Rok po voľbách: reformná vláda?

sobota, 13. august 2011, 23:08

Pred minuloročnými parlamentnými voľbami sa partneri Health Policy Institute (Peter Pažitný, Tomáš Szalay a Angelika Szalayová) zapojil spolu do projektu Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika v partnerstve s Nadáciou F. A. Hayeka Programové vyhlásenie reformnej vlády, časť Zdravotníctvo.

Spolu s ďalšími odborníkmi z mimovládneho a súkromného sektora tak sformulovali systémový a uskutočniteľný vládny program, ktorého realizácia by zásadným a maximálne možným spôsobom posunula Slovensko k slobodnej, prosperujúcej a bezpečnej spoločnosti, kde sa dodržiavajú základné morálne pravidlá a zabezpečujú pravidlá pre udržateľné verejné financie. [Celý dokument nájdete na www.reformnavlada.sk.]

Po roku fungovania vládnej koalície, ktorá vzišla z vlaňajších volieb, porovnávame prijaté opatrenia so „želaným stavom“ podľa Programového vyhlásenia reformnej vlády (PVRV). Opäť sa sústredíme len na oblasť zdravotníctva a opatrenia hodnotíme podľa toho, či sú alebo nie sú v súlade s PVRV.

Opatrenia v rezorte zdravotníctva v období august 2010 – august 2011 a ich porovnanie s PVRV

Medzi opatrenia sú zaradené predovšetkým legislatívne zmeny, ktoré boli prijaté/schválené ministerstvom zdravotníctva, vládou alebo parlamentom.

 1. Novela zákona o zdravotných poisťovniach (133/2011 Z. z.)

  1. Sprísnenie platobnej schopnosti zdravotných poisťovní
  2. Opatrenie je v súlade s PVRV („podporovanie konkurencie“ a „štát by mal zotrvať vo funkcii zodpovedného regulátora prostredia“). Platobná schopnosť zdravotných poisťovní je nevyhnutným predpokladom fungujúceho poistného systému.

  3. Zverejňovanie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

   Opatrenie je v súlade s PVRV (časť Korupcia a transparentnosť: „zverejňovať obsah zmlúv“).

  4. Nezávislosť ÚDZS od vlády

   Opatrenie je v súlade s PVRV („nezávislosť regulačných inštitúcií, predovšetkým posilnenie nezávislosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“). Predsedu ÚDZS vláda nemôže odvolať bez zákonného dôvodu.

  5. Transformácia štátnych nemocníc na akciové spoločnosti

   Opatrenie je v súlade s PVRV („naštartovanie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti a ich následná privatizácia“), hoci na privatizáciu prevažuje vo vláde skôr negatívny názor. Väčšina nemocníc by mala byť do konca roku 2011 transformovaná na a. s., zvyšok bude transformovaný v priebehu prvého polroka 2012. Súčasťou transformácie je i projekt finančnej stabilizácie.

  6. Zrušenie preventívneho dychového testu na helicobacter pylori

   Opatrenie je v súlade s PVRV („podporovanie… nákladovej efektívnosti“ a „podpora používania moderných, nákladovo efektívnych protokolov a guidelines pri manažmente pacienta“). Plošný dychový test na H. pylori bol preukázateľne nákladovo neefektívny a v rozpore s medzinárodnými guidelinami.

  7. Predpoklady na zavedenie DRG

   Opatrenie je v súlade s PVRV („zaviesť transparentný systém odmeňovania nemocníc na základe diagnóz“). Na ÚDZS sa na základe tejto legislatívnej zmeny odštartoval projekt zavedenia DRG.

  8. Limit doplatkov na lieky

   Opatrenie je v súlade s PVRV („limit pre spoluúčasť vo výške 240 eur ročne, určený na zníženie katastrofických nákladov z priamych platieb“). Limit sa zatiaľ vzťahuje len na dôchodcov (180 €/rok) a zdravotne ťažko postihnutých (120 €/rok) s nízkymi príjmami a zahŕňajú sa doň len doplatky za lieky.

  9. Zrušenie povinnosti odporúčacích lístkov

   Opatrenie je v súlade s PVRV („slobodný výber poskytovateľa“). Úplným zrušením OL sa však stratil regulačný nástroj manažmentu pacienta. Riešením by mohlo byť zaťaženie návštev špecialistov bez OL poplatkom, resp. prenechanie tejto kompetencie zdravotným poisťovniam.

  10. Zmiernenie sankcie za nedodržanie povinnosti sústavne sa vzdelávať

   Opatrenie nie je v súlade s PVRV (viď „ochrana spotrebiteľa si vyžaduje rolu štátu prostredníctvom tvorby a vymáhania štandardov kvality“). Zmäkčenie vyplynulo zo skutočnosti, že signifikantná časť zdravotníckych pracovníkov si dlhodobo neplnila svoju povinnosť sústavne sa vzdelávať. Reálne hrozilo, že nebudú môcť vykonávať svoje povolanie, čo by zásadne ohrozilo dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

 2. Novela zákona o zdravotnom poistení (499/2010 Z. Z.)

  1. Čiastočné zosúladenie so zákonom o dani z príjmov a zákonom o sociálnom poistení (o.i. odvody z dividend a z príjmov z prenájmov)

   Opatrenie je v súlade s duchom PVRV (viď časť Verejné financie: Zjednodušenie daňového a odvodového systému a zníženie jeho zaťaženia).

  2. Sadzba poistného za poistencov štátu 4,32 % priemernej mzdy

   Opatrenie nie je v rozpore s PVRV („zvýšenie platby štátu na 5 % a jej postupné zvyšovanie o 0,25 percentuálneho bodu za podmienky neohrozenia znižovania deficitu verejných financií a vyrovnaného hospodárenia s verejnými financiami v poslednom roku volebného obdobia“). Sanácia verejných financií mala pri schvaľovaní rozpočtu na r. 2011 prednosť, čo predpokladalo i PVRV.

 3. Poslanecká novela zákona o zdravotných poisťovniach (133/2011 Z. z.)

  1. Presun povinnosti vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia na zdravotné poisťovne

   Opatrenie je v súlade s duchom PVRV (viď časť Trhové hospodárstvo a podnikanie – zredukovanie administratívnych bariér podnikania). Hoci sa v PVRV nehovorí explicitne o presune RZZP na zdravotné poisťovne, táto zmena zapadá do rámca znižovania bariér podnikania a zjednodušovania styku občana s verejnou správou.

  2. Zrušenie odvodovej povinnosti z príjmov z prenájmov, rozšírenie poistencov štátu o študentov starších ako 26 rokov (do 30 r.)

   Opatrenie nie je v súlade s PVRV (viď „regulácia má byť nástroj zodpovedného vedenia, stability, predvídateľnosti a dodržiavania pravidiel hry“) – novelizácia retroaktívne zmenila odvodové povinnosti schválené o štyri mesiace skôr, bez náhrady výpadku príjmov zdravotných poisťovní.

 4. Novela zákona o zdravotných poisťovniach (97/2011 Z. z.)

  1. Odklad účinnosti sprísnenej platobnej schopnosti zdravotných poisťovní

   Opatrenie nie je v súlade s PVRV. Zákon bol prijatý v skrátenom trojdňovom legislatívnom procese, bez pripomienkového konania (viď PVRV v časti zdravotníctvo: „štát by mal zotrvať vo funkcii zodpovedného regulátora prostredia“ a v časti Právny systém a spravodlivosť: „zákaz zneužívania inštitútu skráteného legislatívneho konania“). Zároveň zmäkčil podmienky platobnej schopnosti kvôli skutočnosti, že ich štátna VšZP nespĺňala (viď „podporovanie konkurencie“ a „regulácia má byť nástroj zodpovedného vedenia, stability, predvídateľnosti a dodržiavania pravidiel hry a nie zneužívaná ako prostriedok na získavanie konkurenčných výhod pre privilegované trhové subjekty“).

 5. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (151/2011 Z. z.)

  1. Úprava procesu tvorby čakacích zoznamov a rozšírenie počtu diagnostických skupín, na ktoré sa tvoria čakacie zoznamy

   Opatrenie je v súlade s PVRV („určenie maximálnej čakacej doby pre jednotlivé diagnózy“), hoci rozšírenie počtu diagnóz/výkonov, na ktoré sa tvoria čakacie zoznamy mohlo byť podstatne zásadnejšie. Čakacie zoznamy by sa mali tvoriť všade tam, kde sa čaká na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

 6. Novela zákona o omamných látkach (43/2011 Z. z.)

  1. Rozšírenie zoznamu psychotropných látok o mefedrón

   Opatrenie po formálnej stránke nie je v súlade s PVRV. Zákon bol prijatý v skrátenom trojdňovom legislatívnom procese, bez pripomienkového konania. (Viď PVRV v časti zdravotníctvo: „štát by mal zotrvať vo funkcii zodpovedného regulátora prostredia“ a v časti Právny systém a spravodlivosť: „zákaz zneužívania inštitútu skráteného legislatívneho konania“).

 7. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (172/2011 Z. z.)

  Nie je v PVRV riešené.

 8. Novela zákona o zdravotných poisťovniach (250/2011 Z z.)

  1. Podmienky zisku zdravotných poisťovní (daň, technické rezervy, rezervný fond)

   Opatrenie je v súlade s PVRV („odstránenie zákazu zisku zdravotných poisťovní“), hoci samotné zrušenie zákazu zisku vykonal svojím nálezom Ústavný súd.

  2. Odplatný prevod poistného kmeňa

   Opatrenie je v súlade s PVRV

  3. Degresívny limit prevádzkových výdavkov

   Opatrenie je v súlade s PVRV („podpora konkurencie“), pretože novým subjektom na trhu zdravotného poistenia umožňuje použiť viac zdrojov na prevádzku. Hoci najlepším riešením by bolo úplné zrušenie tejto regulácie. Z pohľadu zdravotného systému je dôležité, aby zdravotná poisťovňa poskytla svojim klientom zákonný nárok, a nie, koľko zdrojov pritom minie na administráciu jeho zabezpečenia.

  4. Postupovanie pohľadávok na poistnom

   Opatrenie je v súlade s PVRV („zvýšenie efektívnosti zdrojov v zdravotníctve – podpora konkurencie), keďže umožňuje poisťovniam outsourcovať vymáhanie pohľadávok na subjekty, ktoré sa na túto činnosť špecializujú.

  5. Ruší sa koncová, redefinuje pevná sieť poskytovateľov

   Opatrenie je v súlade s PVRV – viď ďalej bod 9.

  6. Predpoklady pre zavedenie PCG do prerozdelenia

   Opatrenie je v súlade s PVRV („doplnenie súčasných demografických parametrov prerozdelenia o parametre zdravotného stavu“). Na ÚDZS prebieha proces prípravy a modelovania PCG, odhadované zavedenie k 1. 1. 2013.

 9. Novela nariadenia vlády o minimálnej sieti (schválená 10. 8. 2011)

  1. Zrušenie koncovej, redefínicia pevnej siete poskytovateľov, prepočet normatívu na regionálny podiel počtu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní

   Opatrenie je v súlade s PVRV („zrušenie pevnej minimálnej siete a jej liberalizácia“ a tiež „regulácia má byť nástroj zodpovedného vedenia, stability, predvídateľnosti a dodržiavania pravidiel hry a nie zneužívaná ako prostriedok na získavanie konkurenčných výhod pre privilegované trhové subjekty“). Zrušenie mennej siete nemocníc rovnoprávnilo štátnych a neštátnych poskytovateľov ústavnej starostlivosti.

 10. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb (244/2011 Z. z.) a Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (159/2011 Z. z.)

  1. Rozšírenie počtu zdravotných výkonov v zariadeniach sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

   Opatrenie je v súlade s duchom PVRV (viď „koncepcia dlhodobej starostlivosti“). Ide však len o minimálnu, čiastkovú úpravu. Naďalej chýba koncepcia organizácie, regulácie a financovania dlhodobej starostlivosti.

 11. Optimalizácia siete lôžkových zariadení (zmluvy s VšZP)

  1. Neuzatvorenie zmluvy s vyše 150 nemocničnými oddeleniami zo strany VšZP, a presun zdrojov na zvýšenie limitov a jednodňovú medicínu.

   Opatrenie je v súlade s PVRV („reštrukturalizácia lôžkového fondu spojená s redukciou počtu akútnych postelí“ a „presun zdravotnej starostlivosti z lôžkovej starostlivosti na ambulantnú starostlivosť a jednodňovú chirurgiu“).

  V legislatívnom procese:

 12. Novela zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia (II. čítanie v NR SR)

  1. Transparentnosť kategorizácie – zverejňovanie dokumentov na webe

   Navrhované opatrenie je v súlade s PVRV (časť Korupcia a transparentnosť: „zverejňovať žiadosti farmaceutických firiem do kategorizačnej komisie, kritériá, členov komisie, a následne vyhodnotenie žiadostí“).

  2. Referencovanie cien na druhú najnižšiu cenu v EÚ

   Navrhované opatrenie je v súlade s PVRV („kontrola a zdržanlivosť vo výdavkoch na lieky”).

  3. Nákladová efektívnosť: cena za 1 QALY do 24-násobku priemernej mzdy

   Navrhované opatrenie je v súlade s PVRV („určenie hranice nákladovej efektívnosti”).

 13. Návrh zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach (II. čítanie v NR SR)

  1. Legalizácia sietí verejných lekární a vernostných systémov

   Navrhované opatrenie je v súlade s PVRV („podporovanie konkurencie“). Zavádza transparentné pravidlá v oblasti, kde trhové riešenia predbehli regulátora.

  2. Generická preskripcia

   Navrhované opatrenie je v súlade s PVRV („kontrola a zdržanlivosť vo výdavkoch na lieky“). V prípade generickej preskripcie dôjde k poklesu doplatkov pacientov.

  3. Regulácia marketingových aktivít farmaceutických firiem

 14. Novela zákona o ochrane nefajčiarov (po MPK)

  Nie je v PVRV riešené.

 15. Zákon o úprave príjmu zo závislej činnosti (po MPK)

  1. Zavedenie superhrubej mzdy a jej zaťaženie zdravotnými odvodmi vo výške 9 %

   Navrhované opatrenie je v súlade s PVRV (mierne zníženie odvodového zaťaženia, dosiahnuté znížením sadzby verejného zdravotného poistného zo súčasných 14% na 10% a presunom odvodovej povinnosti na zamestnanca z tzv. „brutto-brutto“ mzdy).

    

 

DISCLOSURE: jeden z autorov hodnotenia (Tomáš Szalay) bol v predmetnom období externým konzultantom Ministerstva zdravotníctva SR a podieľal sa na príprave niektorých z uvedených legislatívnych zmien (č. 1, 8, 9).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia