Analytické shrnutí počtu porodů v ČR v roce 2011

piatok, 24. máj 2013, 3:00

Tento analytický souhrn představuje vývoj porodů v České republice, konkrétně se zaměřením na rok 2011. Analyzuje počty porodů v jednotlivých porodnicích, frekvenci císařských řezů a jejich vzájemnou závislost.

Analýza poukazuje na tyto závěry:

  • Podíl porodů císařským řezem má od roku 1990 neustále vzrůstající tendenci.

  • Za posledních 20 let vzrostlo procento porodů císařským řezem více než třikrát.

  • 25 % porodnic splnilo v roce 2011 optimální počet porodů vyšší než 1144 za rok. Téměř stejné procento porodnic (24 %) naopak nepřesáhlo minimální doporučenou hranici 575 porodů za rok.

  • Frekvence císařských řezů na celkovém počtu porodů v roce 2011 byla v optimálním rozmezí u 37 % porodnic. Naopak maximální hranici převyšovala 3 % porodnic.

  • Frekvence císařských řezů není závislá na počtu porodů vykonaných v dané porodnici.

 

Vývoj porodů a císařských řezů od roku 1990 do roku 2011

Vývoj počtu porodů má od roku 1990 sestupnou tendenci, v roce 1996 se tento trend ustálil, kdy se průměrný počet porodů pohyboval kolem 90000 porodů za rok. V roce 2003 se počet porodů začal postupně navyšovat a od roku 2009 se začal počet porodů opět snižovat. Naproti tomu, vývoj počtu císařských řezů má stoupající tendenci, kdy v roce 2011 dosahuje téměř 25 %.

 

Graf 1: Vývoj počtu porodů a podílu císařských řezů

Zdroj: ÚZIS, dostupné z http://www.uzis.cz/publikace/rodicka-novorozenec-2011

 

Narození podle průběhu porodu

V České republice bylo v analyzovaném roce 2011 evidováno 101 porodnic. Dle informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v tomto roce uskutečnilo celkem 106 392 porodů.

Ty se pak dále podrobněji dělí na 25 291 porodů, které byly provedeny císařským řezem a 81 101 porodů, které byly vykonány jiným způsobem.

 

Graf 2: Znázornění narozených podle průběhu porodu

Zdroj: ÚZIS, dostupné z http://www.uzis.cz/publikace/rodicka-novorozenec-2011, vlastní zpracování

Největší podíl zaujímají spontánní porody. Ty jsou zastoupeny ve více než 73 %. Druhým nejčastějším průběhem porodu je císařský řez, který se provádí téměř ve 25 % případů. Mezi další zaznamenané průběhy porodů je zařazena vakuumextrakce (použití podtlaku), která se provádí u 1,2 % porodů, dále pak použití porodnických kleští (forceps) v 0,9 % případech porodů a nejmenší zastoupení dosahuje porod koncem pánevním (0,1 %).

 

Počet porodů v roce 2011

V tomto roce se uskutečnilo celkem 106392 porodů.  Podle počtu porodů jsou nemocnice rozděleny do tří zón. Dělícími body jsou hodnoty 575 a 1144 vykonaných porodů. Tyto hodnoty byly stanoveny ve spolupráci s experty z oblasti perinatologie, kteří participovali při projektu Sprievodca pôrodnicami. Pro stanovení jednotlivých indikátorů a jejich mezních hodnot byla použita dvoukolová Delphi metoda, kdy za pomoci dotazníků došlo ke konsensu 14 odborníků (viz. Sprievodca pôrodnicami, Manuál hodnotenia pôrodníc v roku 2012).

Červená zóna zobrazuje ty nemocnice, které nesplňují minimální počet uskutečněných porodů. Této kritické zóně odpovídá 23,8 % z celkového počtu porodnic (absolutně 24). V datech se objevují záznamy u porodnic, které vykazují méně než 30 porodů. Jedná se o porody provedené porodní asistentkou. Oranžová zóna znázorňuje porodnice, které počtem porodů převyšují minimální hranici, nicméně nedosahují optimální horní hranice. V této zóně je nejvíce porodnic, jedná se o 51,5 % (absolutně 52). Porodnice, které jsou v zelené zóně, svým počtem uskutečněných porodů převyšují hranici 1144 porodů za rok. Do zelené zóny spadá 24,8 % porodnic (absolutně 25).

 

Graf 3: Počet uskutečněných porodů v porodnicích v ČR v roce 2011

Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr rodiček, 2011, vlastní zpracování

 

Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3
24 porodnic (23,76 %) 52 porodnic (51,49 %) 25 porodnic (24,75 %)

 

Frekvence císařských řezů v roce 2011

Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby frekvence císařských řezů nebyla vyšší než 10-15 % . Podle statistických dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že toto doporučení splňuje jen velmi malé procento porodnic. Graf 4 poskytuje přehled o distribuci císařských řezů v České republice v roce 2011.

Použitými dělícími liniemi je spodní hranice 18,7 % a horní hranice 32,8 %, které vyplývají ze studie Sprievodca pôrodnicami . Spodní limitní hranici splňují porodnice, které jsou v grafu označené zelenou barvou. Jedná se o 36,6 % porodnic (absolutně 37). Uvedené doporučení WHO (frekvence císařských řezů pod hranici 15 %) však splňuje pouze 14 porodnic. Nejpočetnější skupinou jsou ty porodnice, které spadají do oranžové zóny. V této skupině se vyskytuje 60,4 % porodnic (absolutně 61). Tyto porodnice mají vyšší frekvenci císařských řezů než je odborníky doporučená hranice 18,7 %, nicméně ještě nedosahují horní hranice 32,8 %. Tuto hranici překročily celkem 3 porodnice.

 

Graf 4: Frekvence císařských řezů v ČR v roce 2011

Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr rodiček, 2011, vlastní zpracování

 

Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3
37 porodnic (36,63 %) 61 porodnic (60,40 %) 3 porodnice (2,97 %)

 

Závislost frekvence císařských řezů na celkovém počtu porodů

Pro posouzení závislosti je zapotřebí vyhodnotit koeficient determinace. Koeficient determinace R2 (též hodnota spolehlivosti), udává procento, jakým je rozptyl hodnot závisle proměnné veličiny Y (frekvence císařských řezů) vysvětlen změnami hodnot nezávisle proměnné veličiny X (Celkový počet porodů). Koeficient nabývá hodnot od 0 do 1. Čím je vyšší, tím je nalezený model kvalitnější.

V tomto případě je hodnota R2=0,1832 velmi nízká, což vyvrací vhodnost lineárního modelu.

Lze tedy usuzovat, že frekvence císařských řezům je nezávislá na celkovém počtu porodů v dané porodnici.

 

Graf 5: Závislost frekvence císařských řezů na celkovém počtu porodů v porodnicích v ČR v roce 2011

Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr rodiček, 2011, vlastní zpracování

 

Zdroje

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia