Značka: Zdravotná politika

nedeľa, 20. september 2009, 13:00

Health Management Academy zorganizovala 26. júna 2009 pre novinárov interaktívnu diskusiu o slovenskom zdravotníctve. Diskusia bola rozdelená do troch blokov:

  • Financovanie zdravotného systému
  • Hodnotenie lekárov a nemocníc
  • Lieková politika

V tomto čísle prinášame zrhnutie prvého bloku, ktorý bol zameraný na financovanie zdravotného systému na Slovensku.

nedeľa, 30. august 2009, 22:08

Epidemiológia sa zaoberá štúdiom faktorov ovplyvňujúcich zdravie a chorobnosť obyvateľstva. Predstavuje podklad k opodstatneniu zásahov v oblasti verejného zdravotníctva a preventívneho lekárstva. Epidemiológia je považovaná za základ metodológie výskumu vo verejnom zdravotníctve a umožňuje monitorovať efekt investícií v tejto oblasti. V medicíne založenej na dôkazoch pomáha identifikovať rizikové faktory ochorení a určovať optimálne prístupy ku klinickej liečbe.

nedeľa, 30. august 2009, 20:49

Incidenciou označujeme v epidemiológii počet novovznikutých ochorení počas určitého obdobia (najčastejšie roku) na určitom území. Incidencia sa najčastejšie počíta za kalendárny rok a prepočítava sa na 1 000, 10 000 alebo 100 000 osôb exponovanej populácie. Incidencia je podobne ako prevalencia ukazovateľom morbidity (chorobnosti).

štvrtok, 13. august 2009, 22:55

Morálny hazard (angl. moral hazard) je riziko zmeny správania sa poistenca po uzavretí poistky. Poistenec prenesie časť rizika spojeného so svojím správaním na poisťovňu a toto vedomie môže viesť k zmene jeho návykov alebo až k hazardu s predmetom poistenia, keďže neznáša (finančné) dôsledky svojho správania. Morálny hazard je príkladom informačnej asymetrie.

štvrtok, 13. august 2009, 20:38

Ekonómia zdravotníctva (angl. health economics) je časťou ekonomickej teórie, ktorá sa zaoberá zdravím a zdravotnou starostlivosťou. Ekonomika zdravotníctva sa zaoberá štúdiom fungovania zdravotníckych systémov, a to na makroekonomickej báze (trh a zásahy regulátora) ako aj na mikroekonomickej báze (jednotlivec a jeho zdravie).

štvrtok, 13. august 2009, 20:03

Corporate governance je systém, na základe ktorého sú riadené obchodné korporácie ale aj iné zložité celky s viacerými prepojenými entitami. Štruktúra corporate governance určuje distribúciu práv a zodpovedností medzi rôznymi účastníkmi korporácie a stanovuje pravidlá a procedúry pre prijímanie rozhodnutí. Corporate governance odzrkadľuje filozofiu a dlhodobé ciele korporácie a slúži na sledovanie výstupov a meranie úspešnosti v dosahovaní cieľov.

štvrtok, 13. august 2009, 18:17

Dostupnosť podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) predstavuje možnosť dostať zdravotnú starostlivosť v prípade, keď ju človek potrebuje. Z tohto pohľadu sa rozlišujú tri typy dostupnosti zdravotnej starostlivosti:

  1. geografická dostupnosť (v zmysle vzdialenosti a časovej dostupnosti)
  2. finančná dostupnosť (možnosť človeka si svojím príjmom zabezpečiť starostlivosť)
  3. sociálna dostupnosť (prístupnosť pre všetky vrstvy a kategórie obyvateľstva)
štvrtok, 13. august 2009, 8:32

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia