Prvá fáza zdravotnej reformy v Maďarsku

pondelok, 02. október 2006, 15:34

Maďarská vláda sa zaviazala radikálne zreformovať zdravotníctvo, keďže starý systém považuje za neúčinný, nefunkčný a nefinancovateľný. Kabinet preto schválil programový dokument týkajúci sa zásadných zmien v zdravotnom systéme krajiny. Dokument má názov „Viacerí, lepšie, dlhšie“.

Viacerí, lepšie, dlhšie

Nech nás žije čím viac, čím dlhšie a v lepšej kvalite života – to je zmyslom všetkých zmien, ktoré majú byť realizované v maďarskom zdravotníctve. Ľudia v Maďarsku žijú o 6 rokov kratšie, než občania Západnej Európy. Je len na nás, aby sme túto neznesiteľnú situáciu zmenili. Vláda sa zaviazala radikálne zreformovať zdravotníctvo, nakoľko starý systém je neúčinný, nefunkčný a nefinancovateľný. Našim základným cieľom je vytvoriť zdravotníctvo, ktoré je založené na skutočne poistnom základe, na novej solidarite, poskytujúce spoľahlivé služby, kontrolované verejnosťou a zodpovedajúce výzvam verejného zdravotníctva.

V novom zdravotníctve je všetko pre pacienta a konečne to pociťuje aj on. V novom zdravotníctve s pacientom zaobchádzajú ako s dospelým, ktorý znáša zodpovednosť za svoj osud, je schopný rozhodovať sa a je mu poskytovaná starostlivosť v podmienkach dôstojných pre ľudí. V novom zdravotníctve neexistuje nezmyselné trápenie sa a zbytočná bezmocnosť, ale je sloboda voľby. V novom zdravotníctve lekári žijú zo svojho platu a neprijímajú úplatky. Základom nového zdravotníctva je skutočná solidarita: chudobnejší pacienti dostávajú zdravotnú starostlivosť na takej istej úrovni, ako bohatší a strácajú sa rozdiely medzi jednotlivými oblasťami v rámci starostlivosti.

V novom zdravotníctve sa starostlivosť zakladá na poistnom princípe, čierni pasažieri, ktorí neplatia príspevky, nemôžu na úkor ostatných užívať výhody systému. Rozumný prístup k starostlivosti, ktorá je potrebná k uzdraveniu a ktorá má dokázanú účinnosť, zabezpečuje sociálne poistenie založené na národnom kolektívnom riziku. V tomto poistení sú v rovnováhe práva: presne určený balík starostlivosti v záujme kontrolovateľnosti účinnej starostlivosti poskytnutej na základe skutočných potrieb, a povinnosti: príspevky primerané príjmom, spravodlivé a kontrolované znášanie bremien. Povinné zdravotné poistenie je doplnené silným doplnkovým poistným systémom, cieľom ktorého je jednak financovanie požiadaviek vyplývajúcich z individuálnych systémov hodnôt, ako aj podpora dokázateľne účinných preventívnych programov a programov životosprávy.

Vláda na svojom zasadnutí v Öszöde spustila prvú fázu zdravotnej reformy, ktorá pozostáva z nasledovných elementov:

Zriadenie dozoru – inšitúcie, ktorá nás chráni

V novom zdravotníctve našim rozhodnutiam napomáha silný štátny dozor, ktorý stráži kvalitu služieb a účinné využívanie našich peňazí. Cieľom dozoru je, aby sme dostali čím lepšie služby a na základe dostupných informácií si mohli vybrať. Jeho úlohou je, aby dohliadal na naše peniaze na trhu služieb s viacerými aktérmi, strážil ich účinné a správne vynakladanie.

Prestavba kapacít, zmena štruktúry – racionálne lepšie a spravodlivejšie

Na jeseň sa začne štrukturálna prestavba systému zdravotnej starostlivosti. V novom zdravotníctve sa systém starostlivosti stáva spravodlivejším a modernejším. Jeho štruktúra a fungovanie sa prispôsobuje úrovni doby, zmeneným podmienkam vzniku ochorení, vývoju zdravotníckych technológií a oprávneným požiadavkám obyvateľov. Znamená to prestavbu súčasnej nemocničnej starostlivosti s „nadváhou” a posilnenie oprávnenej starostlivosti blízko k obyvateľstvu.

Moderným ambulanciám dostupným na úrovni malých regiónov pomáhajú v práci moderné diagnostické strediská a diaľkové konzíliá, väčšinu prípadov liečených dávnejšie v nemocniciach teraz ošetria denné nemocnice oblastných zdravotných stredísk a jednodňové chirurgické strediská. Postupne sa stráca nerovnomernosť prístupu v rámci jednotlivých regiónov. Budú vybudované nové ambulantné a pohotovostné zdravotné strediská v tých regiónoch, kde v súčasnosti nie je odborná ambulancia.

Aktívna starostlivosť v nemocniciach sa sústredí zväčša do regionálne organizovaných stredísk so špičkovou technológiou, ktoré zároveň fungujú aj ako pohotovostné strediská. Uvoľňujúce sa kapacity sa premenia na pohotovostné ošetrovne, rehabilitačné oddelenia a ošetrovateľské domy malých regiónov. Cieľom organizovania starostlivosti je, aby každý pacient bol ošetrený čím skôr a v najvhodnejšom mieste pre jeho ochorenie.

Vláda začne prestavbu v inštitúciách, ktoré sú v jej vlastníctve, takto chce byť príkladom pre regióny a samosprávy. Vláda chce podnecovať, aby sa zdravotné inštitúcie premenili na hospodáriace jednotky, aby sa hospodárenie inštitúcií stalo prehľadným, sledovateľným a kontrolovateľným.

Poplatky za návštevu, denná nemocničný poplatok – symbolická spoluúčasť pre účinnejšiu starostlivosť

V novom zdravotníctve sa zníži nadbytočné zaťaženie systému starostlivosti. V záujme pacientov, lekárov a platiteľov daní znížime  neodôvodnené využívanie systému starostlivosti. A preto podobne, ako je to v dvoch tretinách európskych krajín, aj v Maďarsku zavedieme v zdravotníctve platenie spoluúčasti v symbolickej čiastke. Zavedenie poplatku za návštevu vedie k tomu, že poistený občan sa stáva nákladovo uvedomelým kupujúcim služieb, zosilňuje sa jeho osobná zodpovednosť a v dôsledku toho sa racionalizuje využívanie systému starostlivosti. Celková výška zaplatených poplatkov zostáva poskytovateľovi, a táto suma, ktorá ročne predstavuje takmer 40 miliárd forintov, bude slúžiť na rozvoj zdravotnej starostlivosti.

Od 1.januára 2007 budú musieť pacienti platiť za každú návštevu u osobného lekára a v odborných ambulanciách 300 forintov. Taktiež za dni strávené v nemocnici sa bude musieť platiť denný príspevok vo výške 300 forintov. Podľa jednotlivých úrovní starostlivosti sa však od jedného pacienta môže žiadať najviac 6 000 forintov ročne. Ani tí, ktorí sa veľmi často musia obracať na svojho osobného lekára, navštevovať odbornú ambulanciu alebo nemocnicu nemôžu zaplatiť viac než 15 000 forintov ročne. Žiaden pacient nemôže zaplatiť ročne viac, než je táto čiastka. Sociálne odkázaní dostanú od obecnej samosprávy späť 2/3 zaplatenej spoluúčasti, a tak v ich prípade spoluúčasť v konečnom dôsledku predstavuje 100 forintov za jednu návštevu. Za lekársku starostlivosť o deti do 6 rokov sa spoluúčasť neplatí vôbec, a taktiež za deti vo veku od 6 do 18 rokov môže byť požiadané o vrátenie 2/3 zaplatenej spoluúčasti. Preventívne vyšetrenia ostávajú pre všetkých naďalej bezplatné.

S ohľadom na sociálnu solidaritu a odborné princípy sú v každom prípade od platenia poplatkov oslobodené osoby prijímajúce starostlivosť v nasledovných oblastiach:

Neodkladná starostlivosť, povinná starostlivosť v rámci verejného zdravotníctva, epidemiologická činnosť, preventívne vyšetrenia v určenom okruhu, starostlivosť o tehotné ženy, popôrodná starostlivosť, poradenstvo pri plánovaní rodiny, starostlivosť súvisiaca s darovaním krvi, darcovstvo orgánov, transplantácia ako aj pohotovostná starostlivosť.

Pacient musí presne vedieť, že keď sa obráti na lekára, tak kupuje služby, ktoré majú svoju cenu. Preto zavedieme vystavovanie informatívnych vyúčtovacích dokladov, ktoré potvrdzujú plnenie. Takýto doklad pacient obdrží po každom ošetrení. Na základe vyúčtovacieho dokladu bude pacient vedieť, koľko jeho vyšetrenie poisťovňu v skutočnosti stálo. Zavedením vyúčtovacích dokladov a obehu hotovostí zanikne možnosť zneužívania, poskytovatelia budú vedieť zúčtovať s poisťovňou len takú starostlivosť, ktorá bola skutočne poskytnutá. Presné zúčtovanie je spoločným záujmom každého poistenca, platiteľa daní a príspevkov.

V maďarskom zdravotníctve existovala spoluúčasť aj doteraz, ale v nekontrolovateľnej a nespravodlivej forme: kto dáva úplatky, platí spoluúčasť. Pritom nie je cieľom, aby pacient platil veľa, ale aby malá čiastka platená regulárne nahradila neregulárne platené vysoké úplatky. Pretože je lepšie platiť menej načisto, ako viac načierno. Úplatky spôsobujú najväčšiu a najnespravodlivejšiu záťaž pre chudobných. Úplatky dávajú aj odkázaní, avšak čiastka spoluúčasti im môže byť vrátená. Zavedenie poplatkov za návštevu u lekára pravdepodobne pomôže potlačiť úplatkárstvo.

Podpora liekov – zodpovedné hospodárenie s liekmi

Zákon o hospodárení s liekmi, ktorý má byť schválený na jeseň, vytvorí nový, spravodlivejší systém spoločnej zodpovednosti výrobcov liekov, distribútorov liekov, lekárov predpisujúcich lieky, pacientov a štátu. Nový zákon bude regulovať zľavy poskytované výrobcami, prísnejšie pravidlá predpisovania liekov lekármi, a úplne zverejní systém podpory cien liekov a systém zahrnutia do tejto podpory.

V novom zdravotníctve systém na podporu liekov rovnomernejšie rozdelí bremená, pretože za každý liek sa platí minimálny poplatok. Týmto krokom sa zníži neodôvodnená spotreba liekov, čím môžeme peniaze platiteľov príspevkov účinnejšie použiť. Dosiahneme, aby v podpornom systéme zostali len dokázateľne účinné a nákladovo efektívne lieky, prostredníctvom verejných cenových konaní a konkurenciou stlačíme ceny. V záujme racionalizácie výdaja liekov zavedieme v Maďarsku v lekárňach malý poplatok za výdaj liekov. Oddelíme zdravotné a sociálne aspekty v rámci distribúcie liekov. Vážne chorí a odkázaní sa budú vedieť dostať k svojim liekom so značnou podporou aj v budúcnosti.

Od 1. januára sa v prípade liekov skončí bezplatnosť, za všetky prípravky budú pacienti musieť platiť aspoň 300 forintov. Netýka sa to osôb odkázaných na podporu v rámci verejnej starostlivosti, pre nich ostanú lieky bezplatné do výšky 6 000 forintov cez elektronickú pokladnicu, a v prípade spotreby liekov nad tento limit môže revízny lekár pokladní župných zdravotných poisťovní individuálne povoliť prekročenie rámca 6 000 forintov.

Viac lekární, starostlivosť na vyššej úrovni

V záujme pacienta umožníme väčšiu súťaživosť aj v rámci distribúcie liekov. Týmto sa zlepší prístup k liekom a v dôsledku konkurencie sa môže znížiť aj cena. Zrušíme tie pravidlá, ktoré doteraz sťažovali založenie lekárne. Viac lekární a väčšia konkurencia prinesie kvalitnejšie služby a niekedy aj nižšie ceny.

Tak ako v mnohých krajinách sveta, aj v Maďarsku bude možné v budúcnosti dostať lieky proti bolestiam hlavy a na potlačenie horúčky aj mimo lekární: v supermarketoch, na železničných staniciach a prípadne aj na čerpacích staniciach. Toto pravidlo platí pre lieky dostupné bez lekárskeho predpisu, ktoré je možné predávať vo viacerých členských krajinách únie aj mimo lekární.

Prestavba ošetrovateľského systému – dôstojná staroba

V záujme bezpečného a dôstojného opatrovania v starobe vytvoríme samostatný systém pre zabezpečenie opatrovania. Cieľom je, aby osoby odkázané na opateru boli poctivo opatrené v jednotnom systéme, podľa možnosti vo svojom obvyklom prostredí. Určenie a oddelenie opatrovateľských úloh prinesie nielen lepšiu a bezpečnejšiu opateru, ale odbremení zdravotníctvo od opatrovateľských úloh.

Na základe rozhodnutia vlády sa začnú prípravné práce na zabezpečenie jednotnej administrácie opatrovateľských služieb, výsledkom čoho bude vytvorenie bezpečného opatrovateľského systému, ktorý garantuje kvalitnú opateru pre odkázaných ľudí.

Ďalej sa začne aj s likvidáciou nespravodlivostí v rámci systému invalidného zabezpečenia a posudzovanie osôb, ktoré sa stali invalidnými, bude v budúcnosti prebiehať v rámci spravodlivého systému bez korupcie, ktorý je prijateľný aj pre spoločnosť.

Povinné členstvo v komore – sloboda lekárom a lekárnikom

Osoby pracujúce v zdravotníctve oslobodíme od jednotne povinného členstva v komore. Našim cieľom je, aby vážnosť a silu odborných Komôr pracujúcich v zdravotníctve neskoršie neurčovala politika, ale vôľa členstva.


Tento dokument bol schválený na rokovaní maďarskej vlády v dňoch 31. 8. – 1. 9. 2006 v Balatonőszöde.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia