZP a výdavky na prevádzkové činnosti

sobota, 10. január 2009, 14:00

Nejednoznačnosť zákona o zdravotných poisťovniach vnáša do problematiky obmedzenia prevádzkových výdavkov zdravotných poisťovní zmätok.

FAKT Č. 1

Výdavky na prevádzkové činnosti zdravotných poisťovní reguluje § 6a zákona č. 581/2004 Z. z. Podľa tohto ustanovenia môže zdravotná poisťovňa v príslušnom kalendárnom roku vynaložiť na prevádzkové činnosti výdavky najviac do výšky 3,5 % z úhrnu poistného pred prerozdelením poistného za príslušný kalendárny rok, ktorým sa rozumie súčet preddavkov na poistné splatných v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného splatných v príslušnom kalendárnom roku a úrokov z omeškania splatných v príslušnom kalendárnom roku znížený o preplatky z ročného zúčtovania poistného splatné v príslušnom kalendárnom roku.

 

FAKT Č. 2

Podľa výročnej správy EZP za rok 2007 dosiahli jej výdavky na prevádzku a správu v roku 2007 výšku 260 mil. Sk, čo predstavuje 35 % z poistného pred prerozdelením (736 mil. Sk). Táto suma mnohonásobne prevyšuje povolený limit.

 

FAKT Č. 3

Akcionár EZP vytvoril v priebehu roka 2007 formou vkladu mimo základného imania ostatné kapitálové fondy zdravotnej poisťovne vo výške 291 mil. Sk s cieľom zachovať minimálnu platobnú schopnosť a posilniť vlastné imanie zdravotnej poisťovne. Vklady akcionára boli vo výške 203 mil. Sk.

VÝKLAD ZÁKONA NIE JE JEDNOZNAČNÝ

Ustanovenie § 6a ods. 5 dnes umožňuje vykryť vzniknutý rozdiel medzi zákonným limitom a skutočnou výškou prevádzkových výdavkov:

  1. zdrojmi získanými za predaj nepotrebného majetku (písm. b) alebo
  2. úsporou prevádzkových výdavkov v minulých obdobiach (písm. c).

Nejednoznačný je však výklad použitia vlastných zdrojov zdravotnej poisťovne podľa § 6a odsek 5 písm. a). Ustanovenia § 6a odseky 1 až 4 sa totiž nevzťahujú na použitie vlastných zdrojov zdravotnej poisťovne ako takých, ale len pri zabezpečení minimálnej miery platobnej schopnosti. Miešanie obmedzenia prevádzkových výdavkov s dodržiavaním minimálnej miery platobnej schopnosti vnáša do uvedenej problematiky zmätok.

 

ZÁVER

Podľa nás práve táto nejednoznačnosť ods. 5 písm. a) dnes nepriamo umožňuje použitie vlastných zdrojov zdravotnej poisťovne na úhradu tej časti prevádzkových výdavkov, ktorá prevyšuje zákonom stanovený limit.

Zdravotná poisťovňa nevie generovať z 3,5%-ného limitu z poistného pred prerozdelením dostatok zdrojov na prevádzku (v prípade EZP to malo byť 26 mil. Sk), takže akcionár navýši vlastné imanie (+ 291 mil. Sk cez kapitálové fondy), s cieľom posilniť mieru platobnej schopnosti a z týchto zdrojov hradí dodatočné výdavky na prevádzku.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia