Komentár k Štencl a kol.: Slovenské zdravotníctvo

piatok, 01. jún 2007, 11:00

Komentár k publikácii Štencl – Šagát – Labaš – Krištúfek – Kováč: Slovenské zdravotníctvo. Súčasný stav, problémy a návrhy riešení.

Za najväčší prínos autorov považujem fakt, že nimi predložené ciele a nástroje zdravotnej politiky sú konzistentné so súčasným právnym poriadkom a zdravotníckou legislatívou. Nežiadajú strategickú zmenu kurzu zdravotnej politiky, ale zameriavajú sa na uplatňovanie štandardných nástrojov zdravotnej politiky.

Autori za kľúčové problémy slovenského zdravotníctva označili:

  • zastaraný model zdravotnej starostlivosti,

  • ľudské zdroje – ich ohodnotenie, motiváciu a manažérske vzdelávanie,

  • finančné zdroje, ich alokáciu a existujúci dlh,

  • sieť zdravotníckych zariadení,

  • kvalitu, efektivitu a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti.

K uvedeným cieľom by som pridal jeden kľúčový, a tým je zabezpečenie rovnakej šance na štandardnú zdravotnú starostlivosť pri vybraných diagnózach – to sa dá zabezpečiť implementáciou štandardných protokolov diagnostiky a liečby pre spoločensky najzávažnejšie ochorenia (napr. diabetes mellitus, dislipoproteinémia, ischemická choroba srdca, hypertenzia, astma, obštrukčná choroba pľúc, alergie či dorzopatie).

Zároveň by som financovanie z hľadiska objemu peňazí nevnímal ako kľúčový problém. Oveľa väčším problémom sa javí štruktúra zdrojov (pomery medzi zdanením, odvodmi a súkromnými platbami) a najmä definícia rozsahu zdravotnej starostlivosti.

Ak mal dokument ambíciu stať sa základom pre štátnu doktrínu (podľa autorov doktrínu dlhodobú na 15 až 20 rokov), tak v ňom jednoznačne chýba snaha o revidovanie ústavy. Jej nepravdivé a denne porušované znenie o „bezplatnosti“ je najväčšou prekážkou akejkoľvek zmysluplnej diskusie o vnímaní zdravotníctva ako ekonomickej kategórie a určení úlohy štátu v slovenskom zdravotníctve.

Publikácia obsahuje množstvo uskutočniteľných nástrojov na riešenie dnešných problémov zdravotníctva. Mnohé z nich už boli úspešne implementované v okolitých krajinách. Za najväčší nedostatok návrhov na riešenie považujem absenciu aspoň rámcového odhadu ich finančnej náročnosti a taktiež z akého zdroja budú prípadné náklady hradené. Z tohto hľadiska nie je ani možné vybrať ten nástroj, ktorý by mal najväčší efekt či už z krátko- alebo dlhodobého hľadiska. Napriek tomu ide o cenný príspevok do diskusie o vízii slovenského zdravotníctva.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia