Ozdravný plán pre rakúske zdravotné poisťovne

sobota, 16. január 2010, 12:00

Rakúska vláda sa pred rokom zhodla, že zdravotné poisťovne budú potrebovať pravidelné dodatočné financie od štátu. V decembri došlo k zhode aj na podmienkach a výške tejto pomoci.

15. decembra 2009 schválil rakúsky Hlavný zväz sociálneho poistenia ozdravný plán pre zdravotné poisťovne. Na základe tohto plánu by mali zdravotné poisťovne v roku 2010 inkasovať financie od štátu vo výške 100 mil. eur za cenu škrtania nákladov v celkovej výške 197 mil. eur. Dotácia poisťovniam pôjde z tzv. štrukturálneho fondu, ktorý bol pre tieto účely zriadený začiatkom tohto roku.

V Rakúsku funguje systém povinného zdravotného poistenia. Poistenci sú zdravotným poisťovniam automaticky prideľovaní podľa profesie alebo na základe bydliska. Momentálne je v Rakúsku 9 krajinských a 7 profesijných zdravotných poisťovní.

Ministerstvo financií bude požadovať od zdravotných poisťovní úspory v celkovo šiestich oblastiach. Pre každú oblasť bude každej zdravotnej poisťovni presne určená suma úspor. Ak ju poisťovňa nesplní, hrozia jej finančné sankcie. Dve najhlavnejšie oblasti škrtania výdavkov sú lieky a honoráre lekárov. V oblasti liekov je v roku 2010 cieľom znížiť rast nákladov zo 6 % na polovicu (3 %).

Šetriť budú musieť krajinské zdravotné poisťovne ako aj tie profesijné, dotácia 100 mil. sa však bude deliť len medzi krajinské poisťovne a len týmto hrozí prípadná pokuta za nedodržanie plánu šetrenia. 100 mil. bude rozdelených podľa pomeru počtu poistencov (Tabuľka 1).

Tabuľka 1: Rozdelenie zdrojov zo štrukturálneho fondu v r. 2010

Zdravotná poisťovňa

Podiel

Oberösterreichische Gebietskrankenkasse

17,45 %

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse

17,26 %

Steiermärkische Gebietskrankenkasse

13,77 %

Tiroler Gebietskrankenkasse

8,29 %

Salzburg Gebietskrankenkasse

6,53 %

Kärtner Gebietskrankenkasse

6,29 %

Vorarlberger Gebietskrankenkasse

4,51 %

Burgenländische Gebietskrankenkasse

2,88 %

Zdroj: www.bmg.gv.at

Kontrola toho, ako sa poisťovniam darí v predpísaných úsporách bude uskutočnená formou dvoch hodnotiacich správ. Prvá je naplánovaná na 15. marca 2010, druhá na 15. septembra. Kontrolórmi budú ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo financií. Celá suma prislúchajúcej dotácie bude poisťovni vyplatená v prípade, že táto splní svoj plán šetrenia ako celok na minimálne 90 % a v každom zo šiestich hodnotiacich parametrov dosiahne minimálne 50 %.

Okrem dotácie zo štrukturálneho fondu dostanú zdravotné poisťovne v rokoch 2010 až 2012 ešte trikrát 150 mil. naviac v rámci oddlžovania zdravotných poisťovní a to počínajúc 31. januárom 2010.

Pritom v tomto roku poisťovne už dostali spolu 120 mil. eur z rozpustenia katastrofického fondu, refundácie dane z pridanej hodnoty ako aj uvoľnením 45 mil. z rozpočtu.

Dotácie zo štrukturálneho fondu sú v Rakúsku plánované aj na ďalšie roky, ich výšku zatiaľ neoznámili. Isté však je, že poisťovne budú musieť šetriť aj v budúcich rokoch, celkovo musia do roku 2013 ušetriť až 1,7 mld. eur.

Vďaka všetkým týmto opatreniam očakávajú zdravotné poisťovne v tomto roku prebytok vo výške 60,5 mil. eur. Krajinské zdravotné poisťovne však tento rok dosiahnu výsledok mínus 53,1 mil. eur, celkovo pozitívny výsledok je teda treba pripísať predovšetkým profesijným zdravotným poisťovniam. Pre budúci rok sa počíta s mínusom celkovo vo výške 268 miliónov eur, pričom krajinské zdravotné poisťovne dosiahnu mínus až 320 mil. eur. V kalkulácii pre rok 2010 však ešte nie sú započítané príjmy zo štrukturálneho fondu, ktoré by mohli opäť dosiahnuť 100 miliónov eur.

  1999 2003 2004 2005 2006 2007
Tabuľka 2: Výdavky na zdravotníctvo v Rakúsku podľa systému zdravotných účtov (OECD) od roku 1999 v miliónoch eur
výdavky spolu 20 033 22 980 24 230 25 340 26 329 27 453
výdavky štátu 15 375 17 356 18 341 19 294 19 971 20 977
súkromné výdavky 4 658 5 625 5 889 6 064 6 358 6 476
celkové výdavky ako % HDP 10,1 % 10,3 % 10,4 % 10,4 % 10,2 % 10,1 %
výdavky štátu ako % HDP 7,8 % 7,8 % 7,9 % 7,9 % 7,8 % 7,7 %
súkromné výdavky ako % HDP 2,4 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,4 %
HDP 197 979 223 302 232 782 244 453 257 294 270 837
počet obyvateľov 7 992 323 8 118 245 8 169 441 8 225 278 8 267 948 8 300 954

 Zdroj: Statistik Austria

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia