Reforma zdravotníctva v Maďarsku

pondelok, 09. júl 2007, 16:45

V nedeľu 1. júla 2007 bol v Budapešti podpísaný tretí dodatok ku koaličnej zmluve medzi MSZP (Ferenc Gyurcsány) a SZDSZ (Kóka János). Súčasťou dodatku je i balíček opatrení zameraný na zdravotníctvo, ktorý má tri časti: (1) zlepšovanie kvality, (2) transformáciu systému zdravotného poistenia a (3) kľúčové elementy modelu.

V nedeľu 1. júla 2007 bol v Budapešti podpísaný tretí dodatok ku koaličnej zmluve medzi MSZP (Ferenc Gyurcsány) a SZDSZ (Kóka János). Dodatok má štyri časti:

 • balíček zameraný na rast (obsahuje dane, zlepšenie podnikateľského prostredia, zlepšovanie legislatívy na podnikanie a podporu vedy)

 • balíček zameraný na sociálnu spravodlivosť (vedomostná ekonomika a vzdelávanie, reforma dôchodkového systému, sociálne služby, ochrana prírody)

 • balíček zameraný na transparentnosť (sprístupňovanie informácií, financovanie cirkví, rozpočtové pravidlá, občianska zodpovednosť polície, financovanie politických strán)

 • balíček zameraný na zdravotníctvo

Podrobnejšie sa venujeme len balíčku zameraného na zdravotníctvo, ktorý má tri časti:

 1. zlepšovanie kvality

 2. transformácie systému zdravotného poistenia

 3. kľúčové elementy modelu

Zdroj: wikipedia.org

1. Zlepšovanie kvality

 1. bude vypracovaný program pre rozvoj všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti

 2. bude zmenený systém financovania všeobecných lekárov, špecialistov a nemocníc

 3. budú podporované programy verejného zdravotníctva

 4. budú stanovené protokoly liečby a pre všeobecných lekárov a špecialistov sa vypracujú štandardy fungovania

 5. bude zavedená povinnosť pre poskytovateľov vydávať účtovné doklady pacientom
  zvýši sa právomoc a kapacity EBF (maďarský Úradu pre dohľad)

 6. vypracuje sa systém transformácie samosprávnych rozpočtových organizácií na neziskové organizácie

Termín: 31.12.2007
Zodpovední: Ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo financií (po politickej linke sú zodpovední Horn Gábor za SZDSZ a Katona Béla za MSZP)

2. Transformácia systému zdravotného poistenia

 1. zdravotné poistenie bude musieť spĺňať nasledovné princípy:

  • národné zdieľanie rizík (cez systém prerozdelenia)
  • povinné poistenie pre každého
 2. rozsah starostlivosti je garantovaný zákonom; rozsah starostlivosti sa po transformácii nesmie meniť

 3. spôsob platenia zdravotného poistenia ako aj jeho parametre (vymeriavacie základy, percento) sa nemenia

 4. zdroje zdravotného poistenia sa decentralizujú na zdravotné pokladnice, ktoré budú obchodnými spoločnosťami; pokladnice budú súťažiť o poistencov, pričom budú mať aj regionálnu povinnosť; budú sa starať o tých poistencov, ktorí sa k nim prihlásili, ale aj o tých, ktorí sa k nim neprihlásili, ale im boli regionálne pridelení

 5. príjmy zdravotných pokladníc budú pochádzať z korigovanej kapitačnej platby; cieľom je zmiernenie rozdielov v zdrojoch, v sociálnom statuse a medzi jednotlivými regiónmi ako aj zabránenie selekcii poistencov

 6. systém korigovanej kapitačnej platby ako aj fungovanie zdravotných pokladníc bude podliehať najprísnejším podmienkam transparentnosti

 7. majetkový podiel štátu v zdravotných pokladniciach bude väčšinový, pričom menšinovým vlastníkom môže byť súkromný investor; cieľom je prilákať dodatočné zdroje a zvýšiť efektívnu súťaž

 8. každý bude mať slobodný výber zdravotnej pokladnice; poistenci si budú môcť na základe zákonom stanovených podmienok zvoliť poisťovňu, avšak zdravotné pokladnice nebudú môcť nikoho odmietnuť

 9. zdravotné pokladnice nebudú musieť „automaticky“ kontrahovať každého poskytovateľa; v mene svojich poistencov budú hľadať kvalitnejších poskytovateľov

 10. zdravotné poisťovne budú tlačiť poskytovateľov do súťaže s cieľom zvýšiť kvalitu a efektívnosť vynakladaných zdrojov; cieľom konkurencie je lepšia starostlivosť o poistencov

 11. od zdravotného poistenia sa odčlenia sociálne prvky

3. Kľúčové elementy modelu

 1. zostane zachovaný jednotný systém zdravotného poistenia, odvody budú platené cez daňové úrady a skončia na fonde zdravotného poistenia, resp. jeho nástupcovi (pozn. následne budú distribuované na základe korigovanej kapitácie do zdravotných pokladníc); princíp solidarity bude naplnený tak, že kto viac zarába, musí viac platiť. Každý bude mať právo na rovnaký balík bez ohľadu na to, koľko do systému prispieva. Fond zdravotného poistenia (alebo jeho nástupca) bude definovať zdravotný balík, najmä aká má byť úhrada pre liečebné postupy, lieky a liečebné pomôcky (pozn. obdoba našej kategorizácie)

 2. zdroje fondu zdravotného poistenia zo zaplateného zdravotného poistenia sa prerozdelia medzi zdravotného pokladnice (má ich byť 5 až 8) na základe korigovanej kapitácie. Nové zdravotné pokladnice od svojho vzniku môžu naberať poistencov po celej krajine a uzatvárať s nimi zmluvy. Zdravotné pokladnice budú súťažiť o čo najväčší počet poistencov, pričom budú mať jasne definovanú regionálnu povinnosť.

 3. Od 1.1.2008 s väčšinovou spoluúčasťou štátu môžu vzniknúť zdravotné pokladnice vtedy, keď externí odborní/strategickí investori na seba prevezmú záväzok splniť všetky podmienky vypísané na základe medzinárodného tendra a získajú na základe otvorenej a transparentnej súťaže právo na menšinový podiel v zdravotnej pokladnici. Sumu, ktorá bude získaná od investorov v tendri sa použije na zlepšenie stavu poskytovateľov, alebo na založenie garančného fondu. Každá zdravotná pokladnica bude musieť mať garančný fond. Týmto sa bude plniť konvergenčný program, v ktorom sa predpokladá autonómia zdravotných pokladníc a ich oddelenie od verejných rozpočtov.

 4. Úprava majetkových práv v zdravotných pokladniciach – odzrkadľujúc vlastnícke pomery a vnútorné procesy – musí byť vytvorená tak, aby štát disponoval efektívnymi nástrojmi pre garantovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti, plynulosti transformácie a uplatňovania solidarity a aby súkromný investor vhodným spôsobom garantoval dynamizmus procesov, zvyšoval odbornosť a vytvoril finančnú stabilitu a udržateľnosť. Súkromný investor, ktorý bude mať v zdravotnej pokladnici 49 % podiel, musí disponovať dostatočnými právami s motiváciou odborného riadenia a finančnej stability. Minoritný vlastník zároveň nebude mať automatické práva – napr. opciu na získanie väčšinového podielu.

 5. Po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (6 až 12 mesiacov) sa zdravotné pokladnice zúčastnia verejného losovania. Tu si každá zdravotná pokladnica vylosuje niektorú regionálnu jednotku tak, aby bolo pokryté celé územia Maďarska. Do každej regionálnej jednotky budú patriť všetci občania príslušného regiónu, ktorí si do zákonom stanovenej lehoty nevybrali zdravotnú pokladnicu.

 6. Zdravotné pokladnice začnú svoju činnosť najneskôr 1. 1. 2009. Od tohto termínu bude fond zdravotného poistenia plniť iné úlohy ako dovtedy.

 7. Prevádzkové náklady ako aj náklady na reklamu zdravotných pokladníc budú zhora regulované zákonom. Jasné a verejné princípy budú definovať zostatky zdravotných pokladníc, použitie zisku, najmä záväzky týkajúce sa použitia zisku na rozvoj

 8. Zdravotné pokladnice môžu vyberať poplatky na poskytovanie zákonom regulovaného doplnkového poistenia, avšak výlučne na služby, na ktoré nie je nárok z titulu povinného poistenia alebo z titulu občianstva.

Termín: 2007, jesenná schôdza Parlamentu (po odsúhlasení v koaličnej rade)
Zodpovední: Ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo financií a odborníci jednotlivých frakcií politických strán

Zdroj: www.szdsz.hu

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia