Počty poistencov VšZP na čakacích listinách sa odlišujú

sobota, 16. marec 2013, 2:43

Na základe dostupných dát sme zistili, že určiť presný počet poistencov na čakacích listinách nie je jednoduché a údaje o počte poistencov vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni sa v závislosti od zdroja značne líšia. Koľko poistencov v skutočnosti čaká na čakacích listinách?

Koľko poistencov čaká?

Do konca roka 2011 sa údaje o počte poistencov vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) z Úradu pre dohľad a samotnej poisťovne približne zhodujú. Problém vo vykazovaní počtu poistencov na čakacích listinách nastáva od roku 2012. Po tom, ako v polovici roka 2012 HPI vydal analýzu zaoberajúcu sa čakacími listinami, Všeobecná zdravotná poisťovňa zvolala tlačovú konferenciu, na ktorej spochybnila počet poistencov čakajúcich na čakacích listinách uvedený v analýze. Tento počet pritom reportovala samotná poisťovňa. Počet poistencov ku koncu marca 2012 mal byť podľa Úradu pre dohľad 16 310. Nedorozumenia odôvodnila poisťovňa tým, že síce VšZP poskytla Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) takýto údaj, ale ÚDZS s ním ďalej nepracoval. „Tak sa stalo, že v zozname zostali aj poistenci, ktorí sa medzičasom prepoistili do inej zdravotnej poisťovne, ktorým už bola poskytnutá liečba, ktorí ju odmietli, prípadne poistenci perspektívne zaradení na operáciu až do roku 2015,“ povedala hovorkyňa poisťovne. Takýchto poistencov bolo údajne 10 515. V médiách tak začalo kolovať číslo menšie ako 6 000 (t.j. 16 310 – 10 515).

 

Tabuľka 1: Počet poistencov na čakacích listinách v závislosti od zdroja dát
 

VšZP na základe infozákona

VšZP v médiách a tlačových konferenciách

ÚDZS

31. 10. 2010

6 476

31. 12. 2010

Cca 6 600[1]

31. 10. 2011

7 888

31. 12. 2011

Cca 7 700[2]

31. 3. 2012

9 377

5 795[3]

16 310

september 2012

6 706[4]

31. 10. 2012

10 988

14 242

31. 12 .2012

8 679

Cca 7 800[5]

Zdroj: autor na základe údajov VšZP, ÚDZS a médií

 

Situácia po roku

Po roku sme opäť chceli zistiť počet poistencov na čakacích listinách. ÚDZS nám zaslal údaje, podľa ktorých má VšZP ku konca októbra 14 242 čakajúcich poistencov. Od ÚDZS sme k danému číslu dostali aj vysvetlenie, že v druhej polovici roka 2012, po spomínanom spochybnení údajov úradu poisťovňou, zamestnanci úradu vykonali v zdravotných poisťovniach dohľad zameraný na oblasť zaraďovania poistencov do zoznamu čakateľov na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Dohľadom boli vo VšZP zistené nedostatky pri oznamovaní údajov o zaradení poistencov do zoznamu čakateľov prostredníctvom elektronickej dávky D 518. VšZP prijala v priebehu výkonu dohľadu opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov dávok ako aj úpravu softwaru tak, aby dávky boli v súlade s pravidlami pre vykazovanie dávok D 518. ÚDZS uložil povinnosť splniť prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a písomne informovať úrad o ich splnení najneskôr do 15. 1. 2013. VšZP má po prijatí nápravných opatrení zaslať úradu relevantné údaje vo februárovej dávke, to znamená v marci 2013. ÚDZS nám pre získanie správnych údajov odporučil kontaktovať samotnú poisťovňu.

3 svety čakacích listín

Na základe vzniknutého nedorozumenia medzi ÚDZS a VšZP a po odporúčaní ÚDZS, sme poisťovňu v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadali o počet poistencov na čakacích listinách. Žiadali sme „sporné“ údaje aj za marec 2012, s tým, že údaje použité v našej analýze porovnáme s údajmi poisťovne a do analýzy doplníme „správne“ údaje. Našu žiadosť však VšZP zamietla s tým, že tieto údaje nespadajú do okruhu povinne sprístupňovaných informácii, ktoré zákon ukladá poisťovni sprístupniť. Na dané rozhodnutie sme sa v rámci zákona odvolali. Naše odvolanie proti neposkytnutiu informácii o počte poistencov čakajúcich na čakacích listinách rozdelených podľa jednotlivých diagnóz bolo opätovne zamietnuté. Na základe odvolania nám však boli poskytnuté údaje o celkovom počte čakajúcich poistencov k 31. 3. 2012, 31. 10. 2012 a 31. 12. 2012. Tieto údaje sa však nezhodovali nielen s údajmi z ÚDZS, ale ani s údajmi prezentovanými VšZP v médiách (Tabuľka 1 a Graf 1).

 

Graf 1: Počet poistencov VšZP na čakacích listinách v závislosti od zdroja dát

Počet poistencov VšZP na čakacích listinách v závislosti od zdroja dát

Zdroj: autor na základe údajov VšZP, ÚDZS a médií

 

Záver

Evidencia a kontrola poistencov na čakacích listinách má vážne nedostatky. Minimálne vo VšZP počas celého roku 2012, a to aj počas sľubu o zoperovaní všetkých poistencov na čakacích listinách, nebolo možné skontrolovať poisťovňu ako nakladá s čakajúcimi poistencami. Je nemožné riadiť a kontrolovať akúkoľvek politiku a stratégiu, ak nepoznáme korektné údaje. Preto navrhujeme v tejto veci poskytnúť čím skôr potrebné opatrenia, ktoré zabránia podobným nedorozumeniam. Všetky tri krivky v Grafe 1 by mali byť v budúcnosti totožné.

V závere chceme zdôrazniť, že veľmi vítame pokus poisťovne o zvýšenie transparentnosti v evidencii poistencov v podobe sankcionovania nemocníc pri nedokonalej evidencii poistencov na čakacích listinách. Nevyhnutným predpokladom úspešnosti tohto kroku je však možnosť kontrolovať samotnú poisťovňu.[1] TASR,TA3: VšZP chce uprednostniť vo financovaní nemocníc tie, ktoré viac operujú, 1.3.2012, [online], (graf vo videu, od 4 min.)

[2] TASR,TA3: VšZP chce uprednostniť vo financovaní nemocníc tie, ktoré viac operujú, 1.3.2012, [online], (graf vo videu, od 4 min.)

[3] SITA: VšZP spresnila počty poistencov na čakacích listinách, 5.9.2012, [online]

[4] VšZP: Čakacie listiny nie sú otázkou peňazí, 14.9.2012, [online]

[5] TASR,TA3: VšZP chce uprednostniť vo financovaní nemocníc tie, ktoré viac operujú, 1.3.2012, [online], (graf vo videu, od 4 min.)

 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia