štvrtok, 13. august 2009, 20:24

Dispenzarizácia je aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravotného stavu, jej vyšetrenie a liečba (viď §2 ods. 8 zákona o zdravotnej starostlivosti). Dispenzarizácia slúži na manažment chronických pacientov.

štvrtok, 13. august 2009, 20:03

Corporate governance je systém, na základe ktorého sú riadené obchodné korporácie ale aj iné zložité celky s viacerými prepojenými entitami. Štruktúra corporate governance určuje distribúciu práv a zodpovedností medzi rôznymi účastníkmi korporácie a stanovuje pravidlá a procedúry pre prijímanie rozhodnutí. Corporate governance odzrkadľuje filozofiu a dlhodobé ciele korporácie a slúži na sledovanie výstupov a meranie úspešnosti v dosahovaní cieľov.

štvrtok, 13. august 2009, 19:39

Originálny liek je liek, ktorý bol získaný na základe vývoja a výskumu nového liečiva (účinnej látky). Z dôvodu finančnej náročnosti takéhoto výskumu požíva originálny liek patentovú ochranu na určité časové obdobie, kedy ho smie vyrábať len majiteľ tejto patentovej ochrany.

štvrtok, 13. august 2009, 19:39

Generický liek je liek, ktorý je distribuovaný bez patentovej ochrany. Generický liek musí mať zhodný obsah a množstvo účinnej látky, zhodný profil bezpečnosti a účinnosti ako mal originálny liek. Môže sa od neho líšiť kvalitatívnym alebo kvantitatívnym obsahom pomocných látok a môže mať aj odlišnú liekovú formu.

štvrtok, 13. august 2009, 19:16

Gatekeeping (z angl. stráženie brány) je nástrojom riadenej starostlivosti. Úloha Gatekeepera býva jednou z úloh lekárov prvého kontaktu, predovšetkým praktického všeobecného lekára. Túto funkcionalitu väčšinou nariaďuje lekárovi zdravotná poisťovňa a jej cieľom je, aby mal pacient jedného lekára, ktorý má ucelený obraz o jeho zdravotnom stave a pohybe v systéme zdravotníctva. Každá ďalšia zdravotná starostlivosť nad rámec starostlivosti poskytovanej Gatekeeperom musí byť ním odporúčaná alebo schválená.

štvrtok, 13. august 2009, 18:17

Dostupnosť podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) predstavuje možnosť dostať zdravotnú starostlivosť v prípade, keď ju človek potrebuje. Z tohto pohľadu sa rozlišujú tri typy dostupnosti zdravotnej starostlivosti:

  1. geografická dostupnosť (v zmysle vzdialenosti a časovej dostupnosti)
  2. finančná dostupnosť (možnosť človeka si svojím príjmom zabezpečiť starostlivosť)
  3. sociálna dostupnosť (prístupnosť pre všetky vrstvy a kategórie obyvateľstva)
štvrtok, 13. august 2009, 18:00

Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) je forma nepretržitého poskytovania ambulantnej starostlivosti. LSPP vykonávajú poskytovatelia poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť a špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci. LSPP všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa vykonáva aj formou návštevnej služby v domácom prostredí. Rozpis LSPP určuje samosprávny kraj. Rozpis ustanovuje miesto výkonu lekárskej služby prvej pomoci, čas vykonávania LSPP a zoznam poskytovateľov s uvedením dátumov vykonávania LSPP v období, na ktorý sa tento rozpis vyhotovuje.

štvrtok, 13. august 2009, 17:59

Podľa §8 ods.1 zákona o zdravotnej starostlivosti sa ambulantná starostlivosť „poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje.“

štvrtok, 13. august 2009, 17:44
štvrtok, 13. august 2009, 17:30

Adverzný výber (angl. adverse selection) sa používa na popis situácie, keď dopyt jednotlivca po poistení je v pozitívnej korelácii s jeho rizikom a poisťovateľ nemôže tento fakt zohľadniť v cene poistenia. Takáto situácia nastáva v dôsledku rôznych regulácií a sociálnych noriem alebo v dôsledku informačnej asymetrie, keď jednotlivec disponuje informáciami, ktoré nie je pri uzatváraní poistenia povinný uviesť.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia