piatok, 14. august 2009, 0:25

Placebo je substancia, ktorú pacient akceptuje ako liek, pričom ale nemá špecifický terapeutický efekt. Placebo efekt je terapeutický účinok inertného lieku a používa sa aj v zmysle psychosociálneho účinku každej liečby.

štvrtok, 13. august 2009, 23:40

Syndróm mäkkých rozpočtových obmedzení pre určitú organizáciu vzniká vtedy, ak v danom prostredí existuje podporná inštitúcia (napr. štát), ktorá je pripravená finančne kryť celý deficit danej organizácie. Môže sa jednať o priamu „podporu“, „pomoc“, či „vyrovnanie“. Za určitú nepriamu formu mäkkých rozpočtových obmedzení môžeme považovať aj iné výhody, ktoré štát zdravotným poisťovniam alebo nemocniciam garantoval vo forme „zmäkčovania“ prostredia, v ktorom sa pohybujú – napr. zákaz exekúcií. Pojem mäkké rozpočtové obmedzenia po prvýkrát použil János Kornai v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.

štvrtok, 13. august 2009, 22:55

Morálny hazard (angl. moral hazard) je riziko zmeny správania sa poistenca po uzavretí poistky. Poistenec prenesie časť rizika spojeného so svojím správaním na poisťovňu a toto vedomie môže viesť k zmene jeho návykov alebo až k hazardu s predmetom poistenia, keďže neznáša (finančné) dôsledky svojho správania. Morálny hazard je príkladom informačnej asymetrie.

štvrtok, 13. august 2009, 21:04

Poučenie predstavuje informovanie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie pacientovi, jeho zákonnému zástupcovi a prípadne osobe, ktorú si pacient určí. Poučenie predchádza informovanému súhlasu, ktorý je podmienkou poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

štvrtok, 13. august 2009, 21:03
štvrtok, 13. august 2009, 20:59

Informovaný súhlas predstavuje súhlas pacienta s poskytnutím zdravotnej starostlivosti na základe predchádzajúceho poučenia. Informovaný súhlas je podmienkou poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Podmienky a pravidlá informovaného súhlasu zakotvuje Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (v čl. 5 Dohovoru sa uvádza: „Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas. Pred zákrokom musí byť osoba primerane informovaná o jeho účele a povahe, ako aj o následkoch a rizikách zákroku. Príslušná osoba môže svoj súhlas kedykoľvek slobodne zrušiť.“).

štvrtok, 13. august 2009, 20:52

Katastrofické riziko alebo katastrofické náklady označujú neočakávané ochorenie, ktorého liečba je finančne náročná a jeho výskytu sa nedá vopred zabrániť ani presne stanoviť časové obdobie jeho výskytu. Termín sa používa v súvislosti s poistením, ktorého cieľom má byť ochrana pred katastrofickým rizikom

štvrtok, 13. august 2009, 20:43
štvrtok, 13. august 2009, 20:41

Štandardné diagnostické a terapeutické postupy (angl. guidelines) sú jasne definované a spísané smernice, ktorých úlohou je sprevádzať a smerovať rozhodnutia pri stanovovaní diagnóz, predpisovaní liečby ako aj celkového manažmentu v rôznych oblastiach zdravotníctva. Štandardné postupy sú nástrojom procesnej zložky kvality.

štvrtok, 13. august 2009, 20:38

Ekonómia zdravotníctva (angl. health economics) je časťou ekonomickej teórie, ktorá sa zaoberá zdravím a zdravotnou starostlivosťou. Ekonomika zdravotníctva sa zaoberá štúdiom fungovania zdravotníckych systémov, a to na makroekonomickej báze (trh a zásahy regulátora) ako aj na mikroekonomickej báze (jednotlivec a jeho zdravie).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia