Rating zdravotných poisťovní 2007

utorok, 18. september 2007, 17:00 , a

Cieľom ratingu zdravotných poisťovní je pomôcť poistencom zorientovať sa v rozdieloch medzi jednotlivými zdravotnými poisťovňami. Porovnanie je spracované podľa štyroch blokov:

 • Blok 1: finančná ochrana poistenca
 • Blok 2: produkty nad rámec rozsahu
 • Blok 3: klientsky servis
 • Blok 4: vzťahy s poskytovateľmi

Rating aj s tabuľkami je možné si stiahnuť vo formáte PDF, resp. je dostupná aj prezentácia Petra Pažitného, Angeliky Szalayovej a Romana Maďara. Rating vyšiel aj v newsletteri IntoBalance č. 9/2007.


Prvý blok hodnotí schopnosť zdravotnej poisťovne chrániť poistenca pred finančnými rizikami. Toto kritérium je veľmi dôležité, lebo vyjadruje podstatu fungovania zdravotných poisťovní – zaplatiť v mene poistenca za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. A to adresne a načas. Čím vyššia je miera finančnej ochrany, tým vyššia je garancia, že poistencovi bude poskytnutá aj finančne náročná liečba včas.

Druhý blok hodnotí ponúkané produkty zdravotnej poisťovne nad rámec zákonných povinností z hľadiska ich prínosu pre individuálneho poistenca a veľkosti cieľovej skupiny poistencov. Najväčší dôraz je pritom kladený na také produkty, ktoré majú potenciál zlepšiť zdravotný stav poistenca, či zvýšiť komfort služby. Menší dôraz je kladený na zľavy k produktom a službám, ktoré nesúvisia priamo s verejným zdravotným poistením. Pri celkovom hodnotení produktov zohľadňujeme aj mieru informovanosti poistencov. Produkty s vysokou znalosťou sú hodnotené lepšie ako produkty, ktoré síce poisťovňa má, ale ľudia majú nízku šancu sa o nich dozvedieť, prípadne sa na ich základe rozhodovať.

Tretí blok hodnotí klientsky servis pre poistencov z hľadiska prístupu k informáciám, jednotlivých kanálov komunikácie, ako aj pomoci poistencom pri plnení ich povinností voči zdravotnej poisťovni. Klientsky servis je dôležitým nástrojom pri budovaní dlhodobého vzťahu medzi poisťovňou a poistencami.

Štvrtý blok hodnotí vzťahy zdravotnej poisťovne voči poskytovateľom. Tieto vzťahy sú mimoriadne dôležité, keďže zdravotná poisťovňa plní funkciu agenta a zastupuje svojich poistencov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Práve odlišné vzťahy medzi lekárom a jednotlivými poisťovňami sú dôvodom častej otázky na úvod prvej návštevy v ambulancii: „A v ktorej poisťovni ste poistený?“

Zhrnutie

Na základe hodnotenia v sledovaných kategóriách dostali poisťovne nasledovný rating:

 • Zdravotné poisťovne s ratingom „A“, kam patria Union ZP a DôveraZP
 • Zdravotné poisťovne s ratingom „B“, kam patria Apollo ZP a Európska ZP
 • Zdravotné poisťovne s ratingom „D“, kam patria VšZP a SZP

Kľúčové závery:

 1. súkromné zdravotné poisťovne sú vo všetkých blokoch lepšie ako štátne zdravotné poisťovne
 2. v každom bloku dosiahla najviac bodov iná súkromná poisťovňa
  • vo finančnej ochrane ZP Dôvera
  • v produktoch ZP Union
  • v klientskom servise ZP Apollo
  • vo vzťahoch s poskytovateľmi Európska ZP

Metodické poznámky

Do ratingu vstupovali verejne dostupné dáta zdravotných poisťovní. Každá zdravotná poisťovňa dostala možnosť rating pripomienkovať, prípadne zaslať aktuálne údaje. Pripomienky zdravotných poisťovní k metodike ako aj započítavaniu ich vlastných produktov boli zohľadnené. Spoločná ZP nevyužila možnosť tento rating pripomienkovať. Všeobecná ZP tento rating odmietla ako neobjektívny.

Zdravotné poisťovne sú porovnávané voči sebe navzájom a nie voči „ideálnej“ zdravotnej poisťovni. V každom ukazovateli v jednotlivých blokoch sa vždy hľadá líder ukazovateľa, ktorý získava 100 bodov. Ostatné poisťovne dostávajú body proporcionálne svojim výsledkom. Po prevážení takto získaných bodov váhami ukazovateľa v bloku každá poisťovňa získava počet bodov za blok a následne rating za blok.

Do ratingu nie sú zahrnuté viaceré dôležité ukazovatele v dôsledku metodickej nejednoznačnosti alebo ich absencie. Tieto ukazovatele sa budeme snažiť v záujme zlepšenia jeho vypovedacej schopnosti zapracovať v ďalších ratingoch:

 • čakacie zoznamy
 • objem nadlimitov
 • manažment pacienta a protokoly
 • revízny systém 
 • selektívny kontrakting
 • zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti
 • záväzky po lehote splatnosti
 • hodnotenie kvality klientskeho servisu

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že nižšie uvedené hodnotenie je pilotným hodnotím zdravotných poisťovní, ktoré z dôvodu nedostupnosti viacerých dôležitých údajov neposkytuje hodnotenie všetkých relevantných oblastí. Napriek tomu je našou ambíciou porovnať aspoň tie oblasti, za ktoré sú potrebné údaje dostupné.

Blok 1 – finančná ochrana poistenca

Blok finančná ochrana poistenca sa skladá z troch ukazovateľov:

 • current ratio (váha 40 %)
 • platobná schopnosť (váha 30 %)
 • úspešnosť výberu poistného (váha 30 %)

B-1-1: Current ratio – ukazovateľ prevádzkového kapitálu

Ukazovateľ je podielom krátkodobých aktív a krátkodobých pasív poisťovne. Vyjadruje schopnosť zdravotnej poisťovne hradiť svoje krátkodobé záväzky do 1 roka. Je dôležitým ukazovateľom likvidity a budúcej solventnosti zdravotnej poisťovne a jeho výška by mala byť aspoň 1,5.

B-1-2: Platobná schopnosť

Podľa § 14 zákona č. 581/2004 Z.z. je platobná schopnosť podiel vlastných zdrojov na poistnom z verejného zdravotného poistenia po prerozdelení za predchádzajúcich 12 mesiacov. Jeho minimálna hodnota je zákonom stanovená na 3 % najmenej však 50 miliónov Sk. Tento ukazovateľ je mimoriadne dôležitý, lebo vyjadruje schopnosť poisťovne trvale hradiť z vlastných zdrojov záväzky vzniknuté z verejného zdravotného poistenia. Vyjadruje súčasne povinnosť vlastníka poisťovne ručiť svojimi vlastnými peniazmi za dlhodobú platobnú schopnosť poisťovne.

B-1-3: Úspešnosť výberu poistného

Tento ukazovateľ ukazuje úspešnosť zdravotnej poisťovne vo výbere predpísaného poistného a teda určuje jej schopnosť manažovať platobnú disciplínu platiteľov. Želateľná je jeho najvyššia hodnota, aby:

 • poisťovňa mala čo najviac disponibilných zdrojov na úhradu zdravotnej starostlivosti,
 • poisťovňa neznižovala objem zdrojov pre celý systém – z titulu mesačného prerozdeľovania vedie nízka úspešnosť výberu v jednej poisťovni k zmenšeniu objemu finančných zdrojov pre ostatné zdravotné poisťovne.

Blok 2 – produkty nad rámec rozsahu

Produkty nad rámec rozsahu boli rozdelené na 3 podskupiny:

 1. B-2-1: Programy poskytujúce zdravotnú starostlivosť nad rámec rozsahu (váha 75 %)
 2. B-2-2: Produkty súvisiace so zdravotnou starostlivosťou (váha 20 %)
 3. B-2-3: Produkty nesúvisiace so zdravotnou starostlivosťou (váha 5 %)

Každý ponúkaný produkt bol hodnotený na základe troch kritérií:

 1. hodnota pre poistenca,
 2. veľkosť skupiny poistencov, ktorých sa produkt týka,
 3. dostupnosť informácií o produkte.

Kritérium „hodnota pre poistenca“ vyjadruje samotný prínos, ktorý produkt prináša poistencovi. Podľa ponúkanej hodnoty mohol dostať produkt za toto kritérium 0 až 3 body (Tabuľka 4). Zdrojom údajov pre druhý blok boli internetové stránky, letáky a priame informácie od zdravotných poisťovní.

Produkt bol hodnotený podľa veľkosti cieľovej skupiny poistencov, ktorej je určený (Tabuľka 5).

Posledným kritériom bola dostupnosť informácií o poskytovaných produktoch (Tabuľka 6).

Výsledné hodnotenie produktu je súčinom bodov, ktoré produkt dosiahol v každom kritériu. Na základe tohto mohli produkty dosiahnuť hodnotenie od 0 do 9 bodov.

B-2-1: Programy poskytujúce zdravotnú starostlivosť nad rámec rozsahu

Produkty s vysokou hodnotou pre veľkú skupinu poistencov

Návšteva všeobecného lekára pre deti a dorast a všeobecného lekára pre dospelých u vás doma

Popis produktu:

Návšteva všeobecného lekára u pacienta pri podozrení na infekčné ochorenie, ak sa pacient nemôže dostaviť do ambulancie z vážnych dôvodov a potrebuje neodkladné lekárske vyšetrenie, ak má pacient nárok na preventívnu prehliadku, ale je pre neho zdravotne komplikované tento úkon realizovať v ordinácii svojho praktického lekára a za účelom vykonávania preventívneho očkovania alebo očkovania nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Produkt sa týka širokej skupiny poistencov a poskytuje veľkú hodnotu tým, že pacient nemusí v zlom zdravotnom stave cestovať za lekárom a čakať v čakárni s inými chorými ľuďmi.

Produkt poskytuje: UNION, EZP, APOLLO

Včas dostupná zdravotná starostlivosť

Popis produktu:

Zrušenie finančných limitov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čím má poistenec nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti tak, ako to dovoľujú kapacitné možnosti poskytovateľa.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Zrušenie finančných limitov znamená prakticky zrušenie čakacích listín z finančných dôvodov. Pacient sa tak dostane k zdravotnej starostlivosti bez čakania.

Produkt poskytuje: UNION

Produkty so strednou hodnotou pre strednú skupinu poistencov

Mamografia bez čakania

Popis produktu:

Zrušenie finančných obmedzení, resp. zabezpečenie vyšetrenia do 15 dní pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí vykonávajú mamografické vyšetrenia v rámci preventívnych prehliadok pre ženy vo veku nad 40 rokov.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Ide o podobný produkt ako „zdravotná starostlivosť včas“, ktorý sa týka len preventívneho vyšetrenia mamografom, ponúka teda menší rozsah služieb pre menšiu skupinu poistencov než v produkte ZP Union.

Produkt poskytuje: DÔVERA, APOLLO

Bezplatné očkovanie proti chrípke

Popis produktu:

Úhrada výkonu a očkovacej látky proti chrípke pre všetkých poistencov.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Očkovanie proti chrípke je zo zákona hradené pre všetkých poistencov nad 65 rokov a deti do veku 12 rokov a pre poistencov so zvýšeným rizikom bez ohľadu na vek, t.j. pre poistencov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. Benefity sa preto týkajú len časti poistencov s nízkym rizikom komplikácií v prípade nakazenia.

Produkt poskytuje: APOLLO*, VšZP, UNION

* APOLLO poskytuje tento produkt svojím poistencom, len ak sa pravidelne podrobujú preventívnym prehliadkam podľa zákona, vedú zdravý spôsob života a majú uhradené všetky preddavky na zdravotné poistenie. Nie je zrejmé, čo je presne myslené niektorými formuláciami, resp. akým spôsobom plánuje poisťovňa overovať a hodnotiť zdravý spôsob života poistenca.

Produkty s vysokou hodnotou pre malú skupinu poistencov

Baby ambulance

Popis produktu:

Ošetrenie dieťaťa v domácom prostredí zabezpečované 12 výjazdovými tímami lekárov, ktoré prídu na telefonické zavolanie medzi 18:00 a 7:00.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Produkt sa týka malej skupiny poistencov, ale poskytuje veľkú hodnotu tým, že rodičia nemusia s dieťaťom v zlom zdravotnom stave cestovať za lekárom a čakať v čakárni s inými chorými ľuďmi.

Produkt poskytuje: EZP

Pôrodná asistencia u Vás doma

Popis produktu:

Pôrodná asistencia je zdravotná starostlivosť poskytovaná pôrodnou asistentkou, ktorá sa formou návštev u poistenca stará o zdravie matky a plodu/dieťaťa počas tehotenstva, pôrodu a v období šestonedelia, alebo o zdravie ženy po výkone operačného zákroku na ženských pohlavných orgánoch, alebo pri ochoreniach vyžadujúcich ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí pri rôznych ochoreniach ženských pohlavných orgánov.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Ide o podobný produkt ako „návšteva lekára doma“, pričom sa týka menšej časti poistencov.

Produkt poskytuje: UNION

Zdravé komunity

Popis produktu:

Manažment poistencov v oblastiach s nižším hygienickým štandardom prostredníctvom zdravotných asistentov v primárnej aj sekundárnej prevencii vrátane očkovania proti hepatitíde A a B.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Zavedenie manažmentu poistencov v oblastiach s nízkym hygienickým štandardom môže výrazne zvýšiť mieru povinných preventívnych prehliadok aj očkovaní a tým významne zlepšiť zdravotný stav tohto obyvateľstva.

Produkt poskytuje: UNION

Produkty so strednou hodnotou pre malú skupinu poistencov

Bezplatná očkovacia vakcína proti chrípke pre deti vo veku od 6 mesiacov do 16 rokov

Popis produktu:

Úhrada výkonu a očkovacej látky proti chrípke pre deti vo veku 6 mesiacov až 16 rokov.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Očkovanie proti chrípke je zo zákona hradené pre všetky deti do veku 12 rokov a všetky deti so zvýšeným rizikom, t.j. pre deti s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, s metabolickými,

renálnymi a imunitnými poruchami. Benefity sa preto týkajú relatívne malej skupiny poistencov s nízkym rizikom komplikácií v prípade nakazenia.

Produkt poskytuje: DÔVERA

Dvojitá kapitácia

Popis produktu:

Všeobecný lekár v mieste trvalého aj prechodného bydliska.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Produkt sa týka relatívne malej časti poistencov, ktorí majú trvalé a prechodné bydlisko vzdialené od seba.

Produkt poskytuje: EZP

Produkty s malou hodnotou pre strednú skupinu poistencov

Prestaňte fajčiť

Popis produktu:

Úhrada 3. mesiaca farmakologickej liečby pri programe na odvyknutie od fajčenia.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Podpora snahy prestať fajčiť je výborným produktom zdravotnej poisťovne, avšak v tomto programe sa ponúka relatívne malá hodnota pre poistenca – administratívne komplikované preplatenie posledného (t.j. tretieho) mesiaca farmakologickej liečby.

Produkt poskytuje: EZP

Program Zdravé srdce

Popis produktu:

Program Zdravé srdce je určený pre poistencov vo veku 40-60 rokov a využíva ako základ na určenie celkového kardiovaskulárneho rizika systém SCORE, BMI, zhodnotenie funkcie obličiek podľa Cockroft-Gaulta a v prípade potreby aj stanovenie HS- CRP.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Všetky parametre potrebné pre vyhodnotenie kardiovaskulárneho rizika v programe Zdravé srdce sú súčasťou pravidelných preventívnych prehliadok, program naviac poskytuje len výpočet ukazovateľov rizika a pri veľmi rizikových poistencov aj stanovenie HS-CRP.

Produkt poskytuje: APOLLO

Produkty s malou hodnotou pre malú skupinu poistencov

Nadštandardné diagnosticko-preventívne prehliadky

Popis produktu:

5 až 15 % zľavy z poplatkov za nadštandardné diagnosticko-preventívne prehliadky v špecializovaných ústavoch.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Príspevky sa týkajú len prehliadok poskytovaných v dvoch mestách na Slovensku (Bratislava a Trenčín), kde sa ceny programov pohybujú v rozpätí 4 000 až 10 000 Sk za prehliadku. Spoluúčasť poistenca je preto relatívne vysoká a príspevok poisťovne nie je pre neho zásadný. Dostupnosť tohto produktu je tiež nízka – a to aj fyzicky (len v dvoch mestách), aj finančne z pohľadu poistenca.

Produkt poskytuje: VšZP

Nedajte šancu rakovine

Popis produktu:

Príspevok na očkovanie proti vírusu HPV pre dievčatá vo veku 13 a 14 rokov.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Dnes je hradených 10% nákladov z vakcíny proti HPV pre dievčatá vo veku 12 rokov. Program ponúka príspevok v nedefinovanej výške pre dva ročníky dievčat. Ide o veľmi obmedzenú skupinu poistencov s (pravdepodobne) nízkym ponúkaným plnením.

Produkt poskytuje: EZP

Bezplatné vyšetrenie rakoviny krčka maternice – vyšetrenie prítomnosti HPV v bunkách krčku maternice

Popis produktu:

Úhrada vyšetrenia prítomnosti vírusu HPV v bunkách krčku maternice.

Zdôvodnenie hodnotenia:

V súčasnosti neexistuje žiadna liečba infekcie HPV ani špeciálny program starostlivosti pri infekcii HPV, preto informácia o infekcii HPV nemá reálny význam. Navyše výskyt infekcie HPV je v populácii relatívne vysoký. Význam má len informácia o neprítomnosti infekcie HPV, ak má poistenkyňa záujem uhradiť si očkovanie proti HPV. Ide teda o vyšetrenie s hodnotou len pre malú skupinu poistencov (tých, ktorí majú záujem o očkovanie) a aj tu je význam relatívne malý, pretože len poskytuje informáciu poistenkyni, či má zmysel dať sa očkovať.

Produkt poskytuje: VšZP

Bezplatné očkovanie detí do 18 rokov proti kliešťovej encefalitíde

Popis produktu:

Úhrada výkonu a očkovacej látky proti kliešťovej encefalitíde pre deti do 18 rokov, ktoré absolvovali všetky preventívne prehliadky podľa zákona, ako aj všetky povinné očkovania.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Riziko nakazenia sa týka len relatívne malej skupiny poistencov, ktorí sú exponovaní pobytu v lese v endemických oblastiach.

Produkt poskytuje: APOLLO

Príspevok na očkovanie proti hepatitíde B

Popis produktu:

50 % príspevok na všetky dávky očkovacej vakcíny proti hepatitíde B.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Očkovanie proti hepatitíde B bolo pred niekoľkými rokmi zaradené do povinného očkovania a je hradené aj pre rizikové skupiny poistencov. Benefity sa preto týkajú relatívne malej skupiny poistencov s nízkym rizikom nakazenia.

Produkt poskytuje: VšZP

Príspevok na očkovanie proti hepatitíde A-B

Popis produktu:

50 % príspevok na kombinovanú vakcínu proti hepatitíde A a B pre poistencov vo veku nad 16 rokov.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Očkovanie proti hepatitíde B bolo pred niekoľkými rokmi zaradené do povinného očkovania a je hradené aj pre rizikové skupiny poistencov. Rovnako vakcína proti hepatitíde A je hradená pre rizikové skupiny aj v prípade nariadenia regionálnym epidemiológom, ak to vyžaduje epidemiologická situácia. Benefity sa preto týkajú relatívne malej skupiny poistencov s nízkym rizikom nakazenia.

Produkt poskytuje: DÔVERA

Bezplatné očkovanie proti pneumokokom pre deti vo veku 2 – 15 r.

Popis produktu:

Úhrada očkovania proti pneumokovým infekciám vakcínou Pneumo 23 pre deti vo veku 2 – 15 rokov, pokiaľ už neboli očkované v predchádzajúcom období.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Očkovanie proti pneumokokom je dnes hradené pre rizikové skupiny detí, t.j. pre deti s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho aparátu, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. Benefity sa preto týkajú relatívne malej skupiny poistencov s nízkym rizikom nakazenia.

Produkt poskytuje: VšZP

Bezplatné vyšetrenie rakoviny hrubého čreva (od 40 do 50 rokov)

Popis produktu:

Vyšetrenie na prítomnosť krvi v stolici u všeobecného lekára ako skríningové vyšetrenie na odhalenie rakoviny hrubého čreva v poistencov vo veku nad 40 rokov.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Vyšetrenie na prítomnosť krvi v stolici je od veku 50 rokov súčasťou zákonom hradenej preventívnej prehliadky. Produkt ponúka toto vyšetrenie aj pre poistencov vo veku od 40 do 50 rokov. Ide teda o  malú skupinu poistencov, ktorých riziko je relatívne nízke.

Produkt poskytuje: EZP

Produkty s vysokou hodnotou pre poistenca pre veľmi úzko vybratú skupinu poistencov

VIP Program

Popis produktu:

Ponuka rôznych nadštandardných služieb pre vybranú skupinu VIP poistencov.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Ide o produkt s významnou hodnotou vo vzťahu manažmentu poistenca, avšak týka sa len veľmi úzkej skupiny ľudí, pričom bežný poistenec nemá možnosť získať túto službu.

Produkt poskytuje: DÔVERA, EZP

Produkty so žiadnou pridanou hodnotou

Základná preventívna lekárska prehliadka

Popis produktu:

Základná preventívna prehliadka u všeobecného lekára pre poistencov nad 15 rokov raz za dva roky.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Ide o preventívnu prehliadku v rozsahu stanovenom zákonom, pridaná hodnota tohto produktu pre poistenca je nulová.

Produkt poskytuje: EZP

Preventívna urologická prehliadka

Popis produktu:

Základná preventívna urologická prehliadka pre mužov nad 50 rokov raz za tri roky.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Ide o preventívnu prehliadku v rozsahu stanovenom zákonom, pridaná hodnota tohto produktu pre poistenca je nulová.

Produkt poskytuje: EZP

Preventívna gynekologická prehliadka

Popis produktu:

Základná preventívna gynekologickú prehliadka pre ženy nad 30 rokov alebo nad 18 rokov, ak užívajú hormonálnu antikoncepciu, raz za rok.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Ide o preventívnu prehliadku v rozsahu stanovenom zákonom, pridaná hodnota tohto produktu pre poistenca je nulová.

Produkt poskytuje: EZP

Jednodňová ambulantná starostlivosť

Popis produktu:

Produkt “Jednodňová ambulantná starostlivosť“ spočíva v uzatvorení zmlúv s poskytovateľmi jednodňovej chirurgie a jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti formou jednodňovej chirurgie a jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Ide o zdravotnú starostlivosť v rozsahu stanovenom zákonom a poisťovňa negarantuje poskytnutie jednodňovej starostlivosti na žiadosť pacienta, pridaná hodnota tohto produktu pre poistenca je nulová.

Produkt poskytuje: UNION

Bezplatné vyšetrenie rakoviny hrubého čreva – vyšetrenie prítomnosti skrytého krvácania v stolici

Popis produktu:

Vyšetrenie na prítomnosť krvi v stolici u všeobecného lekára ako skríningové vyšetrenie na odhalenie rakoviny hrubého čreva u poistencov vo veku nad 50 rokov.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Ide o preventívnu prehliadku v rozsahu stanovenom zákonom, pridaná hodnota tohto produktu pre poistenca je nulová.

Produkt poskytuje: SZP, VšZP, DÔVERA

Bezpečné tehotenstvo

Popis produktu:

Program uhrádza individuálnou platbou pravidelné preventívne prehliadky spojené s tehotenstvom.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Produkt neprináša žiadnu pridanú hodnotu poistenkyni, pretože sa týka len platobných mechanizmov medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom, ale nerozširuje rozsah poskytovaných služieb poistencovi.

Produkt poskytuje: APOLLO

Sumárne hodnotenie programov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť nad rámec rozsahu je v Tabuľke 7. Koeficient dostupnosti informácií o produktoch je uvedený pri každej zdravotnej poisťovni zvlášť.

B-2-2: Produkty súvisiace so zdravotnou starostlivosťou

Druhou skupinou produktov sú produkty súvisiace so zdravotnou starostlivosťou. Do tejto skupiny boli zaradené 3 produkty:

Pravidelné avizovanie termínov preventívnych prehliadok

Popis produktu:

Prostredníctvom služby Preventívna pripomienka zdravotná poisťovňa poistencovi včas pripomenie termíny preventívnych prehliadok vyplývajúcich zo zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti uvedených v prílohe č. 2.

Zdôvodnenie hodnotenia:

Produkt má stredne vysokú hodnotu pre poistenca lebo je včas informovaný o termíne preventívnej prehliadky, pričom si môže aktivovať viaceré spôsoby komunikácie. Tento produkt priamo zvyšuje aktívny postoj poistenca k vlastnému zdraviu. K vyššiemu ohodnoteniu chýba nadväznosť na dohodnutie termínu preventívnej prehliadky. Produkt sa týka všetkých poistencov – z tohto dôvodu má maximálny počet bodov za cieľovú skupinu.

Produkt poskytuje: UNION

Baby kufrík

Popis produktu:

Novorodenecký balíček sa v jednotlivých poisťovniach líši. V princípe obsahuje informačnú brožúrku, vzorky detskej kozmetiky, detskú knižku, detský cumlík s podbradníkom (Dôvera), podbradník, osušku, dojčenskú fľašu (Apollo).

Zdôvodnenie hodnotenia:

Narodenie dieťaťa je mimoriadna situácia v živote každej ženy. V týchto okamihoch má veľkú pridanú hodnotu skutočnosť, že okrem rodiny je tu aj zdravotná poisťovňa, ktorá jej pomáha s úspešným štartom nového života.

Produkt poskytuje: APOLLO, EZP, DÔVERA

Poskytovanie výživových doplnkov darcom krvi

Popis produktu:

Zdravotné poisťovne poskytujú pre bezpríspevkových darcov krvi výživové doplnky špeciálne pripravené na náhradu odobratých látok pri darcovstve krvi (Apollo), alebo balíček vitamínov, ktorý si môžu vyzdvihnúť na pobočke (Dôvera).

Zdôvodnenie hodnotenia:

Motivácia k darcovstvu krvi je dôležitá pre produkciu unikátnych krvných výrobkov, ktoré je vzhľadom na jedinečnosť krvi nemožné vyrobiť synteticky.

Produkt poskytuje: APOLLO, EZP, SZP, UNION, DÔVERA

B-2-3: Produkty nesúvisiace so zdravotnou starostlivosťou

Poslednou skupinou produktov sú produkty nesúvisiace so zdravotnou starostlivosťou. Ide najmä o zľavy, z ktorých veľká časť nemá priamy vplyv na zdravotný stav poistenca a často ide skôr o cross-selling poistných produktov. Z tohto dôvodu majú tieto produkty len 5-percentnú váhu na celkovom hodnotení osi produktov. Všetky produkty v tejto skupine dosiahli podľa kritéria hodnoty pre poistenca hodnotenie buď 1 alebo 0 bodov. Jeden bod dostali tie produkty, ktoré majú vplyv na zdravotný stav poistenca, ostatné dostali 0 bodov.

Blok 3 – klientsky servis

Blok Klientsky servis sa skladá z piatich ukazovateľov:

 • Zabezpečovanie poradenstva a klientskeho servisu (30 %)
 • Prevádzkovanie objednávacieho a asistenčného systému (30 %)
 • Informovanie poistencov (25 %)
 • Obslužnosť (10 %)
 • Skúmanie spokojnosti klientov (5 %)

B-3-1 Zabezpečovanie poradenstva a klientskeho servisu

Sledovali sme, či poisťovne poskytujú služby, ktoré pomáhajú klientom riešiť možné problémy či zodpovedať otázky spojené s poskytovaním verejného zdravotného poistenia. Aj v tejto skupine sme našli štandardné služby ktoré prevádzkujú všetky poisťovne. Sú to poradne alebo služby podobného typu (FAQ) a pomoc pre vyhľadanie poskytovateľov. Ďalšie body získali poisťovne ak prevádzkujú konzultácie k ročnému zúčtovaniu ako samostatnú službu (nie ako súčasť poradne) a službu Euroservis.

B-3-2 Prevádzkovanie objednávacieho a asistenčného systému

Všetky zdravotné poisťovne prevádzkujú privátny elektronický systém, vďaka čomu získali 3 body v tomto ukazovateli. Dva body navyše získala poisťovňa Union a. s. za 24 hodinový asistenčný systém EuroCross International. Predmetom asistenčných služieb EuroCross je poskytnutie telefonických informácií o:

 • rozsahu a podmienkach poskytnutia zdravotnej starostlivosti v danom štáte,
 • možných spoluúčastiach pri úhrade zdravotnej starostlivosti,
 • kontaktoch na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí akceptujú EPZP a poskytujú zdravotnú starostlivosť uhrádzanú zdravotnou poisťovňou

B-3-3 Informovanie poistencov

Základnými piliermi informovania poistenca sú call-centrá a internetové stránky, ktorými štandardne disponuje každá zdravotná poisťovňa.

B-3-4 Obslužnosť

Obslužnosť vyjadruje hustotu pobočkovej siete. Je ukazovateľom počtu poistencov na jednu pobočku/expozitúru.

B-3-5 Skúmanie spokojnosti klientov

Skúmanie spokojnosti klientov je dôležitou spätnou väzbou pre funkciu nákupu zdravotnej starostlivosti. Po jednom bode získali poisťovne za prevádzkovanie elektronického hodnotenia lekára, či za službu pridaj svojho lekára.

Hodnotenia jednotlivých ukazovateľov ako aj súhrnné hodnotenia sú v Tabuľkách 12 až 18.

Blok 4 – Vzťahy s poskytovateľmi

Posledný blok sleduje platby poskytovateľom na základe modelu cenových podmienok ktorý vytvorila zdravotná poisťovňa Dôvera a. s. pre Združenie zdravotných poisťovní. Bol zostavený ako simulácia platobného systému pri prepočte na model jednej zdravotnej poisťovne v podmienkach SR. Základné podmienky boli zostavené z niekoľkých zdrojov:

 • Národné centrum zdravotníckych informácií: Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2005
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky: Vekové zloženie obyvateľstva Slovenskej republiky 2005
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou: Správa o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia na rok 2005
 • Interná analýza zdravotnej poisťovne Dôvera

Model porovnáva cenové dopady na úhrady: všeobecných lekárov (praktických lekárov pre dospelých, praktických lekárov pre deti a dorast), gynekológov a stomatológov.

Hodnotenia sú uvedené v Tabuľkách 19 a 20.

Profily zdravotných poisťovní

Na záver ratingu sú v tabuľkách prehľadne zhrnuté profily zdravotných poisťovní s hodnoteniami jednotlivých ukazovateľov a porovnaním voči zdravotnej poisťovni, ktorá je lídrom v danom ukazovateli. Stiahnite si publikáciu o ratingu vo formáte PDF, resp. aj prezentáciu Petra Pažitného, Angeliky Szalayovej a Romana Maďara.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia