Zdravotné poisťovne pri ratingu nespolupracovali

piatok, 05. september 2008, 15:00

Pri príprave hodnotenia poisťovní sme sa snažili o spoluprácu so zdravotnými poisťovňami, pretože sme presvedčení, že hodnotenie zdravotných poisťovní je prínosom nielen pre poistencov, ktorí sa vedia jednoduchšie orientovať v ponukách a rozdieloch medzi poisťovňami, ale takéto hodnotenie zároveň slúži aj ako spätná väzba pre poisťovne, ktoré sa vedia porovnať s konkurenciou a zlepšovať svoje služby pre poistencov.

HPI v marci 2008 oslovilo všetky zdravotné poisťovne s návrhom na spoluprácu pri Ratingu zdravotných poisťovní 2008. Napriek niekoľkým spoločným stretnutiam a počiatočnému záujmu poisťovní nedošlo k spoločnej dohode o spolupráci a poskytnutí údajov najmä z dôvodu odmietnutia Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktorá nepovažovala hodnotenie kvality výkonu verejného zdravotného poistenia za potrebné, a Spoločnou zdravotnou poisťovňou, ktorá si na zaoberanie sa touto problematikou nevedela nájsť čas a kapacitu.

Údaje pre rating sme preto čerpali najmä z verejne dostupných zdrojov a z nami vykonávaných prieskumov. Údaje o finančnej situácii sme chceli čerpať z výročných správ za rok 2007, ktoré majú zdravotné poisťovne povinnosť podľa zákona 1) predložiť do 30. 6. nasledujúceho roka ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Okrem toho sú zdravotné poisťovne podľa iného zákona 2) povinné ako akciové spoločnosti resp. ich štatutárny zástupcovia povinný odovzdávať do zbierky listín viaceré dokumenty, medzi ktorými je aj riadna alebo mimoriadna účtovná závierka, ktorú poisťovne zasielajú ako súčasť výročnej správy. Akciová spoločnosť je povinná ich uložiť do zbierky listín do 30 dní od jej schválenia.

Zdravotné poisťovne zvykli uverejňovať výročné správy aj na svojich internetových stránkach. Všetky súkromné zdravotné poisťovne aj Spoločná zdravotná poisťovňa mali výročné správy prístupné verejnosti do 30.7.2008 (t.j. do dátumu, ktorý sme stanovili ako benchmark pre hodnotenie, ako 30 dní po najneskoršom termíne, kedy musela mať poisťovňa správu schválenú). Jediná poisťovňa, ktorá výročnú správu do tohto dátumu nezverejnila, bola štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa.

V priebehu spracovávania údajov sme žiadali všetky zdravotné poisťovne o doplnenie verejne prístupných informácií buď obyčajnou žiadosťou alebo pri VšZP a SZP žiadosťou v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Všetky súkromné poisťovne aj SZP na list reagovali a poslali odpovede na všetky otázky. VšZP odpovedala na žiadosť po zákonnej lehote, pričom uviedla, že časť požadovaných informácií je zverejnených vo výročnej správe, ktorá bola uložená do zbierky listín v Obchodnom registri SR a ostatné informácie odmieta sprístupniť, pretože jej to zákon podľa jej výkladu umožňuje.

Pri snahe získať výročnú správu VšZP za rok 2007 zo zbierky listín nás na Obchodnom registri 20. augusta 2008 informovali o tom, že túto správu v evidencii nevedú. Neoficiálne sme sa však dozvedeli, že dôvodom môže byť aj veľký časový sklz (až dva mesiace!) v zapisovaní prichádzajúcich dokumentov.

To, že poisťovne pri ratingu nespolupracovali, znamenalo, že niektoré údaje ako dostupnosť zdravotnej starostlivosti a dostupnosť kontaktných miest, nebolo možné hodnotiť presnejšími metódami a údaje pri niektorých finančných parametroch boli pre VšZP čerpané z výročnej správy za rok 2006 alebo zo Správy úradu pre dohľad o výkone dohľadu nad zdravotným poistením.

Správanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne k poskytovaniu informácií verejnosti považujeme za krajne neústretové a hodnotíme ho negatívne. Stanovisko poisťovne vo vlastníctve štátu vyznieva veľmi paradoxne pri súčasnej vládnej agende o potrebe lepšej verejnej kontroly verejných zdrojov.

P. S. Po uzávierke ratingu sa nám podarilo výročnú správu VšZP nakoniec získať 2.9.2008 na základe žiadosti o poskytnutie informácií z MF SR, avšak údaje už nebolo možné aktualizovať.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia