Programové prohlášení české vlády

štvrtok, 24. apríl 2014, 21:00 a

Logo vlády Českej republikyDne 12. února 2014 schválila vláda Bohuslava Sobotky na svém jednání Programové prohlášení vlády České republiky. Na společném programu se domluvila Česká strana sociálně demokratická, hnutí ANO 2011 a Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová.

Prvním bodem programového prohlášení patří prohlášení o zajištění ekonomické stability, efektivity a transparentnosti systému veřejného zdravotnictví, systému fungování pojišťoven a poskytovatelů. Budou usilovat o dodržení principu solidarity, neziskovosti a dostupnosti. 

Zároveň programové prohlášení zdůrazňuje princip „za stejný rozsah a srovnatelnou kvalitu péče“, což znamená, že ve stejném duchu by měla být hrazena stejná úhrada všem poskytovatelům zdravotní péče.

Jedním z nejvíce diskutovaných témat poslední doby je valorizace úhrady za státní pojištěnce, k čemuž se taktéž přiklánějí všechny strany. Zároveň budou usilovat o snížení DPH za léky.

Strany se chtějí zabývat i spravedlivým modelem přerozdělení, ale zároveň nespecifikují přesný model, nicméně ten má zohlednit skutečné výdaje na nákladné diagnózy.

Vláda se chce zasadit o transparentní a kontrolovatelný systém hospodaření s veřejnými prostředky. Dalším velmi diskutovaným tématem je zavedení povinnosti zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven s poskytovateli péče a smluv veřejných nemocnic se svými dodavateli. Zatím jediná pojišťovna, která začala zveřejňovat smlouvy je Všeobecná zdravotní pojišťovna. Nyní jsou dostupné smlouvy s fakultními nemocnicemi a část ostatních smluvních zdravotních zařízení.

Velkým problémem, zejména finančním, je značně kontroverzní téma rušení poplatků. Vláda se dohodla, že nebude znova zavádět poplatek za hospitalizaci a navíc s účinností od roku 2015 chce zrušit poplatek za recept a za ošetření v ambulanci. Jediný poplatek, který uvažují zachovat, je poplatek za pohotovostní služby. V tomto bodě se vedou značné rozepře mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem financí, kdy MFČR ukládá podmínky, za kterých navýší platby za státní pojištěnce (např. zveřejňování smluv, které by ztransparentnilo finanční toky ve zdravotnictví).

Jedním z posledních bodů programového prohlášení je převzetí státního dohledu nad zavádění DRG, resp. nad Národním referenčním centrem, které do této doby nebylo v kompetenci ministerstva.

 

Dle našeho názoru:

  • Programové prohlášení se zaměřuje spíše na obecná prohlášení a nenavrhuje konkrétní řešení.

  • Nejedná se o cílově zaměřenou zdravotní politiku.

  • Celý dokument působí tak, aby se splnil požadavek na programové prohlášení, nicméně zcela chybí jasné cíle a vize budoucího vývoje zdravotnictví.

  • Zaměřuje se spíše na změnu parametrů již nastavené zdravotní politiky a nepouští se do nových politik, které by vedly ke zlepšení stavu uvedených cílů.

  • Některá tvrzení nejsou podložená studiemi a fakty, které by prokázaly nutnost prosazované změny.

  • O tomto stavu napovídá i fakt, že při sestavování vlády na začátku roku 2014 se po volebních kampaních (které slibovaly nereálné možnosti vývoje) žádná ze stran nechtěla zhostit řízení rezortu zdravotnictví.

 

 

Body programového prohlášení vlády

Cíle a nástroje zdravotní politiky

 

Komentář

Finální cíl

Dílčí cíl

Nástroj

Parametr

Rozvoj kvalitních a všeobecně dostupných veřejných služeb v zdravotnictví

 

kvalita, dostupnost

 

 

Všeobecná proklamace bez jednoznačných postupů a specifikace jednotlivých kroků. Pro to aby se mohla rozvíjet kvalita a dostupnost, je potřeba nejdříve změřit počáteční stav. V tuto chvíli zcela chybí jakékoliv metriky, které by změřily výchozí nastavení tak, aby se  po vládním zásahu  mohla vyhodnotit úspěšnost.

 Vláda bude řešit ve spolupráci s resortem zdravotnictví problematiku průřezových sociálně-zdravotních služeb. 

 

efektivita, dostupnost

 

 

Při propojení sociálně zdravotního systému by mohlo dojít k lepší dostupnosti a návaznosti péče, což by se mohlo projevit ve zdravotním stavu. Nicméně tvrzení zase postrádá bližší upřesnění. Není jednoznačně určeno, pro koho jsou určeny sociálně-zdravotní služby.

Vláda zajistí ekonomickou stabilitu, efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotnictví, zdravotních pojišťoven (včetně VZP) a poskytovatelů zdravotních služeb.

 

efektivita

financování

 

Ekonomická stabilita a efektivita může vést ke stabilizaci systému, transparentnost může zvýšit spokojenost uživatelů systému. Chybí zase konkrétní kroky, kterými by se zajstily výše zmíněné změny.

Vláda bude trvat na dodržení principu solidarity zdravých lidí s nemocnými, neziskovosti a všeobecné dostupnosti kvalitní zdravotní péče hrazené z veřejných prostředků.

 

dostupnost (solidarita), kvalita

organizace (neziskovost) financování (veřejné zdroje, neziskovost)

 

Všobecná dostupnost kvalitní zdravotní péče je tvrzení, které nelze v budoucnu ověřit, vzhledem k chybějícím metrikám kvality a dostupnost (momentálně jediným měřítkem  je síť zdravotnických zařízení, nicméně čekací doby se neevidují).

Zavede předvídatelný, stabilní a průměrným nákladům odpovídající systém úhrad pro všechny typy zdravotní péče. Podle principu „za stejný rozsah a srovnatelnou kvalitu péče“ bude hrazena stejná úhrada.

 

 

platební mechanismus

x

Opět není konkretizován navrhovaný systém úhrad a jakých způsobem bude realizován. Zmíněný princip může mt navíc negativní efekt v tom, že poskytovatele se sjednotí v poskytování stejně neefektivní péče a zároveň nebudou motivování k produkci eketivnější a kvalitnější služby.

Vláda zavede pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce a prosadí snížení DPH na léky.

 

 

financování

x

Snížení DPH povede k výpadku ve státním rozpočtu a zároveň by měl znamenat úspory v nákladech na farmakoterapii, nicméně efekt není zaručen, vzhledem k možnosti navýšení jádrové ceny (cena výrobce).

Zavede spravedlivý model přerozdělení pojistného, který zohlední skutečné výdaje na nákladné diagnózy.

 

 

platební mechanismus

x

Chybí konkrétní model.

Přinese významné úspory systému, především v nákladech na léky a zdravotnické prostředky. 

 

 

financování

 

Jak?

Vláda prosadí transparentní a kontrolovatelný systém hospodaření s veřejnými prostředky.

 

efektivita

regulace

 

Chybí konkrétní představa.

Zavede povinné zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven s poskytovateli péče a smluv veřejných nemocnic se svými dodavateli.

 

efektivita

organizace

x

Jedná se o předpoklad smluvního vztahu v rámci veřejných financí. Zveřejnění smluv může vést k eliminaci zvýhodněných smluvních vztahů a zvýší se transparentnost systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění.

Vláda nebude znovu zavádět poplatek za hospitalizaci. S účinností k 1. lednu 2015 zruší poplatek za recept i za ošetření v ambulantní sféře. Ponechá pouze regulační poplatek za využití pohotovostních služeb.

finančná ochrana

dostupnost

financování

x

Zrušení poplatků nemá opodstatnění. Jako důkaz toho tvrzení by měla sloužit studie o dopadech poplatků na finanční situaci domácností a na základě toho určit, kdo by od poplatků měl být osvobozen. Poplatky mají plnit regulační funkci, lze tedy předpokládat navýšení poptávky a tím snížení dostupnosti péče. Navíc zrušení poplatků přinese i výpadky v rozpočtech poskytovatelů, což je v přímé kontradikci s předešlým prohlášením o ekonomické stabilizaci poskytovatelů.

Výpadek zdrojů spojených se zrušením regulačních poplatků bude systému veřejného zdravotního pojištění a následně poskytovatelům péče kompenzován ze státního rozpočtu.

 

 

financování

x

 

Vláda důsledně oddělí vlastnictví zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven a zamezí jejich vzájemnému ovládání nebo ovládání třetí osobou.

 

dostupnost

regulace, organizace

 

Pojem vlastnictví je tu hodně spekulativní, spíše by se  hodil termín ovládajíci osoba (zejména u zdravotních pojišťoven). Není zřejmé, jaký je cíl uvedeného opatření. Navíc je otázkou, jak se bude tento nástroj uplatňovat ve vztahu VZP a fakultní nemocnice, obě jsou totiž ovládané tím stejným vlastníkem – státem.

Vláda posílí státní dozor nad toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven.

 

efektivita

regulace

 

Tomuto kroku nutno předcházet změnou právní formy, která  problémy vyřeší pomocí podnikatelských principů a zodpovědnosti.

Zajistí kontrolu státu nad zaváděním DRG systému převzetím těchto činností Ministerstvem zdravotnictví z tzv. Národního referenčního centra. 

 

 

regulace

 

 

Vláda dále posílí efektivitu Státního ústavu pro kontrolu léčiv a jeho lékové politiky a cenotvorby s cílem zajistit lepší dostupnost léků pro občany.

 

dostupnost, efektivita

 

 

Co je konkrétní problém?

V průběhu roku 2015 vláda předloží zákon o veřejných neziskových nemocnicích, který umožní jejich transparentnější a efektivnější řízení. Vytvoří tím podmínky pro tvorbu uznávaných postupů v odborné lékařské péči.

 

 

organizace

x

Organizace nemocnic do formy veřejných neziskových institucí nepřinese změnu v manažerském fungování a žádný tlak na efektivitu, odpovědnost a kvalitu. Navíc tento krok neznamená vytvoření podmínek pro implementaci uznávaných postupů.

 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia