„Oddlženie“ bez záruky ďalšieho nezadlžovania

sobota, 16. január 2010, 15:00

MZ SR na začiatku decembra oznámilo, že 25 vybraným nemocniciam poskytne návratnú finančnú výpomoc (NFV) v objeme 130 mil. eur na splatenie ich záväzkov. Celková suma 130 mil. eur je nižšia ako MZ SR sľubovalo (200 mil. eur) a zároveň je podstatne vyššia ako sme v HPI predpokladali. V júlovom komentári sme odhadovali, že suma určená na „oddlženie“ dosiahne približne 33 mil. eur.

Čo sú to štátne finančné aktíva?

Štátne finančné aktíva (ŠFA) sú určitou rezervou štátneho rozpočtu. Príjmy ŠFA sa vzhľadom na svoj charakter ťažko predikujú, lebo sú tvorené splátkami úverov, vymoženými pohľadávkami ale ich súčasťou boli aj príjmy z privatizácie SPP, ktoré slúžia na vykrytie deficitu I. piliera Sociálnej poisťovne.

Z hľadiska výdavkov štátneho rozpočtu je jedno, odkiaľ zdroje na „oddlženie“ pochádzajú – či z dividend z SPP, alebo DPH. „Oddlženie“ nemocníc by tak mohla vláda financovať aj z daní a ŠFA použiť na iný účel. V tomto prípade by však poskytnutie týchto zdrojov bolo považované za výdavok štátneho rozpočtu a priamo by zvyšovalo deficit.

Poskytnutie NFV zo štátnych aktív umožňuje tento deficit kamuflovať. Vláda nemocniciam poskytne NFV vo výške 130 mil. eur a nahradí ju v ŠFA pohľadávkou voči nemocniciam v tejto výške, čím môže argumentovať, že k vzniku deficitu nedošlo, lebo nejde o čistý peňažný výdavok, ale o návratnú finančnú výpomoc (NFV), oproti ktorej stojí pohľadávka voči nemocniciam. Z hľadiska metodiky ESA95 teda k rastu deficitu nedôjde, aj keď je zrejmé, že nemocnice túto NFV nikdy nemusia vrátiť.

Skutočný deficit sa teda započíta do bilancie tej vlády, ktorá prizná, že NFV poskytnuté nemocniciam sú nevymožiteľné a preklasifikuje ich na čistý výdavok, čo sa už podľa ESA95 do deficitu započíta. Takouto technikou oddlženia cez NFV tak môže vláda zachraňovať nemocnice pred voľbami bez toho, aby to musela v rozpočte priznať.

Udržateľnosť

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci považujeme za určitú formu mäkkého rozpočtového obmedzenia, ktoré pôsobí ako dvojsečná zbraň. Na jednej strane tieto prostriedky umožnia krátkodobé nadýchnutie pre štátne nemocnice z hľadiska doplnenia peňažnej hotovosti, avšak na druhej strane nie sú vytvorené žiadne systémové opatrenia (napr. transformácia na akciové spoločnosti, platobné mechanizmy typu DRG), aby sa zadlžovanie nezvyšovalo.

Skôr sa zdá, že zadlženie aj v tomto roku pomaly narastá. Dlh piatich fakultných nemocníc (BA, BB, KE, TT, TN), ktoré majú z výpomocí získať 85 mil. euro sa len voči dodávateľom zdravotníckych pomôcok od marca do septembra tohto roku zvýšil o 3 milióny eur.

Finančné výpomoci poskytnuté subjektom, ktoré nedokážu vyrovnane hospodáriť, môže pre ne priniesť z krátkodobého pohľadu úľavu (aj vzhľadom na blížiace sa voľby), ale z dlhodobého pohľadu sa opätovne vysiela signál, že vyrovnané hospodárenie nie je preferované a že neefektívne nemocnice vždy v konečnom dôsledku zachráni štát.

Navyše, toto nové zadlženie nemocníc od roku 2006 nemuselo vôbec vzniknúť, ak by fakultné nemocnice veľmi uvážlivo používali dodatočné zdroje získané od poisťovní v rokoch 2007 a 2008. Nárast zdrojov, ktorý predstavoval medziročne 20 % však nebol použitý na vyššiu efektívnosť nemocníc, ale častokrát na predražené nákupy, nepotrebné prístroje a neadekvátne zvyšovanie miezd, ktoré v rokoch 2007 a 2008 rástli v zdravotníctve dvojnásobnou rýchlosťou ako bol priemer SR.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia