LSPP: dôsledok poslaneckých iniciatív

streda, 11. júl 2007, 11:00

Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) mala v rámci reformy zdravotníctva prestať existovať vo svojej doterajšej podobe. Návrh reformných zákonov ju neobsahoval. Na poskytovanie pomoci pri závažných stavoch mal slúžiť dostupný záchranný systém. Avšak pri prerokovávaní reformy v parlamente sa na jeseň 2004 LSPP dostala do zákona – ako poslanecký pozmeňovací návrh Tibora Bastrnáka (SMK). Keďže návrh bol pripravený narýchlo a bez potrebnej analýzy, právna úprava LSPP bola nedotiahnutá.

Po dva a pol roku sa tejo témy opäť chopila poslanecká tvorivosť. Poslanec Ján Zvonár (Smer-SD) presadil na májovej schôdzi parlamentu v druhom čítaní novely zákona o poskytovateľoch pozmeňovací návrh. Uložil ním povinnosť všetkých všeobecných lekárov pre deti i pre dospelých ako aj zubných lekárov slúžiť LSPP podľa rozpisu samosprávneho kraja (Rámček 1). Účinnosť nadobudne toto ustanovenie už od 1. júla 2007.

Rámček 1: Zmena legislatívnej úpravy LSPP v zákone č. 578/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. 7. 2007

§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Samostatná zdravotnícka prax podľa odseku 1 nie je poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci.“

Povinnosti poskytovateľa sa v § 79 ods. 1 dopĺňajú písmenom w):

„w) (Poskytovateľ… je povinný…) poskytovať lekársku službu prvej pomoci podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore pediatria, a poskytovateľa, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore zubné lekárstvo.“

Hoci problémy so zabezpečením LSPP vďaka nejasnému zmyslu a opodstatnenosti LSPP ako aj chýbajúcej legislatíve a zlému nastaveniu ceny tu bezpochyby sú, takýto poslanecký zásah do riadenia zdravotníctva je azda najhorším z možných riešení situácie. Škoda, že ministerstvo zdravotníctva (ako inštitúcia zodpovedná za zdravotnú politiku) takýto zásah bez odbornej diskusie pripustilo. Výsledkom bude len ďalší zbytočný nárast napätia v rezorte. Dotknutí lekári považujú povinné slúženie LSPP za nútenú prácu. Ďalším problémom novely je absencia jasných pravidiel. O LSPP sme sa rozprávali s MUDr. Kvetoslavou PRCÚCHOVOU, prezidentkou Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast SR.

Ako vzniká LSPP?

Na LSPP vydáva kraj samostatné povolenie lekárom. Čiže tak, ako je niekto poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti, niekto je poskytovateľom LSPP. VÚC rozhoduje asi podľa toho, akým spôsobom boli LSPP tvorené za socializmu. Zrejme v tých mestách a regiónoch, kde to bolo kedysi, dala VÚCka povolenie. Napríklad v Žiline vedľa seba existujú dve LSPP v tom istom zariadení, naopak je veľa regionov, kde LSPP je desiatky kilometrov vzdialená, teda nedostupná.

Poskytovatelia teda žiadajú o povolenie na LSPP? Oni to chcú robiť?

V niektorých mestách žiadali lekári alebo s.r.o, také povolenie dobrovoľne, v niektorých mestách hľadala vraj VUCka dlhšiu dobu, kým našla poskytovateľa, ktorý by také povolenie chcel. Držitelia povolení na LSPP – ako organizátori – potom zamestnávali všeobecných lekárov na zmluvu na samotný výkon LSPP, často pod hrozbou, že im VUC odoberie licenciu.

Je to teda „povinne dobrovoľné“?

Dva či tri kraje majú v povolení všeobecným lekárom vetu, že sú povinní slúžiť LSPP. Neviem prečo, lebo ostatné kraje to nemajú. V týchto ostatných krajoch teda vznikol problém. Lekári sa pýtali, keď ich poskytovatelia LSPP volali do služieb: Ja mám s tebou uzatvoriť zmluvu? A prečo, keď ty mi dávaš 40 korún na hodinu?

Ale tie zmluvy aj tak uzatvárali..

Tri štvrtiny podpisovali zmluvy, lebo sa báli, že VÚCka im niečo môže. Ale keď sme si dali spracovať právne analýzy a zistilo sa, že VÚCka im nič nemôže, tak prestali podpisovať. Organizátori preto zrejme pritlačili na parlament, lebo už už nevedeli pokryť služby, nemal kto slúžit LSPP.

Komunikovali ste o probléme LSPP s ministerstvom zdravotníctva?

My sme ministrovi napísali, že LSPP je pre nás zvlášť negatívna – detských všeobecniarov je polovične oproti dospelým, ale služieb máme rovnako. Musíme teda slúžiť dvakrát toľko. Ak je v regióne málo detí – a platby idú podľa počtu detí – organizátor LSPP dáva lekárom 30-40 korún na hodinu. Znevýhodnené sú najmä malé mestá a vidiek. Pomer detí a dospelých SR je 1:5, takže organizátor LSPP pre deti dostáva kapitačnú platbu spravidla pätinovú a nie je schopný platiť riadnu hodinovú mzdu za LSPP a je nútený slúžiaceho vykoristovať. Tak lekár často nedostáva za hodinu ani toľko, koľko študent-brigádnik alebo upratovačka. Nehovoriac o tom, že po službe bez prestávky na oddych musí ordinovať vo svojej ambulancii.

Bratislava je na tom lepšie?

V Bratislave je organizátorom LSPP Detská fakultná nemocnica na Kramároch. Tu vychádza služba na 200 korún na hodinu, pretože v Bratislave máte 80 tisíc detí, od poisťovne dostávate teda lepšiu kapitáciu ako. Ale aj tak tam lekári nechcú chodiť – lebo potom na to dopláca primárna ambulancia. To sú nočné služby, ktoré sú stresujúce, je tam obyčajne veľa detí. Medzi iným, keďže lekárňam nebola uložená zákonná povinnosť slúžiť aj v samotnej Bratislave, kde je lekáreň na každom rohu, majú pacienti problém po 19.-tej hodine zohnať lieky predpísané na LSPP a vyberú ich až na ďalší deň. Takže o čom to je?

Hovoríte, že na LSPP je veľa pacientov?

Ľudia LSPP často zneužívajú, používajú to ako nonstop ambulanciu. Porovnávali sme to s ostatnou Európou, ale 24-hodinové poskytovanie starostlivosti zo strany všeobecných lekárov z verejného zdravotného poistenia je nezmysel. Ak niekde majú takúto skupinu striedajúcich sa pohotovostných lekárov je to spravidla v nemocniciach alebo tak to zabezpečuje zo svojich zdrojov samospráva (napríklad vo Viedni). Alebo prečo sa aj u nás na to nevyužijú ústavné zariadenia, ktoré majú ústavnú pohotovosť často niekoľko krokov od LSPP? Veľa by vyriešilo napr. aj také call centrum pri už existujúcich dispečingoch, veľakrát potrebuje rodič len poradiť .

Parlament teda prijal povinnosť slúžiť LSPP…

My to berieme ako vynútenú prácu samostatných subjektov pre iný samostatný subjekt. Miesto toho, aby sa rozmýšľalo, prečo to lekári nechcú slúžiť, namiesto toho, aby sa to zatraktívnilo, tak sa budú povinne vypisovať ľudia do služieb? V novele je navyše striktne obmedzené, kto môže slúžiť LSPP. V Košiciach slúžia aj v súčasnosti (viď Zdravotnícke noviny č. 25/2007) lekári z nemocníc a dôchodcovia. Ale v zákone je „všeobecný lekár“ a napríklad bratislavský kraj do LSPP nechce vpustiť mladých sekundárov z nemocníc, vraj nie sú dostatočne kvalifikovaní… Pritom je to predsa prvá pomoc, na ktorú majú kvalifikáciu všetci lekári. Riešením by teda bolo zatraktívniť LSPP… ak teda sa to nezruší úplne. Bolo by treba tiež zmapovať sieť existujúcich LSPP a prehodnotiť situáciu, a až potom prijímať zásadné rozhodnutia.

Ako bude teda vyzerať LSPP z pohľadu lekárov od prvého júla?

Mňa teraz môže VÚC zapísať do zoznamu, že mám v niektorý deň slúžiť, a pritom možno budem práve na dovolenke… V novele sa nehovorí, kde má lekár slúžiť a pre koho má slúžiť. V novele sa tiež hovorí že LSPP prestala byť samostatnou zdravotníckou praxou (Rámček 1). Stanoviská našich právnikov sú jednoznačné: aby sme zostali sedieť na svojich ambulanciách A ľudia sa možno ani nedozvedia, že v ten deň bratislavská LSPP sedí na Dlhých dieloch. Tá novela je dôkazom toho, že sa neoplatí robiť zásahy do zákona bez predchádzajúceho prerokovania s tými, ktorých sa to týka…

Ďakujem za rozhovor.


Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia