Sprievodca pôrodnicami 2013

štvrtok, 20. marec 2014, 22:48

Do tretieho ročníka hodnotenia kvality pôrodníc Sprievodca pôrodnicami sa zapojilo 50 z 54 slovenských pôrodníc. Na portáli sprievodcaporodnicami.sk hlasovalo v roku 2013 až 2149 mamičiek. Od začiatku projektu v roku 2011 sa hlasovania zúčastnilo skoro 10 000 mamičiek.

V tretom ročníku pozostávalo hodnotenie z troch častí:

 1. Expertné hodnotenie
 2. Hodnotenie služieb
 3. Hodnotenie mamičiek

 


Prečítajte si tiež:

Logo Sprievodcu pôrodnicami

Tlačová správa [pdf]

Prezentácia [pdf]

Hodnotenie [pdf]

Prezentácia pôrodnice Trenčín [pdf]

Prezentácia pôrodnice Košice-Šaca [pdf]

Prezentácia pôrodnice Vranov n/T [pdf]

Sprievodca pôrodnicami 2012


 

Matka s novorodencom v náručí

 

V tomto ročníku sme sa rozhodli uverejniť 10 najlepších pôrodníc v každej kategórií, teda v:

 • celkovom hodnotení
 • expertnom hodnotení
 • hodnotení  služieb
 • hodnotení mamičiek

Cieľom projektu je pôrodnice pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia svoje služby neustále vylepšovať a prispôsobovať ich potrebám žien a ich detí.

Prvé miesto v celkovom hodnotení pôrodníc ako i v minulom roku získala pôrodnica vo Fakultnej nemocnici Trenčín, na druhom mieste sa umiestnila pôrodnica Nemocnice Košice-Šaca a na treťom mieste sa umiestnila pôrodnica Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca.

V expertnom hodnotení opäť, ako v minulom roku, získala najlepšie hodnotenie pôrodnica vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. V hodnotení služieb pôrodnica Nemocnice Košice-Šaca a v hodnotení mamičiek pôrodnica v Nemocnici vo Vranove nad Topľou.

 

Krátke zhodnotenie – expertné hodnotenie

V slovenských pôrodniciach sa v roku 2012 narodilo 55 715 detí , čo je priemerne  1028 pôrodov na jednu pôrodnicu. Počet pôrodov varíroval v rozsahu 316 v Revúcej až po 3050 pôrodov Univerzitnej nemocnici Bratislava – Antolská.

Percento cisárskych rezov každoročne na Slovensku stúpa. Tento trend vidíme aj v tomto roku. Pod hladinou, ktorú určili naši experti 18,67% sa nachádza len 7 pôrodníc. Najnižší počet cisárskych rezov bol v pôrodnici v Kežmarku, v Trenčíne a v Žiari nad Hronom. Veľmi priaznivým výsledkom je zlepšenie percenta cisárskych rezov u 46 percent pôrodníc. Nepriaznivé však je, že sa zvýšil aj počet pôrodníc nad maximálnu hodnotu 32,78 percenta, kde sa v roku 2012 dostalo 18 pôrodníc, dokonca nad hranicu 40 percent sa dostalo 5 pôrodníc a jedna z nich, pôrodnica v Nových Zámkoch mala 52,6 percent cisárskych rezov. Táto hodnota je alarmujúca, keďže táto pôrodnica má viac cisárskych rezov ako prirodzených vaginálnych pôrodov.

Jeden z indikátorov, ktorý pokladáme za dôležitý a nedostal sa medzi hodnotiace kritériá, je frekvencia epiziotómií – nástrihov hrádze. Na svete, po zverejnení randomizovaných štúdií, ktoré nepotvrdili účinnosť ich rutinného používania, sa odstúpilo od týchto zákrokov.  Podľa odporúčaní WHO by frekvencia nemala prekročiť 10% epiziotómií,  na Slovensku v roku 2012 pôrodnice udávajú v priemere  59,9% epiziotómií v rozsahu od 40% do 93%.

Ako veľký problém pociťujeme nedostatočný zber dát v pôrodniciach. V porovnateľných zariadeniach v zahraničí existuje priebežný zber dát pomocou informačných technológií, ktoré umožňuje benchmarkovanie a vyhodnocovanie kvality práce a následné možné zlepšovanie status quo.

 

Krátke zhodnotenie – hodnotenie služieb

V hodnotení služieb sme spracovali hodnotenie po jednotlivých pôrodniciach, ale i súhrnné hodnotenie služieb.

Podľa údajov, ktoré sme získali od pôrodníc môžeme konštatovať, že hodnotenie služieb pôrodníc sa zlepšilo v každej z piatich hodnotených kategórií. Najvýraznejšie zlepšenie sme zdokumentovali v kategórii: Pôrod – Pôrodné sály, a to až o 19,5% od minulého ročníka.

V tejto kategórii získali viac bodov nasledovné otázky: o 11% bodov viac získali pôrodnice otázke týkajúcej sa slobodného rozhodnutia o aplikácii klystíru a holenia. Myslíme si, že slobodná voľba by tu mala byť samozrejmosťou, no oceňujeme snahu pôrodníc o zlepšenie. Stále viac pôrodníc poskytuje i možnosť zazmluvnenia pôrodníka a pôrodnej asistentky, tu sa hodnotenie medziročne zlepšilo o 11%.

Najväčší problémom slovenských pôrodníc vidíme v kategórii: Podpora dojčenia a bonding, kde pôrodnice súhrnne získali len 18% bodov.

Ako v minulých ročníkoch, tak i tento rok mamičky označili za najproblematickejšiu práve podporu bezprostredného a neprerušovaného kontaktu s dieťaťom po pôrode (bonding) – „koža na kožu“ a ponechanie dieťaťa s matkou minimálne počas 2 hodín po pôrode. Podobne to vyplýva i z dotazníkov, ktoré vyplnili pôrodnice.

V otázke či „Je fyziologický novorodenec bezprostredne po narodení uložený na kožu matky a zotrvá tam po dobu min. 2 hodiny, podpora samoprisatia, bondingu (bez prerušenia vyšetrením)“ získali  súhrnne slovenské pôrodnice len 10 bodov zo 100, teda len 10% možných bodov.

Tento postup podpory bondingu a dojčenia bezprostredne po pôrode realizujú na Slovensku len 2 pôrodnice. Päť pôrodníc ho realizuje čiastočne, 42 pôrodníc vôbec (1 pôrodnica na otázku neodpovedala).

V oblasti bondingu a podpory dojčenia ostávajú v slovenských pôrodniciach značné rezervy. Napriek tomu sme pozorovali aj v hodnotení tejto kategórie pozitívny trend.

Vo väčšine slovenských pôrodníc (92%) sa dnes realizuje prvé priloženie dieťaťa na kožu matky „skin-to-skin“, kedy však novorodenec nie je ponechaný na tele matky, ale je odnášaný už po pár minútach. V tejto otázke získali pôrodnice o 11% bodov viac ako v roku 2012.

Podpora dojčenia je posilnená aj prítomnosťou vyškolených laktačných poradkýň v pôrodniciach, pričom tento rok má takúto poradkyňu o 9 pôrodníc viac ako v minulom roku.

 

Krátke zhodnotenie – hodnotenie mamičiek

Hodnotenie mamičiek prebieha od roku 2011 na platforme internetového magazínu rodinka.sk.

Na jednom mieste, na projektovej stránke sprievodcapôrodnicami.sk je možné

 • získať kompletné informácie o každej slovenskej pôrodnici,
 • porovnať rebríčky pôrodníc z predchádzajúcich rokov projektu,
 • vyhľadať podrobnosti k hodnoteniam inými mamičkami,
 • prípadne vyjadriť do dotazníka vlastnú skúsenosť s pôrodom v aktuálnom roku.

Najväčší počet bodov v roku 2013 získali v hodnotení mamičiek pôrodnice za umožňovanie prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode (bolo to umožnené 87,9% opýtaných), na 2. mieste je hodnotená odbornosť zdravotníckeho personálu (85,9% zo 100% možných) a na 3. mieste vybavenie pôrodných sál (82%). Najmenej bodov získali pôrodnice v podpore skorého kontaktu medzi matkou a dieťaťom (62,5% žien malo umožnené prvé priloženie na pôrodnej sále, 47% žien bolo so svojim dieťaťom aj dve hodiny po pôrode), v kvalite predpôrodnej prípravy a v podpore dojčenia.

Zaujímavé je však aj medziročné porovnanie a trend od roku 2011. Vidíme, že spokojnosť hodnotiacich matiek sa celkovo znižuje –  buď sú na poskytované služby náročnejšie, sú si viac vedomé svojich ľudských práv pri pôrode, je ale aj možné, že služby pôrodníc majú v oblasti naplňovania potrieb rodičiek tendenciu sa zhoršovať.

Čo je naopak veľmi potešujúce – zlepšuje sa trend v podpore skorého kontaktu medzi matkou a novorodencom už na pôrodnej sále (bonding). Aj keď sú stále celkové percentá alarmujúco nízke, len 44,7 % hodnotiacich matiek mohlo byť so svojim dieťatkom dve hodiny po pôrode a len 62,5 % bol umožnený kontakt „koža na kožu“, medzi rokmi 2011 vs. 2013 sme zaznamenali nárast o 2,7 % pri podpore „koža na kožu“, respektíve  5,9 % pri spoločne strávených hodinách bezprostredne po pôrode.

Tu vidíme významný prínos projektu Sprievodca pôrodnicami, ktorý sa už od svojho vzniku sústavne zasadzuje za podporu raného kontaktu medzi matkou dieťaťom – na strane jednej informovaním matiek a celej verejnosti o význame prvých hodín po pôrode a tak isto vytváraním sústavného tlaku na zdravotníkov, aby tento zlatý štandard v starostlivosti o matku a dieťa reálne vykonávali, podporovali a nevstupovali do procesu bondingu zbytočnými zásahmi.

Medziročne sa naopak najviac zhoršilo vnímanie odbornosti personálu (-3 %), rovnako ako ochota ísť rodiť do tej istej pôrodnice opäť (-2,7 %), alebo ju odporúčať svojej kamarátke (-2 %).  Rovnako sa zhoršila spokojnosť s predpôrodnou prípravou (-2,27 %).

Tieto výsledky poukazujú na rastúcu nespokojnosť mamičiek, ale aj ich zlepšujúcu schopnosť kriticky zhodnotiť poskytované službyzvyšujúcu sa znalosť svojich ľudských práv aj v súvislosti s prijímaním služieb zdravotnej starostlivosti. Mali by byť pre kompetentných výzvou na skutočne zásadnú potrebu zlepšenia poskytovanej zdravotnej starostlivosti počas pôrodu, kde v centre záujmu zostáva – rešpekt k intimite a individuálnym potrebám žien (samostatné pôrodné sály, neobmedzovaná prítomnosť sprevádzajúcej osoby, ak si to rodička želá, minimalizácia rušivých zásahov, rešpekt k informovanej voľbe okolností pôrodu), dodržiavanie ľudských práv ale i lege artis postupov (znižovanie pomeru sekcií, efektívna centralizácia, neoddeľovanie matiek a detí po pôrode, podpora dojčenia a rodičovských kompetencií v starostlivosti o dieťa).

 

Víťazné poradie ročníka 2013

Celkové poradie podľa kvality Expertné hodnotenie Hodnotenie služieb Hodnotenie mamičiek

1

FN Trenčín

1

FN Trenčín

1

Nemocnica Košice-Šaca

1

Vranovská nemocnica

2

Nemocnica Košice-Šaca

2

KNsP Čadca

2

FN Trenčín

2

Sanatórium Koch

3

KNsP Čadca

3

NsP Sv. Lukáša Galanta

3

Sanatórium Koch

3

UN Martin

4

NsP Sv. Jakuba Bardejov

4

NsP Spišská Nová Ves

3

NsP Sv. Lukáša Galanta

4

LNsP MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš

5

UNB Kramáre

5

NsP Sv. Jakuba Bardejov

5

NsP Sv. Jakuba Bardejov

5

NsP Sv. Jakuba Bardejov

6

Vranovská nemocnica

6

UNB Kramáre

6

NsP Dunajská Streda

6

Nemocnica Košice-Šaca

7

NsP Sv. Lukáša Galanta

7

Nemocnica Poprad

7

UNB Kramáre

7

VN Komárno

8

Sanatórium Koch

8

Vranovská nemocnica

8

UN L. Pasteura Košice, pracovisko Trieda SNP

8

Nemocnica Zvolen

9

UN Martin

9

Nemocnica Košice-Šaca

8

LNsP MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš

9

UNB Kramáre

10

UN L. Pasteura Košice, pracovisko Trieda SNP

10

UN Martin

8

NsP sv. Barbory Rožňava

10

NsP Brezno

 

 

Víťazné poradie podľa  krajov

Celkové poradie

Kraj

1. miesto

Celkové poradie

počet bodov

Banskobystrický kraj

1

Nemocnica Zvolen

189

Bratislavský kraj

1

UNB Kramáre

215

Košický kraj

1

Nemocnica Košice-Šaca

224

Nitriansky kraj

1

VN Komárno

186

Prešovský kraj

1

NsP Sv. Jakuba Bardejov

220

Trenčiansky kraj

1

FN Trenčín

237

Trnavský kraj

1

NsP Sv. Lukáša Galanta

208

Žilinský kraj

1

KNsP Čadca

221

 

Expertné hodnotenie

Kraj

1. miesto

Expertné hodnotenie

počet bodov

Banskobystrický kraj

1

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

65

Bratislavský kraj

1

UNB Kramáre

70

Košický kraj

1

NsP Spišská Nová Ves

73

Nitriansky kraj

1

VN Komárno

65

Prešovský kraj

1

NsP Sv. Jakuba Bardejov

70

Trenčiansky kraj

1

FN Trenčín

88

Trnavský kraj

1

NsP Sv. Lukáša Galanta

74

Žilinský kraj

1

KNsP Čadca

82

 

Hodnotenie služieb

 

Kraj

1. miesto

Hodnotenie služieb

počet bodov

Banskobystrický kraj

1

VN Žiar nad Hronom

52

Bratislavský kraj

1

Sanatórium Koch

72

Košický kraj

1

Nemocnica Košice-Šaca

76

Nitriansky kraj

1

NsP Levice

48

Prešovský kraj

1

NsP Sv. Jakuba Bardejov

67

Trenčiansky kraj

1

FN Trenčín

72

Trnavský kraj

1

NsP Sv. Lukáša Galanta

69

Žilinský kraj

1

LNsP MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš

62

 

 

Hodnotenie mamičiek

 

Kraj

1. miesto

Hodnotenie mamičiek

počet bodov

Banskobystrický kraj

1

Nemocnica Zvolen

81

Bratislavský kraj

1

Sanatórium Koch

90

Košický kraj

1

Nemocnica Košice-Šaca

82

Nitriansky kraj

1

VN Komárno

81

Prešovský kraj

1

Vranovská nemocnica

90

Trenčiansky kraj

1

NsP Myjava

78

Trnavský kraj

1

NsP Skalica

77

Žilinský kraj

1

UN Martin

84

 

Víťazné poradie podľa  stupňa neonatologického oddelenia pri pôrodnici

Miesto

Stupeň neonatologického oddelenia pri pôrodnici

Pôrodnica

Celkové  hodnotenie (počet bodov)

1

I.

Vranovská nemocnica

213

1

II.

Nemocnica Košice-Šaca

224

1

III.

FN Trenčín

237

1

III.+

UN Martin

203


Prečítajte si tiež:

Logo Sprievodcu pôrodnicami

Tlačová správa [pdf]

Prezentácia [pdf]

Hodnotenie [pdf]

Prezentácia pôrodnice Trenčín [pdf]

Prezentácia pôrodnice Košice-Šaca [pdf]

Prezentácia pôrodnice Vranov n/T [pdf]

Sprievodca pôrodnicami 2012


 

Sprievodca pôrodnicami

SPRIEVODCA PÔRODNICAMI je internetová aplikácia, v ktorej má každé gynekologicko – pôrodnícke a novorodenecké oddelenie vypracovaný profil na základe nimi poskytnutých údajov. Tento profil majú pôrodnice možnosť pravidelne aktualizovať.

Projekt SPRIEVODCA PÔRODNICAMI prebieha kontinuálne od 10. 2. 2011. Vznikol na základe spolupráce medzi Inštitútom zdravotnej politiky Health Policy Institute a internetovým portálom www.rodinka.sk s podporou časopisu Mama a ja, a v roku 2013 i rádia Nadácie SPP, spoločnosti sanofi-aventis a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Od vzniku v roku 2011 mal portál www.sprievodcaporodnicami.sk viac ako 315 000 unikátnych návštevníkov a skoro 1 milión zobrazení (Gemius. Dáta ku dňu: 26.1.2014 ). Mamičky sa počas existencie projektu vyjadrili k pacientskej spokojnosti skoro ako 10 000-krát. V tomto ročníku to bolo 2149 mamičiek.

Ambíciou projektu je mapovať súčasný stav pôrodníc z pohľadu ich služieb, ponuky starostlivosti o rodičky a ich deti a z hľadiska kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tento projekt ako jeden z mála, sleduje kvalitu v slovenskom zdravotníctve už dva roky.

 

 

HEALTH POLICY INSTITUTE (HPI) je think tank zaoberajúci sa zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy. HPI je občianskym združením.

PORTÁL RODINKA.SK je najdlhšie pôsobiacim internetovým magazínom v oblasti zdravia a rodiny na slovenskom internete  (od roku 1999). Jeho redakcia publikuje viac ako 100 redakčných článkov mesačne. Mesačná návštevnosť presahuje 300 tisíc návštevníkov.

 


Za finančnú podporu pri realizácii 3. ročníka projektu Sprievodca pôrodnicami ďakujeme Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Nadácii Zentiva a Nadácii SPP.


 

Kontakt:

Mgr. Katarína Skybová, skybova@hpi.sk, 0903 421 224

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia