Prepoisťovanie 2012: víťazom je Union ZP

streda, 13. február 2013, 19:30

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v roku 2012 akceptoval 177 160 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne. Najviac poistencov v roku 2012 získala zdravotná poisťovňa Union. Tej sa ako jedinej poisťovni poistný kmeň zväčšil. Napriek nárastu celkového počtu poistencov, ktorí sa rozhodli zmeniť zdravotnú poisťovňu, ľudia aj naďalej nejavia veľký záujem o prepoistenie.

Celkovo sa prepoistilo 3,4 % z celkového počtu poistencov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v roku 2012 akceptoval 177 160 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2013, čo predstavuje 3,40 % z celkového počtu poistencov. V roku 2012 z celkového počtu poistencov 5 216 035 využilo možnosť prepoistiť sa 187 341 poistencov, z toho 10 181 prihlášok úrad neakceptoval. Oproti minulému roku, kedy sa prepoistilo 157 331 poistencov (3 % všetkých poistencov) je tento nárast minimálny. V porovnaní s rokom 2010 poisťovňu zmenilo viac ako dvojnásobok poistencov (Graf 1).

 

Graf 1: Celkový počet poistencov, ktorí zmenili zdravotnú poisťovňu

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

 

Ľudia tak aj naďalej nejavia veľký záujem o prepoistenie. Za primárny dôvod môžeme považovať dlhoročnú skutočnosť, že v očiach „bežného poistenca“ sa zdravotné poisťovne odlišujú len minimálne až zanedbateľne. Rozdiely môžu pociťovať určité skupiny poistencov, ktoré potrebujú napríklad určité elektívne výkony alebo finančne náročnú liečbu, čo na prepoisťovanie ako také, výrazný vplyv nemá. Vzhľadom na to, že výška zdravotných odvodov sa medzi poisťovňami neodlišuje a na trhu nie sú dostupné produkty, ktorými by sa zdravotné poisťovne od seba vzájomne odlišovali, ako je to napríklad pri (povinnom zmluvnom/havarijnom) poistení auta, poistenci nie sú dostatočne motivovaní vynakladať akúkoľvek energiu na zmenu zdravotnej poisťovne. 

 

Najviac poistencov získal Union

Najviac poistencov v roku 2012 získala zdravotná poisťovňa Union. Tej sa ako jedinej poisťovni poistný kmeň zväčšil a to až o 7,3 %. Zdravotná poisťovňa Dôvera v roku 2012 stratila viac ako 11 tisíc poistencov a neobhájila tak minuloročné víťazstvo (Tabuľka 1). Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) stratila takmer 19 tisíc poistencov a opäť nedokázala zvrátiť trend postupného odchodu poistencov, ktorý kontinuálne trvá od roku 2005.

 

Tabuľka 1: Počet poistencov v jednotlivých ZP od 1. 1. 2013 po zohľadnení príchodov a odchodov

ZP

počet poistencov  k 30. 9. 2012

Výsledný úbytok/  prírastok

výsledný úbytok/  prírastok  poistencov  voči kmeňu

odhad počtu poistencov  k 1. 1. 2013

 % podiel jednotlivých  ZP na trhu

Dôvera 1 445 072 – 11 029 -0,76 % 1 434 043 27,49 %
VšZP 3 361 879 – 18 854 -0,56 % 3 343 025 64,09 %
Union 409 084 + 29 883 7,30 % 438 967 8,42 %
Celkovo 5 216 035     5 216 035 100 %

Zdroj: ÚDZS

 

V porovnaní s rokom 2012 na trhu zdravotného poistenia na Slovensku opäť nenastali žiadne výrazne zmeny (Graf 2):

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa má s trhovým podielom 64 % (3,34 mil. poistencov) naďalej dominantné postavenie
  • Dôvera ZP je s trhovým podielom 27,5 % (1,43 mil. poistencov) najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku
  • Union ZP je s trhovým podielom 8,4 % (0,44 milióna poistencov) napriek nárastu poistného kmeňa ešte stále najmenšia zdravotná poisťovňa u nás

 

Graf 2: Počet poistencov a podiel poisťovni na trhu k 1. 1. 2013

Zdroj: autor podľa údajov z ÚDZS

 

Poistenci prichádzajú, ale aj odchádzajú

Dôveru v roku 2012 opustilo viac ako 83 tisíc poistencov, čo je od roku 2005 najviac (Graf 2). Pod tento pokles sa mohlo podpísať hlavne oznámenie vlády o vytvorenie unitárneho systému spolu s negatívnymi kampaňami vedenými viacerými vplyvnými osobnosťami na Slovensku proti pluralitnému systému. Rovnako sa pod výraznejší odchod poistencov mohla podpísať aj kauza „Gorila“, ktorá bola v roku 2012 spájaná práve s akcionárom tejto poisťovne. Dôvera stratila v tomto roku netto 11 029 poistencov.

 

Graf 3: Prichádzajúci a odchádzajúci poistenci v ZP Dôvera

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

 

Do VšZP sa v roku 2012 prepoistilo necelých 39 tisíc poistencov, čo je od roku 2005 najviac. Ani reklamná kampaň za 420 tisíc eur[1] a kampane rôznych elít spájané s vznikom unitárného systému zdravotného poistenia poisťovni nestačili na to, aby sa do poisťovne prepoistilo viac ľudí ako ju opustilo. VšZP tak naďalej pokračuje v trende veľmi pomalého zmenšovania svojho poistného kmeňa, aj keď tento rok bol odliv poistencov podstatne menší ako počas posledných rokoch. Všeobecná zdravotná poisťovňa stratila v tomto roku netto 18 854 poistencov (Graf 4).

 

Graf 4: Prichádzajúci a odchádzajúci poistenci vo VšZP

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

 

Union ZP zaznamenala v roku výrazný odchod aj príchod poistencov. Do poisťovne sa rozhodlo prepoistiť viac ako 70 tisíc poistencov a opustilo ju viac ako 40 tisíc poistencov. Zdravotná poisťovňa Union tak ako jediná získala nových poistencov. V tomto roku získala netto 29 883 poistencov (Graf 5).

 

Graf 5: Prichádzajúci a odchádzajúci poistenci v ZP Union

 
Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

 

Košice do Unionu, Dôveru opustili Prešovčania

Najvýraznejší odchod poistencov zaznamenala Dôvera v Prešovskom kraji, kde sa túto poisťovňu rozhodlo opustiť takmer 9 000 poistencov. Naopak, v tomto ako v jedinom kraji pribudli poistenci VšZP a to viac ako 3 400. Union ZP si do svojho kmeňa priniesla najviac poistencov z Prešovského kraja, a to necelých 8 400 poistencov.

 

Tabuľka 2: Pohyb poistencov v jednotlivých krajoch SR

Kraj

Dôvera

VšZP

Union

Bratislavský -2 926 -1 709 4 635
Banskobystrický -3 372 -1 467 4 839
Trenčiansky 965 -1 978 1 013
Nitriansky 3 839 -6 863 3 024
Trnavský 3 734 -5 358 1 624
Žilinský 1 270 -1 884 614
Košický -5 860 -2 524 8 384
Prešovský -8 958 3 412 5 546
neidentifikované 279 -483 204
Celkovo -11 029 -18 854 29 883

Zdroj: HPI podľa údajov z ÚDZS

 

Poistné kmene sa výrazne menia iba pri zlučovaní poisťovní

Výrazne zmeny na počte poistencov v jednotlivých poisťovniach mali iba zániky (zlučovanie) jednotlivých poisťovní. Okrem tejto skutočnosti sa poistné kmene jednotlivých poisťovní veľmi nemenili (Tabuľka 3; Graf 6).

 

Tabuľka 3: Počet poistencov v jednotlivých poisťovniach

Rok

VšZP  

SZP

APOLLO

Dôvera

Sideria

EZP

Union

Spolu  

31.12.2005

3 421 786

691 331

473 489

335 783

388 031

   

5 310 420

31.12.2006

3 400 632

680 957

472 690

351 119

398 514

7

197

5 304 116

31.12.2007

2 954 641

597 409

445 345

777 432

 

70 552

453 624

5 299 003

31.12.2008

2 920 629

715 882

446 161

856 681

   

336 959

5 276 312

31.12.2009

2 896 224

641 526

498 856

865 156

   

370 629

5 272 391

31.12.2010

3 485 650

   

1 402 133

   

366 455

5 254 238

31.12.2011

3 439 399

   

1 400 335

   

387 271

5 227 005

30.9.2012

3 361 879

   

1 445 072

   

409 084

5 216 035

*1.1.2013

3 343 025

 

 

1 434 043

 

 

438 967

5 216 035

Zdroj: autor podľa ÚDZS; *odhad ÚDZS; SZP = Spoločná zdravotná poisťovňa; EZP = Európska zdravotná poisťovňa

 

Od zlúčenia VšZP a SZP a poisťovne Apollo s Dôverou začiatkom roka 2010 môžeme sledovať mierny pokles počtu poistencov VšZP a veľmi mierne zväčšenie poistných kmeňov súkromných poisťovní (Tabuľka 3; Graf 6). 

 

Graf 6: Počet poistencov v jednotlivých poisťovniach

Zdroj: autor podľa ÚDZS; *odhad ÚDZS; SZP = Spoločná zdravotná poisťovňa; EZP = Európska zdravotná poisťovňa[1] Štátna VšZP pánuje na prepoisťovaciu kampaň minúť 420 tisíc eur, TA SR, 9. 9. 2012, http://www.teraz.sk/zdravie/statna-vszp-planuje-na-prepoistovac/21701-clanok.html

 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia