Traubner Pavel

streda, 03. október 2012, 13:35

prof. MUDr. Pavel Traubner PhD. (2. máj  1941, Ilava) je lekár – neurológ, bývalý prednosta I. neurologickej kliniky FNsP v Bratislave a bývalý dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a čestný predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. 

Pavel Traubner absolvoval v rokoch 1958 – 1964 štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po atestácii I. a II. stupňa v odbore neurológia obhájil v roku 1978 vedeckú hodnosť kandidáta lekárskych vied CSc. (PhD.). V roku 1985 bol menovaný docentom z odboru neurológia  a habilitoval prácu na tému „Možnosti dopplerovej ultrasonografie v diagnostike vaskulárnych ochorení mozgu“. V roku 1991 bol menovaný profesorom pre odbor neurológia na základe prednesenia inaguračnej prednášky z oblasti dopplerovej metódy v experimentálnom i klinickom sledovaní cerebrovaskulárnych ochorení, najmä cievnych akútnych mozgových ischémií, subarachnoidálnych krvácaní, vertebrobazilárnej insuficiencie, vasomotorickej cefaley, anomálneho priebehu extrakraniálneho úseku karotických artérií, demencií. 

Po absolvovaní Lekárskej fakulty pracoval ako sekundárny lekár v Ústave patologickej anatómie FN v Bratislave, následne ako sekundárny lekár na Neurologickej klinike FN v Bratislave, pôsobil tiež ako odborný asistent – učiteľ, neskôr už ako docent na Katedre neurológie LF UK v Bratislave. V roku 1991 nastúpil už ako profesor v odbore neurológia na I. neurologickú kliniku FN v Bratislave, kde ambuluje dodnes.

Traubner zastával mnoho významných odborných a spoločenských funkcií ako napríklad funkciu dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave (2000 – 2007), funkciu hlavného odborníka MZ SR pre odbor neurológia (1995 – 2007), predsedu Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK (2000 – 2007), člena Kolégia rektora UK v Bratislave (2000 – 2007), člena komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác, člena Vedeckých rád JLF UK v Martine, LF UPJŠ v Košiciach (2000 – 2007), mal udelené čestné členstvo Českej neurologickej spoločnosti, viac rokov bol tiež členom výboru Slovenskej neurologickej spoločnosti (do roku 2007), je členom „Excutive Commitee Group of Neurosonology World Federation of Neurology“, členom výboru „Central and Eastern European Stroke Society“, členom prezídia Európskej neurosonologickej spoločnosti, členom Rady vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny, čestným predsedom Ústredného zväzu ŽNO na Slovensku, bol predsedom pracovnej skupiny Kategorizačnej komisie MZ SR pre neurofarmaká a psychofarmaká (do roku 2008), je členom redakčnej rady Českej a slovenskej neurológie a neurochirurgie, zástupcom šéfredaktora časopisu Neurologie pro praxi, členom redakčnej rady časopisu Bratislavské lekárske listy, členom redakčnej rady časopisu Dieťa a ďalších.

Bol ocenený mnohými ďalšími významnými vyznamenaniami: je nositeľom štátneho vyznamenania udeleného prezidentom republiky SR „Pribinov kríž II. stupňa“, boli mu udelené viaceré medaily, a to medaila Jána Jesenia udelená predsedom SAV, strieborná a zlatá medaila UK, bronzová, strieborná a zlatá medaila LF UK, Dérerova medaila udelená ministrom zdravotníctva SR, Hynkova medaila Lekárskej fakulty v Bratislave, pamätná medaila k 90. výročiu UK, pamätná medaila k 90. výročiu LF UK, pamätná medaila SZU a získal významné ocenenie „Krištáľové krídlo“.

Profesor Traubner má za sebou rozsiahlu publikačnú činnosť. Publikoval doma ako aj v zahraničí celkovo viac než 350 odborných vedeckých prác. Prispel odbornými článkami do viacerých knižných publikácií a zúčastnil sa tiež riešenia viacerých výskumných úloh. Rozsiahla je tiež jeho prednášková činnosť. Odprednášal viac než 250 vedeckých prednášok. Jeho vedecké práce sú citované doma ako aj v zahraničí. Ich počet presahuje číslo 350. Z toho veľmi významne prevažuje počet citovanosti v zahraničných odborných časopisoch.

Odborným zameraním Pavla Traubnera je ultrazvuková diagnostika v neurológii – echoencefalografia, dopplerovská ultrasonografia a B-scan extrakraniálnych úsekov karotických i vertebrálnych artérií. 

Od konca roku 2011 ordinuje aj v súkromnej poliklinike ProCare ProSanus v Bratislave.

Ovláda nemecký, anglický a ruský jazyk.

Je ženatý a má dve dcéry. 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia