Efektívna lieková politika a marže lekárnikov

piatok, 24. marec 2006, 13:00

Lieková politika je komplex opatrení, ktoré pri správnom použití a nastavení pomôže efektívne využívať vzácne solidárne zdroje. Patrí medzi ne i cenová regulácia, ktorej podmnožinou je regulácia cenovej prirážky za obchodný výkon. České ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo siahnuť po úprave lineárnej sadzby cenovej prirážky – znížením z 32 % na 29 %. Niežeby v českom systéme nebol priestor na zníženie výdavkov na lieky, prijaté opatrenie však nemôže zostať jedinou zmenou, inak sa problém rastúcich výdavkov na lieky nerieši, len odsúva.

Do vzťahu medzi nadobúdacou cenou, cenovou prirážkou, maržou a predajnou cenou vstupuje ešte daň z pridanej hodnoty. Čím je vyššia, tým je pri nezmenenej cenovej prirážke marža percentuálne nižšia.

Slovník pojmov

cenová prirážka = percento z nadobúdacej ceny; o tento podiel sa v absolútnom vyjadrení zvyšuje nadobúdacia cena, aby sa dosiahla predajná cena

cenová marža = percento z predajnej ceny; o tento podiel sa v absolútnom vyjadrení znižuje predajná cena, aby sa dosiahla nadobúdacia cena

Lineárna cenová prirážka znamená, že jej absolútna hodnota v príslušnej mene stúpa lineárne. Desaťkrát drahší liek predstavuje pre distribučný reťazec desaťkrát vyšší výnos z obchodného výkonu. Plošné zníženie cenovej prirážky postihlo všetky položky rovnakým dielom. Najväčšmi sa teda opatrenie dotýka vidieckych lekární s nižším obratom, spôsobeným okrem iného i nižším podielom drahých liekov, ktoré sa zvyknú predpisovať i vydávať vo väčších mestách. Česká lekárnická komora hovorí o existenčnom ohrození jednej štvrtiny z 2200 českých lekární. I keď takéto tvrdenia je potrebné brať s rezervou vzhľadom na pochopiteľnú motiváciu ich autorov, je zrejmé, že rast nákladov na lieky nespôsobuje cenová prirážka. Ak majú byť opatrenia českého ministerstva zdravotníctva v liekovej politike dlhodobo efektívne, po administratívnym skresaní marží musia nevyhnutne prísť aj systémové kroky:

  • Preskripcia. Lieky predpisujú lekári, nie lekárnici. Znižovanie marží distribučného reťazca je chytanie problému za chvost. Zníženie rastu nákladov priamo pri zdroji znamená zaviesť kontrolu preskripcie zdravotnými poisťovňami. Nástrojov je veľa – napr. zavedenie limitov, liekových knižiek, elektronickej zdravotnej dokumentácie či diagnostických a liečebných protokolov efektívnej (farmako)terapie. Podmienkami dosiahnutia preskripčnej disciplíny sú legislatíva (možnosť vymáhania opatrení) a corporate governance v poisťovniach (motivácia na vymáhanie opatrení).
  • Kategorizácia. Odborná a transparentná kategorizácia na základe vopred stanovených jednoznačných pravidiel je ďalším kľúčovým predpokladom efektívnej liekovej politiky. Vo februárovom čísle IntoBalance publikovala Angelika Szalayová analýzu, podľa ktorej použitím nižších cien slovenskej resp. českej kategorizácie sa v každom zo zdravotných systémov dá ušetriť viac než 1 mld Sk ročne. Pri komplexnejšom prístupe k zaraďovaniu liečiv, stanovovaniu ich doplatkov a cien sú potenciálne úspory podstatne vyššie.
  • Liberalizácia. Uľahčenie vstupu konkurencie na trh a možnosť vzniku reťazcov lekární zvyšuje tlak na zníženie koncových cien v lekárni tak pre poisťovne ako i pre poistencov.
  • Spoluúčasť. Nadbytočnú spotrebu pomáha obmedzovať manipulačný poplatok za recept (najmä pri liekoch, ktorých koncová cena je nižšia než samotný manipulačný poplatok); fixovanie pomeru úhrady poistenca a poisťovne zasa odstraňuje nesystémové odpúšťanie doplatkov poistencov a obchádzanie podstaty kategorizácie.

Ak by sme zostali len pri cenovej prirážke – jej zmena z lineárnej na degresívnu by z makropohľadu rovnakú úsporu dosiahla spravodlivejšie, bez ohrozenia malých lekární. Degeresívnou „maržou“ rozumieme mechanizmus, ktorý pri stúpajúcej cene lieku znižuje výnos z obchodného výkonu distribútora a lekárnika.

Na Slovensku sa zatiaľ uplatňuje len veľmi chabý náznak degresívnej marže. Pri liekoch v kategorizácii označených ako F („finančne náročné“) je možné uplatniť cenovú prirážku vo výške 10 % (4 % distribútor + 6 % lekáreň) namiesto 32 % (11 % + 21 %). Ide o prípady, keď cena za balenie prevyšuje 10 až 20 tisíc Sk; zaradenie konkrétneho liečiva do tejto skupiny závisí od rozhodnutia kategorizačnej komisie. Podľa prepočtov HPI sa len týmto opatrením podarilo znížiť výdavky zdravotných poisťovní za rok 2005 o 403 mil. Sk (t.j. 1,6 % celkových výdavkov ZP na lieky v roku 2005).

Na tému marží sa natíska ešte otázka – musia byť vôbec marže regulované? Úplnou dereguláciou marží by sa predišlo spolitizovaniu tejto témy. Štát môže na reguláciu využiť nástroj maximálnych cien liekov resp. kategorizáciu (na Slovensku nie je možné predávať hradený liek za cenu vyššiu, než bola ponúknutá v kategorizácii). Je vecou trhového pôsobenia a dohody jednotlivých článkov liekového reťazca, akú cenu bude mať obchodný výkon distribútora a lekárnika.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia