Aprílová kategorizácia v rozpore so zákonom

pondelok, 30. apríl 2007, 16:00

Lieková politika a fakultné nemocnice – tak sa dajú v stručnosti zhrnúť hlavné problémy slovenského zdravotníctva. Žiaľ, ani jeden nie je v súčasnosti stredobodom záujmu tvorcov zdravotnej politiky. V liekovej politike dokonca prijímajú rozhodnutia, ktoré pripravia ostatné segmenty zdravotníctva o ďalšie zdroje. Od 1. apríla 2007 platí na Slovensku nová kategorizácia liečiv, v ktorej sa Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodlo, že nebude rešpektovať slovenskú ani európsku legislatívu.

Akú úhradu dostane nový quinapril?

Ministerstvo v aprílovej kategorizácii zásadne mení systém úhrad liekov, ktorý tu existoval viac ako 10 rokov. Bez vysvetlenia, bez odôvodnenia a za cenu porušenia zákona.

Na Slovensku je zákonom č. 577/2004 o rozsahu zadefinovaný referenčný systém úhrad na úrovni účinných látok. Znamená to, že lieky s rovnakou účinnou látkou majú rovnakú výšku úhrady zo zdravotného poistenia. Rôzne úhrady pre lieky s rovnakou účinnou látkou zákon umožňuje v taxatívne vymenovaných prípadoch – ak majú lieky: (1) odlišnú cestu podania, (2) liekovú formu a prípadne aj (3) dávkovanie alebo (4) obsah účinnej látky v jednej dávke (§ 12 ods. 4). V novej kategorizácii sú však s rôznou úhradou zaradené aj lieky s totožnou účinnou látkou, cestou podania, liekovou formou, dávkovaním, obsahom účinnej látky a dokonca aj počtom dávok v jednom balení. V prípade Quinaprilu dokonca existujú 4 rôzne úhrady liečiva – od 3,0 Sk za DDD až po 4,8 Sk za DDD (t.j. 38 percentný rozdiel medzi najnižšou a najvyššou úhradou, Tabuľka 1). Na základe akých kritérií rozhodlo ministerstvo o rôznej výške úhrad rovnakých účinných látok? Ak na slovenský trh príde výrobca ďalšieho quinaprilu, s akou úhradou môže počítať?

Najväčší rozdiel medzi najvyššou a najnižšou úhradou za DDD rovnakej účinnej látky nájdeme pri pamidronáte, kde úhrada kolíše o 288,90 Sk (4 376,70 Sk resp. 4 087,80 Sk). Najväčší percentuálny rozdiel je v prípade aledronátu, kde medzi najvyššiu a najnižšiu úhradu za DDD delí 40 % (18,90 Sk resp. 11,30 Sk).

Ministerstvo nezdôvodnilo, prečo v niektorých prípadoch ruší referenčný systém. Z výslednej kategorizácie a predchádzajúcich vyjadrení ministerstva možno usudzovať, že faktorov, ktoré prispeli k zavedeniu viacerých úhrad pre rovnakú účinnú látku, je niekoľko:

  • administratívne znižovanie cien o 6,6% sa týkalo len niektorých liekov, a bolo z nejasných dôvodov spojené aj s rôznym znižovaním úhrad,
  • zníženie ceny lieku zrýchlenou procedúrou, prípadne aj klasickou cestou, bolo sprevádzané znížením úhrady len pre lieky, ktoré cenu znížili, ale nie pre tie, ktoré ju neznížili

Takýmto spôsobom pribudlo 168 „nových“ riadkov – teda výnimiek z pravidla o referenčnom systéme stanovovania úhrad. Zdravotné poisťovne tak zaplatia za tieto lieky o 202,4 milióna Sk ročne viac, ako keby ich uhrádzali podľa referenčného systému (dopad modelovaný na spotrebách roku 2006), a to len na priamych nákladoch. Najväčší finančný dopad však bude mať toto rozhodnutie pre ďalšie obdobie. Ak budú tí, ktorí znížia cenu, potrestaní nižšou úhradou ako konkurencia, nielen že nebudú mať dôvod v budúcnosti cenu znižovať, ale naopak sú motivovaní, aby to nerobili.

Kategorizačný zoznam liekov (opatrenie MZ SR č. OPL0107-9711/2007-OL z 20. marca 2007) je nielen v rozpore so zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu. Netransparentný postup pri určovaní rôznej výšky úhrady pre rovnakú účinnú látku je i v rozpore s európskou legislatívou. Smernica Rady č. 89/105/EHS o transparentnosti opatrení na určovanie cien humánnych liekov a ich zaraďovanie do pôsobnosti národných systémov zdravotného poistenia ukladá členským štátom pri určovaní úhrady  z verejného zdravotného poistenia používať objektívne a overiteľné kritéria.

Zo zákona bezplatne – ale s doplatkom

„Rozsah tejto starostlivosti musí definovať zákon a v tomto rozsahu musí byť zdravotná starostlivosť financovaná zo zdravotného poistenia…Vláda bude presadzovať zásadu, aby na každé závažnejšie ochorenie bol aspoň jeden liek plne hradený zo zdravotného poistenia a zasadí sa o výrazné zníženie doplatkov obyvateľstva na lieky a zdravotnícke pomôcky. Vláda uplatní transparentný systém pre liekovú politiku založený na platných direktívach EÚ.“

Programové vyhlásenie vlády SR

Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu stanovuje v prílohe č. 4 zoznam 115 skupín liečiv, v každej z ktorých musí byť aspoň jeden liek plne hradený zo zdravotného poistenia (§ 4 ods. 2 zákona). Z týchto 115 skupín sú na slovenskom trhu dostupné lieky zo 110 skupín. Z nich však len v 98 skupinách (85,2 %) jestvuje liek bez doplatku. Až v 12 skupinách nie je nijaký liek plne hradený zdravotnou poisťovňou – v rozpore so zákonom i programovým vyhlásením vlády (Tabuľka 3).

Nerešpektovanie zákona zo strany ministerstva zdravotníctva pritom nemá prijateľné vysvetlenie – finančná úspora je v porovnaní s celkovými nákladmi na lieky zanedbateľná. Vyhovenie litere zákona by totiž zdravotné poisťovne stálo len 6,6 mil. Sk ročne (podľa spotrieb v roku 2006).

Záver

Lieková politika musí mať jasné, stabilné a všetkým hráčom vopred známe pravidlá hry. Predvídateľnosť prostredia umožňuje rozumné plánovanie a prispieva k štandardizácii sektora. Ak sa nerešpektujú zákony a dohodnuté pravidlá a o desiatkach miliónov korún sa rozhoduje na základe neznámych kritérií, dodávateľov to núti pristúpiť na iné formy presadzovania svojich obchodných záujmov než je férová súťaž na trhu.

Do systému úhrad zo zdravotného poistenia by mali vstupovať len lieky s preukázanou účinnosťou, ktoré sú nákladovo efektívne. Pri kategorizácii je tak potrebné vyžadovať EBM štúdie a farmakoekonomické analýzy. Spolu s dôslednejším posudzovaním cien, s ktorými žiadatelia o zaradenie lieku prichádzajú na slovenský trh (aspoň v rozsahu porovnania cien v referenčných krajinách) sa dá stlmiť dnešné tempo rastu výdavkov na lieky. Administratívne zníženie cien i znížená DPH sa totiž veľmi rýchlo vyčerpajú – a čo potom?

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia