Priemerné Slovensko: Česi sú pred a Maďari za nami

pondelok, 06. apríl 2015, 14:55 a

V hodnotení európskych zdravotných systémov sa v 8. ročníku európskeho konzumentského indexu zdravotnej starostlivosti EHCI Slovensko umiestnilo za rok 2014 na 20. mieste z 36 hodnotených krajín.

EHCI realizuje švédsky inštitút Health Consumer Powerhouse (HCP) od roku 2005.

 

Celú správu EHCI 2014 vo formáte pdf nájdete na www.healthpowerhouse.com

EHCI 2014 Report (pdf)

 

Podľa aktuálneho rebríčka EHCI sa na prvom mieste umiestnilo, tradične, Holandsko, ktoré dosiahlo 898 bodov z celkového možného počtu 1000 bodov. Za Holandskom skončilo opäť Švajčiarsko (855 bodov) a tesne za ním na treťom mieste Nórsko (851 bodov). Slovensko dosiahlo 665 bodov, vďaka čomu si vyslúžilo 20. miesto z 36 hodnotených európskych krajín. V porovnaní s rokom 2013 (v rebríčku EHCI 2013 sme získali 649 bodov) sme si polepšili o jednu priečku.

 

European Health Consumer Index 2014

 

Pri porovnaní krajín, s ktorými susedí Slovensko, najlepšie obstálo Rakúsko na 10. pozícii. Česká republika je opäť pred nami na 15. mieste. V hodnotiacom rebríčku sa za nami nachádzajú Maďarsko (25) a Poľsko (31). Ukrajina nebola v hodnotení EHCI.

 

Porovnanie Slovenska a susedných krajín v EHCI 2014

 

A víťazom sa stáva…

Podobne ako v hodnotení predchádzajúceho roka, tak aj v aktuálnom EHCI 2014 hodnotenie zdravotného systému Holandska „prevalcovalo“ ostatné zdravotné systémy. Od druhých Švajčiarov odskočilo o 43 bodov (v roku 2013 bol odstup druhej krajiny za v poradí o 19 bodov a v roku 2012 to bolo 50 bodov).

Holandsko sa stalo jedinou krajinou, ktorá stále patrí v hodnotení EHCI medzi tri najčastejšie a najlepšie ohodnotené krajiny so zdravotným systémom od roku 2005 bez ohľadu na sledované aspekty zdravotnej starostlivosti.

 

Prečo sú Holanďania excelentní?

V Holandsku fungujú viaceré zdravotné poisťovne, ktoré pôsobia v konkurenčnom prostredí a sú oddelené od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ďalšou silnou stránkou sú pacientske organizácie, ktoré majú v rámci Európy pravdepodobne najlepšie a najštruktúrovanejšie usporiadanie účasti v rozhodovaní v zdravotnej starostlivosti a vytvárania politík.

Operatívne rozhodnutia v oblasti zdravotnej starostlivosti sa prijímajú lekárskymi odborníkmi v spolupráci s pacientom. Finančné agentúry/úrady a zdravotnícki laici ako politici a byrokrati sú eliminovaní z operatívnych rozhodnutí zdravotnej starostlivosti viac ako v ktorejkoľvek inej európskej krajine.

Holanďania sa tiež zamerali na jednu z mála svojich slabín – dostupnosť – a to tak, že vytvorili 160 centier primárnej starostlivosti, ktoré fungujú nonstop, 7 dní v týždni, takže vzhľadom na rozlohu krajiny, by mali byť tieto kliniky/ambulancie na dosah pre každého.

Autori hodnotenia tvrdia, že rebríček má svoje limity, a preto nemožno zaškatuľkovať tvrdenie, že krajina s najlepším systémom zdravotníckej starostlivosti podľa EHCI je automaticky dokonalá vo všetkých indikátoroch.

V čom majú Holanďania nedostatky, ktorých odstránením sa môžu vyšplhať ešte bližšie k plnému počtu 1000 bodov? Problém im robí prevencia fajčenia. Index, v ktorom už niekoľko rokov nie sú v prvej trojke s najlepším ohodnotením.

 

Metodika

EHCI 2014 porovnáva 36 krajín v 6 kategóriách, ktoré boli rozdelené do 48 indikátorov, pri každom indikátore sa dalo získať 1, 2 alebo 3 body. Dobré hodnotenie indikátora je označené zelenou farbou (v našom texte :-)) a ohodnotené 3 bodmi. Uspokojivé výsledky sú označené žltou (v texte :-|) a ohodnotené 2 bodmi. Neuspokojivé výsledky sú označené červenou (v texte :-() a ohodnotené 1 bodom. Maximálny dosiahnuteľný počet bodov je 1000, minimálny 333.

 

48 indikátorov je rozdelených do 6 sub-disciplín:

Sub-disciplína TOP krajina/krajiny Skóre Maximálne skóre
1. Práva pacientov a prístup k informáciám Holandsko 146 150
2. Čakacie doby Belgicko, Švajčiarsko 225 225
3. Výsledky Holandsko, Nórsko 240 250
4. Rozsah poskytovaných služieb Holandsko, Švédsko 150 150
5. Prevencia Island, Nórsko, Španielsko, Švédsko 107 125
6. Lieky Fínsko, Nemecko, Island, Holandsko, Veľká Británia 86 100

 

Zber dát

V akej miere sú dôveryhodné vzájomné porovnania a vytvorené závery, je otázne. Jedným z dôvodov je aj skutočnosť, že do hodnotenia jednotlivých systémov zdravotnej starostlivosti nie sú vždy zaradené aktuálne dáta. Obzvlášť Slovensko je v tomto prípade výnimočné, keďže ako jediné nespolupracovalo pri odovzdaní/zbere dát za EHCI 2014.

Celkovo sa do zberu dát zapojilo 665 pacientskych organizácií, ktoré boli schopné poskytnúť informácie o indikátoroch. Najnižší počet reakcií (2) poskytlo Albánsko, teda až so spomínanou výnimkou Slovenska, ktoré neposlalo nič. A keďže nové informácie z ministerstiev alebo iných zdrojov/inštitúcií a pacientskych organizácií neboli k dispozícii, použili sa výsledky o indikátoroch z predchádzajúceho hodnotenia.

Pritom vyplňovanie zasielaného dotazníka (https://www.dropbox.com/s/ae670o9pxm63boj/Survey_55014628.pdf?dl=0), nemalo trvať viac ako 10 minút. Napriek tomu neprispela ani jedna slovenská pacientska organizácia  svojimi odpoveďami/názormi na stav/situáciu systému zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

 

Výsledky

V jednotlivých subdisciplínach uvádzame hodnotenia troch najlepších krajín a k nim hodnotenie Slovenska.

 

 1. Práva pacientov a prístup k informáciám

1. Práva pacientov a prístup k informáciám
Holandsko Nórsko Dánsko Slovensko
1.1   Práva pacientov explicitne uvedené v legislatíve :-) :-) :-) :-|
1.2   Účasť pacientskych organizácií pri prijímaní rozhodnutí :-) :-) :-) :-)
1.3   Poistenie proti nezavinenému zanedbaniu starostlivosti :-) :-) :-) :-(
1.4   Právo na tzv. druhý názor :-) :-) :-| :-|
1.5   Prístup k zdravotnej dokumentácii :-) :-) :-) :-)
1.6   Prístupnosť registra lekárov :-) :-) :-| :-)
1.7   Nepretržitá dostupnosť interaktívnych zdravotníckych informácií (cez web alebo telefón) :-) :-| :-) :-|
1.8   Cezhraničná starostlivosť :-) n.ap. :-) :-(
1.9   Zoznam poskytovateľov s hodnotením kvality :-) :-) :-) :-)
1.10 Penetrácia elektronických pacientskych záznamov :-) :-) :-) :-)
1.11 On-line objednávanie termínu k lekárovi :-| :-) :-) :-)
1.12 ePreskripcia :-) :-) :-) :-(
Prevážené skóre 146 142 142 113

 

Najviac bodov v tejto kategórii získalo Holandsko, tesne pred Nórskom a Dánskom.

V prvej kategórii Slovensko získalo 113 bodov za vybraných 12 indikátorov. Za 6 indikátorov sme získali plný počet bodov.

V prípade účasti pacientskych organizácií pri rozhodovaní v systéme zdravotníctva je otázne, či sme za tento indikátor mali dostať plný počet. Podobne aj pri on-line objednávaní k lekárovi, keďže táto služba nie je typická/charakteristická celoplošne pre celú SR.

Na druhej strane, sme získali v hodnotení práv pacientov v legislatíve 2 body. Tento stav bol aj v rokoch 2012 a v 2013. Ale v rebríčku EHCI 2009 sme za tento indikátor získali plný počet. Čo by aj malo byť, keďže charta práv pacientov je zakotvené vo viacerých zdravotníckych zákonoch (Zákon o zdravotnej starostlivosti, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o ochrane zdravia obyvateľstva,..) a od roku 2009 nenastala zmena v legislatíve v tejto oblasti.

Právo na tzv. druhý názor síce nie je explicitne zakotvené v legislatíve SR, ale pacientom v tom na druhej strane nik nebráni.

Ak by sme hodnotenie v jednotlivých indikátoroch upravili podľa uvedených pripomienok, získali by sme nižšie celkové hodnotenie v rámci tejto kategórie.

Ako by malo vyzerať hodnotenie EHCI 2014 podľa HPI:

Indikátor 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 Skóre
EHCI 2014 :-| :-) :-( :-| :-) :-) :-| :-( :-) :-) :-) :-( 113
Zmena podľa HPI :-) :-| :-( :-| :-) :-| :-| :-( :-) :-) :-| :-( 104

 

 2. Čakacie doby

2. Čakacie doby
Belgicko Švajčiarsko Macedónsko Slovensko
2.1   Prístup k všeobecnému lekárovi v ten istý deň :-) :-) :-) :-)
2.2   Priamy prístup k špecialistovi (bez odporúčacieho lístku) :-) :-) :-| :-)
2.3   Veľké plánované operácie do 90 dní :-) :-) :-) :-(
2.4   Liečba rakoviny do 21 dní od rozhodnutia :-) :-) :-) :-)
2.5   CT vyšetrenie do 7 dní :-) :-) :-) :-|
2.6   Čakacie doby na pohotovosti :-) :-) :-) :-|
Prevážené skóre 225 225 213 175

 

V druhej kategórii získali Belgicko a Švajčiarsko plný počet bodov pri všetkých indikátoroch. Slovensko získalo 175 bodov.

V tomto parametri sme získali plný počet bodov – t. j. ako keby na Slovensku neboli potrebné odporúčacie lístky. Keďže tie boli na Slovensku v r. 2012 opäť zavedené, obmenili sme hodnotenie autorov. Keďže niektorí špecialisti sú dostupní bez odporúčacích lístkov, Slovensku sme priradili stredný počet bodov.

Aj v hodnotení EHCI 2014 sa indikátor – Priamy prístup k špecialistovi (t.j. neexistencia/existencia odporúčacích  lístkov) – udržal v zozname indikátorov, napriek nesúhlasu niektorých krajín. Autori trvajú na tvrdení, že neexistuje žiadny dôkaz o negatívnom vplyve priameho prístupu k špecialistom na náklady na zdravotnú starostlivosť. Odvolávajú sa aj na štúdiu od Kronemana et. al. (2006), v ktorej zistili, že priamy prístup je pre pacientov dôležitý a na základe toho hodnotia pozitívnejšie služby zdravotnej starostlivosti.

Zaujímavosťou je stav v Albánsku, v ktorom (vraj) v podstate neexistujú čakacie doby. Zjednodušené podanie poskytlo ministerstvo krajiny, že Albánci sú otužilí. Ako autori uvádzajú, Albánci navštívia lekára primárnej starostlivosti 2x viac ako Švédi (3,9 návštev za rok vs. 1,7). Albánsko bolo zahrnuté v EHCI na žiadosť ministerstva zdravotníctva v Albánsku. V rebríčku EHC 2014 skončili na 30. mieste.

Ak by sa zobrali do úvahy spísané pripomienky, hodnotenie v tejto kategórii by sa zmenilo.

Ako by malo vyzerať hodnotenie EHCI 2014 podľa HPI:

Indikátor 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Skóre
EHCI 2014 :-) :-) :-( :-) :-| :-| 175
Zmena podľa HPI :-) :-| :-( :-) :-| :-| 163

 

3. Výsledky zdravotnej starostlivosti

3. Výsledky zdravotnej starostlivosti
Holandsko Nórsko Švajčiarsko Slovensko
3.1   Pokles úmrtí na KVCH :-) :-) :-) :-(
3.2   Pokles úmrtí na cievnu mozgovú príhodu :-) :-) :-| :-(
3.3   Dojčenecká úmrtnosť :-) :-) :-) :-|
3.4   Prežívane pacientov s nádorovými ochoreniami :-| :-) :-) :-|
3.5   Stratené roky života :-) :-) :-) :-(
3.6   Infekcie MRSA (methicilín-rezistentný staphylococcus aureus) :-) :-) :-| :-(
3.7   Potraty na 1000 živonarodených :-) :-| :-) :-)
3.8   Depresia :-) :-) :-) :-|
Prevážené skóre 240 240 229 135

 

Prvý ukazovateľ tejto kategórie sa v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením obmenil z miery úmrtnosti na akútny infarkt na pokles úmrtí na kardiovaskulárne choroby. Podobne bol pridaný aj indikátor pokles úmrtí na cievnu mozgovú príhodu.

Víťazmi s rovnakým počtom bodov (240) boli Holandsko (až na prežívanie na rakovinu) a Nórsko (až na mieru počtu potratov). Za nimi nasleduje Švajčiarsko (2 body za pokles úmrtí na CMP a infekcie MRSA), Nemecko (2 body za stratené roky života a infekcie MRSA) a Island (po dva body pri indikátore pokles úmrtí na CMP a miera potratov) – všetky tri krajiny mali zhodný počet bodov.

Slovensko v tejto subdisciplíne, resp. kategórii podľa hodnotenia autorov dopadlo alarmujúco.

V prvom indikátore pokles úmrtí na KVCH by sa mohlo diskutovať o bodovaní tohto indikátora. Na Slovensku je trend poklesu úmrtí na KVCH. Ak však svoju pozornosť špecifikujeme na ischemické choroby srdca, tak potom môžeme súhlasiť s daným ohodnotením, lebo trend úmrtnosti na ischemické choroby srdca na Slovensku vedie k pomalému poklesu štandardizovanej úmrtnosti (Psota, et al., 2013; Nichols, et. al., 2013).

Dáta do roku 2005 poukazujú aj na pomalý pokles úmrtnosti cievnej mozgovej príhody (Brozman, 2006). Údaje o úmrtnosti CMP, ktoré sú dostupné na HFA-DB, sú aktuálne do roku 2010. Aj tieto údaje potvrdzujú pokles do roku 2005 ako tvrdí Brozman. Od 2006 úmrtnosť CMP stúpala a potom od roku 2009 klesá.

Dojčenecká úmrtnosť posledný dostupný údaj z WHO databázy European health for all database (HFA-DB) je za rok 2010, kde úmrtnosť za Slovensko bola 5,69‰ (za rok 2009 to bolo 5,65‰). Slovensko prevyšuje aj EÚ, ktorá za rok 2010 hlási úmrtnosť 4,05‰.

Štatistický úrad SR hlási za rok 2013 mieru dojčenskej úmrtnosti 5,49 (2012 – 5,78; 2011 – 4,93).

Z hodnotených krajín EHCI je s dojčenskou úmrtnosťou horšie ako Slovensko Lotyšsko (2010 – 5,72‰), Macedónsko (2010 – 7,61‰), Bulharsko (2010 – 9,38‰) a Rumunsko (2010 – 9,79‰). Údaje čerpané z HFA-DB.

Infekcie MRSA sú ohodnotené správne, podľa údajov z European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC: http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/database/Pages/database.aspx) za rok 2013 bolo percento infekcií MRSA 27% (2012 – 21,7% a 2011 – 26,1).

Hodnotenie potratov na 1000 živonarodených na Slovensku v roku 2013 podľa HFA-DB bolo 151,96.

Hodnotenie depresie vychádza z priemeru odpovedí na 5 otázok o duševnom zdraví, ktoré sú súčasťou Eurobarometra (http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/ebs_345_en.pdf) z roku 2010, tieto výsledky sa použili pre rebríček EHCI 2012, 2013 a 2014.

Ak by sa zobrali do úvahy spísané pripomienky, hodnotenie v tejto kategórii by sa nezmenilo. I keď je diskutabilný výsledok indikátora 3.1.

Ako by malo vyzerať hodnotenie EHCI 2014 podľa HPI:

Indikátor 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Skóre
EHCI 2014 :-( :-( :-| :-| :-( :-( :-) :-| 135
Zmena podľa HPI :-( :-( :-| :-| :-( :-( :-) :-| 135

 

4. Rozsah poskytovaných služieb

4. Rozsah poskytovaných služieb
Holandsko Švédsko Nórsko Slovensko
4.1   Rovnosť zdravotných systémov :-) :-) :-) :-|
4.2   Počet operácií katarákt u seniorov (65+) na 100 000 obyvateľov :-) :-) :-) :-|
4.3   Počet transplantácií obličiek na 100 000 obyvateľov :-) :-) :-) :-(
4.4   Je stomatologická starostlivosť súčasťou solidárneho balíka? :-) :-) :-) :-)
4.5   Neformálne platby lekárom :-) :-) :-) :-(
4.6   Dlhodobá starostlivosť o seniorov :-) :-) :-| :-|
4.7   4,7% dialýz vykonaných mimo kliniky :-) :-) :-) :-(
4.8   Cisárske rezy :-) :-) :-) :-|
Prevážené skóre 150 150 144 88

 

Víťazmi s plným možným počtom v kategórií sú Holandsko a Švédsko, ktoré nasleduje Nórsko (až na dlhodobú starostlivosť o seniorov). Slovensko neobstálo ani v tejto kategórií. Plný počet získalo len pri stomatologickej starostlivosti, ktorá je súčasťou solidárneho balíka.

V troch indikátoroch sme dostali po 1 bode. Išlo o transplantácie obličiek (za rok 2012 bolo vykonaných zákrokov 2,5 na 100 000 obyvateľov, zdroj dáta OECD). Ďalším indikátorom boli neformálne platby lekáromdialýzy mimo kliniky v domácom prostredí (31.12. 2010 – 1 prípad k hemodialýze, prevalencia na 1 000 000 – 0,2. V roku 2012 – 0 prípadov; European Renal Association http://www.era-edta-reg.org/files/annualreports/pdf/AnnRep2010.pdf; http://www.era-edta-reg.org/files/annualreports/pdf/AnnRep2012.pdf).

Hodnoty o počte cisárskych rezov za Slovensko nie sú k dispozícii z HFA-DB. OECD má najnovšie dáta za rok 2011, kedy cisárske rezy na 1 000 živonarodených boli 266,2 (stúpajúci trend).

Ak by sa zobrali do úvahy spísané pripomienky, hodnotenie v tejto kategórii by sa nezmenilo.

Ako by malo vyzerať hodnotenie EHCI 2014 podľa HPI:

Indikátor 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Skóre
EHCI 2014 :-| :-| :-( :-) :-( :-| :-( :-| 88
Zmena podľa HPI :-| :-| :-( :-) :-( :-| :-( :-| 88

 

 5. Prevencia

5. Prevencia
Nórsko Španielsko Švédsko Slovensko
5.1   8-vakcinácia dojčiat :-( :-) :-| :-)
5.2   Krvný tlak :-| :-) :-) :-)
5.3   Prevencia fajčenia :-) :-| :-) :-(
5.4   Alkohol :-) :-| :-) :-|
5.5   Fyzická aktivita :-) :-| :-( :-(
5.6   HPV vakcinácia :-) :-) :-) :-|
5.7 Dopravné úmrtia :-) :-) :-) :-|
Prevážené skóre 107 107 107 83

 

Novým pridaným indikátorom v tejto kategórii je indikátor týkajúci sa dopravných úmrtí.

Najviac bodov získali 4 krajiny s rovnakým počtom (107) – Nórsko (až na vakcináciu a krvný tlak); Španielsko (až na prevenciu fajčenia a alkohol); Švédsko (až na vakcináciu a fyzickú aktivitu) a Island (až na vakcináciu a fyzickú aktivitu).

Autori, v prípade Slovenska, pozitívne ohodnotili indikátory očkovanie krvný tlak.

Pri prevencii fajčenia sme získali iba jeden bod, autori vychádzali z Tobacco Control Scale 2013 (http://www.cancer.be/sites/default/files/TC-2013-in-Europe.pdf), kde Slovensko v tomto hodnotení neurobilo pokrok v porovnaní s rokom 2010. Skôr naopak, poklesli sme v hodnotení o 5 priečok, čo len hovorí o našom nedostatku aktivity v tejto oblasti v porovnaní s ostatnými krajinami. A taktiež pri fyzickej aktivite sme získali len jeden bod, ktorá je hodnotená počtom hodín telesnej výchovy.

Dáta z HFA-DB poskytujú najnovšie údaje za Slovensko za rok 2010, kedy konzumácia čistého alkoholu v litroch na obyvateľa (vek 15+) bolo 10,96 l.

V rámci nového pridaného indikátora Slovensko vykazuje v HFA-DB najnovšie údaje za rok 2010 úmrtnosť pri dopravných nehodách motorových vozidiel (7,1 na 100 000).

Ak by sa zobrali do úvahy spísané pripomienky, hodnotenie v tejto kategórii by sa nezmenilo.

Ako by malo vyzerať hodnotenie EHCI 2014 podľa HPI:

Indikátor 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Skóre
EHCI 2014 :-) :-) :-( :-| :-( :-| :-| 83
Zmena podľa HPI :-) :-) :-( :-| :-( :-| :-| 83

 

6. Lieky

6. Lieky
Fínsko Nemecko Írsko Slovensko
6.1   Miera úhrady liekov viazaných na recept :-| :-) :-) :-)
6.2   Dostupnosť liekopisu v úprave pre laickú verejnosť :-) :-| :-) :-)
6.3   Zavádzanie inovatívnych liekov v onkológii :-) :-) :-) :-|
6.4   Rýchlosť zavádzania nových liekov do úhradových systémov :-| :-) :-| :-|
6.5   Lieky na artritídu :-) :-| :-) :-(
6.6   Používanie metformínu pre diabetikov :-) :-| :-| :-|
6.7 Antibiotiká na obyvateľa :-| :-) :-| :-|
Prevážené skóre 86 86 86 71

 

V poslednej kategórii Lieky najviac bodov získalo 5 krajín s rovnakým počtom bodov, ide o Fínsko (až na mieru úhrady liekov viazaných na recept; rýchlosť zavádzania nových liekov do úhradových systémov a ATB na obyvateľa); Nemecko (až na dostupnosť liekopisu v úprave pre laickú verejnosť, lieky na artritídu a používanie metformínu); Írsko (až na rýchlosť zavádzania nových liekov do úhradových systémov, používanie metformínu a ATB na obyvateľa); Holandsko (až na zavádzanie inovatívnych liekov v onkológii, rýchlosť zavádzania nových liekov do úhradových systémov a lieky na artritídu) a Veľká Británia (až na zavádzanie inovatívnych liekov v onkológii a liekov na artritídu).

Táto kategória má nový indikátor spotreby/používania metformínu pre diabetikov a bol použitý nový zdroj údajov na zistenie spotreby antibiotík.

Slovensko bolo pozitívne hodnotené pri miere úhrady liekov viazaných na receptdostupnosti liekopisu v úprave pre laickú verejnosť. Naopak, lieky na artritídu boli z tejto kategórie indikátorov hodnotené najhoršie.

Rýchlosť prístupu nových liekov na trh a zavádzanie inovatívnej liečby v onkológii sa z predchádzajúceho hodnotenia nezmenili. Health Policy Institute sa už pri vyhodnotení rebríčka 2012 (http://www.hpi.sk/2012/05/ehci-2012-prekvapujuci-vysledok-slovenska/) a dokonca aj 2009 (http://www.hpi.sk/2009/10/slovensko-v-europe-sieste-od-konca/) vyjadrilo, že pri týchto indikátoroch by sme mohli a mali získať viac bodov.

Ak by sa zobrali do úvahy uvedené pripomienky, hodnotenie v tejto kategórii by sa zmenilo v prospech Slovenska.

Ako by malo vyzerať hodnotenie EHCI 2014 podľa HPI:

Indikátor 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Skóre
EHCI 2014 :-) :-) :-| :-| :-( :-| :-| 71
Zmena podľa HPI :-) :-) :-) :-) :-( :-| :-| 81

 

Ako je na tom V4?

 

1. Práva pacientov a prístup k informáciám
Česko Maďarsko Poľsko Slovensko
1.1   Práva pacientov explicitne uvedené v legislatíve :-) :-) :-) :-|
1.2   Účasť pacientskych organizácií pri prijímaní rozhodnutí :-| :-( :-) :-)
1.3   Poistenie proti nezavinenému zanedbaniu starostlivosti :-( :-( :-| :-(
1.4   Právo na tzv. druhý názor :-) :-| :-) :-|
1.5   Prístup k zdravotnej dokumentácii :-) :-| :-) :-)
1.6   Prístupnosť registra lekárov :-) :-) :-| :-)
1.7   Nepretržitá dostupnosť interaktívnych zdravotníckych informácií (cez web alebo telefón) :-( :-) :-| :-|
1.8   Cezhraničná starostlivosť :-( :-( :-( :-(
1.9   Zoznam poskytovateľov s hodnotením kvality :-| :-( :-( :-)
1.10 Penetrácia elektronických pacientskych záznamov :-| :-) :-( :-)
1.11 On-line objednávanie termínu k lekárovi :-| :-| :-( :-)
1.12 ePreskripcia :-( :-( :-( :-(
Prevážené skóre 100 96 96 113
2. Čakacie doby
2.1   Prístup k všeobecnému lekárovi v ten istý deň :-) :-) :-( :-)
2.2   Priamy prístup k špecialistovi (bez odporúčacieho lístku) :-| :-| :-| :-)
2.3   Veľké plánované operácie do 90 dní :-| :-| :-( :-(
2.4   Liečba rakoviny do 21 dní od rozhodnutia :-( :-| :-( :-)
2.5   CT vyšetrenie do 7 dní :-) :-( :-( :-|
2.6   Čakacie doby na pohotovosti :-) :-) :-| :-|
Prevážené skóre 175 163 100 175
3. Výsledky zdravotnej starostlivosti
3.1   Pokles úmrtí na KVCH :-( :-( :-| :-(
3.2   Pokles úmrtí na cievnu mozgovú príhodu :-) :-| :-( :-(
3.3   Dojčenecká úmrtnosť :-) :-| :-| :-|
3.4   Prežívane pacientov s nádorovými ochoreniami :-| :-( :-( :-|
3.5   Stratené roky života :-| :-( :-( :-(
3.6   Infekcie MRSA (methicilín-rezistentný staphylococcus aureus) :-| :-( :-( :-(
3.7   Potraty na 1000 živonarodených :-| :-( :-)
3.8   Depresia :-| :-| :-| :-|
Prevážené skóre 177 115 104 135
4. Rozsah poskytovaných služieb
4.1   Rovnosť zdravotných systémov :-) :-( :-| :-|
4.2   Počet operácií katarákt u seniorov (65+) na 100 000 obyvateľov :-) :-) :-( :-|
4.3   Počet transplantácií obličiek na 100 000 obyvateľov :-) :-( :-| :-(
4.4   Je stomatologická starostlivosť súčasťou solidárneho balíka? :-) :-) :-) :-)
4.5   Neformálne platby lekárom :-| :-( :-| :-(
4.6   Dlhodobá starostlivosť o seniorov :-| :-| :-( :-|
4.7   4,7% dialýz vykonaných mimo kliniky :-( :-| :-( :-(
4.8   Cisárske rezy :-| :-( :-| :-|
Prevážené skóre 119 88 88 88
5. Prevencia
5.1   8-vakcinácia dojčiat :-) :-) :-) :-)
5.2   Krvný tlak :-( :-( :-( :-)
5.3   Prevencia fajčenia :-( :-( :-( :-(
5.4   Alkohol :-( :-( :-| :-|
5.5   Fyzická aktivita :-( :-) :-) :-(
5.6   HPV vakcinácia :-) :-) :-( :-|
5.7 Dopravné úmrtia :-| :-| :-( :-|
Prevážené skóre 71 83 71 83
6. Lieky
6.1   Miera úhrady liekov viazaných na recept :-| :-( :-( :-)
6.2   Dostupnosť liekopisu v úprave pre laickú verejnosť :-) :-) :-( :-)
6.3   Zavádzanie inovatívnych liekov v onkológii :-| :-( :-( :-|
6.4   Rýchlosť zavádzania nových liekov do úhradových systémov :-( :-( :-) :-|
6.5  Lieky na artritídu :-( :-( :-( :-(
6.6   Používanie metformínu pre diabetikov :-) :-| :-| :-|
6.7 Antibiotiká na obyvateľa :-) :-) :-| :-|
Prevážené skóre    71    57    52    71
Spolu 714 601 511 665

 

Zo skupiny krajín V4 má najlepšie hodnotenie Česká republika, potom nasleduje Slovensko, Maďarsko a skupinu uzatvára Poľsko.

Medzi negatívne ohodnotené indikátory, ktorým by sa mala venovať pozornosť vo zvýšenej miere sú poistenie proti nezavinenému zanedbaniu starostlivosti, cezhraničná starostlivosť, ePreskripcia a veľké plánované operácie do 90 dní. Podobne ako Slovensko aj ostatné krajiny V4 dopadli nepriaznivo pri úmrtiach na KVCH, prežívaní pacientov s nádorovými ochoreniami, ďalej sú to stratené roky života a taktiež infekcie MRSA.

Ďalšími problematickými indikátormi pre všetky krajiny V4 sú neformálne platby, dlhodobá starostlivosť o seniorov, dialýzy v domácom prostredí, taktiež slabá prevencia fajčenia, konzumácia alkoholu. Z poslednej kategórie Lieky sú lieky na artritídu.

 

Záver

Hodnotenie EHCI vychádza pri niektorých indikátoroch z nesprávnych údajov. Ak by sa zapracovali zistenia spomínané v texte, podľa HPI by Slovensko získalo 654 bodov (rebríček EHCI 2014 vykazuje 665). Našu pozíciu na 20. mieste by to síce neohrozilo (nasledujúce Taliansko má 648 bodov), ale aj na takomto prípade vidno, aké je dôležité zbierať, poskytovať a analyzovať aktuálne dáta.

Slovensko opäť dosiahlo negatívne hodnotenie pri ePreskripcii. Taktiež sa opätovne vynára problematika čakacích dôb, časová dostupnosť riešená efektívne. Negatívnejšie dopadli kategórie Výsledky zdravotnej starostlivosti a Rozsah poskytovaných služieb. Hlavným problémom vo výsledkoch boli aktuálne – chýbajúce dáta, úmrtnosť na KVCH, CMP, prežívanie pacientov na onkologické ochorenia a stratené roky života.

Ďalším nedostatkom sú transplantácie obličiek, neformálne platby a dialýzy v domácom prostredí.

Počet fajčiarov nám síce postupne klesá, avšak netreba ignorovať prevenciu fajčenia, v ktorej ako sa v prieskume ukázalo stagnujeme.

Na základe zistených nedostatkov, resp. vďaka hodnoteniu sa vynára príležitosť inšpirovať sa a identifikovať oblasti, na ktoré treba zamerať pozornosť a zlepšiť tak situáciu v systéme zdravotnej starostlivosti.

 

Použitá literatúra

 

autori: Jana Andelová 1, Tomáš Szalay 1 2

1 Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku – Health Policy Institute
2 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia