Corporate governance

štvrtok, 13. august 2009, 20:03

Corporate governance je systém, na základe ktorého sú riadené obchodné korporácie ale aj iné zložité celky s viacerými prepojenými entitami. Štruktúra corporate governance určuje distribúciu práv a zodpovedností medzi rôznymi účastníkmi korporácie a stanovuje pravidlá a procedúry pre prijímanie rozhodnutí. Corporate governance odzrkadľuje filozofiu a dlhodobé ciele korporácie a slúži na sledovanie výstupov a meranie úspešnosti v dosahovaní cieľov.

Princípy corporate governance:

 1. Kľúčovou úlohou akcionárov je výber eticky zrelého a odborne kompetentného predstavenstva.

 2. Kľúčovou úlohou dozornej rady je z poverenia akcionárov dohliadať na predstavenstvo pri riadení spoločnosti.

 3. Zodpovednosťou predstavenstva je riadiť spoločnosť efektívne, eticky a s cieľom produkovať hodnoty pre akcionárov. Predstavenstvo nikdy nemôže postaviť osobné otázky zoči-voči alebo v konflikte so záujmami spoločnosti.

 4. Zodpovednosťou predstavenstva pod dohľadom dozornej rady je:

  1. predkladať finančné výkazy, ktoré spravodlivo odzrkadľujú finančný stav a výsledky operácií spoločnosti a
  2. pripravovať pravidelné informácie pre akcionárov na vyhodnotenie finančného a obchodného zdravia ako aj rizík spoločnosti.
 5. Zodpovednosťou dozornej rady je:

  1. najať nezávislú účtovnú spoločnosť na vykonanie auditu finančných výkazov pripravených predstavenstvom a
  2. zverejniť názor na tieto výkazy na základe všeobecne akceptovaných účtovných štandardov.
 6. Zodpovednosťou nezávislej účtovnej firmy je informovať dozornú radu, o akýchkoľvek obavách o:

  1. primeranosti alebo kvalite signifikantných účtovných operácií a obchodných transakcií, ktoré ovplyvňujú bezúhonnú prezentáciu finančnej kondície spoločnosti,
  2. slabinách interného kontrolného systému.
 7. Spoločnosť má zodpovednosť jednať so svojimi zamestnancami poctivo a spravodlivo.

Zdroj: Health Policy Institute, 2006 podľa „Principles of Corporate Governance“, A White Paper from The Business Roundtable, May 2002

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia