Kategorizačnej komisii chýbajú členovia

nedeľa, 01. júl 2012, 12:00

Kategorizačná komisia pre lieky je poradným orgánom ministerstva zdravotníctva. Jej úlohou je odporučiť zaradenie alebo vyradenie liekov zo Zoznamu kategorizovaných liekov ministrovi zdravotníctva na základe objektívneho a odborného posúdenia lieku. Vzhľadom na to, že ovplyvňuje použitie 1,5 miliardy €, jej fungovanie by malo byť čo najtransparentnejšie.

V minulosti sme sa mohli stretnúť s rôznymi pokusmi stransparentniť liekovú politiku[1], ktoré podporovalo aj Transparency International Slovensko. Spomeňme projekt Mintha, za ktorým stála Angelika Szalayová a Martin Filko. Hoci sa Minthu podľa Filka nepodarilo presadiť v plnom rozsahu, viaceré opatrenia smerujúce k vyššej transparentnosti sa dostali do nového zákona o liekoch. Na predchádzanie konfliktov záujmov členov komisie sa presadilo zverejňovanie ich životopisov na webe. Hoci odo dňa účinnosti tohto opatrenia ubehlo pol roka bez toho, aby na stránke ministerstva bol zverejnený čo i len jeden životopis, nakoniec sa tam životopisy objavili a sú tam aj dnes.

Pri ich čítaní sme narazili na nezrovnalosť – počet vymenovaných členov kategorizačnej komisie nezodpovedá zneniu zákona. Podľa informácií z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) v čase májového zasadnutia Kategorizačnej komisie pre lieky bol počet riadne vymenovaných členov iba 6, pričom za stavovské alebo odborné organizácie tam nebol vymenovaný ani jeden člen.

Zákon č. 363/2011 z 13. septembra 2011 ustanovuje, že minister môže zriadiť štyri kategorizačné komisie: Komisiu pre lieky, pre zdravotnícke pomôcky, pre špeciálne zdravotnícke materiály a pre dietetické potraviny. Každá z týchto komisií má mať 11 členov, pričom traja členovia by mali byť navrhnutí samosprávnymi stavovskými organizáciami alebo inými odbornými spoločnosťami, piati členovia navrhnutí zdravotnými poisťovňami a traja členovia navrhnutí ministerstvom. Komisia je uznášaniaschopná, ak je na rokovaní prítomných najmenej šesť členov komisie.

Ako je teda zákon prenesený do praxe?

Podľa zákona má teda každá komisia jedenásť členov: 3 za MZ SR, 5 za poisťovne, 3 za odborné spoločnosti. Na stránke ministerstva sme však našli iba osem mien (k začiatku mája), neskôr tam pribudlo aj deviate. Koncom júna ich tam bolo opäť iba 8. Na základe infozákona sme si z ministerstva vyžiadali zoznam všetkých členov Kategorizačnej komisii pre lieky, v období od 1. 12. 2011 do 1. 6. 2012 spolu s dátumom vymenovania a odvolania jednotlivých členov do príslušnej komisie a informáciou, kým boli jednotliví členovia navrhnutí. Textovú odpoveď z MZ SR sme upravili do Schémy 1.

Schéma 1: Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre lieky, v období od 1. 12. 2011 do 1. 6. 2012

 

zdroj: autor podľa údajov z MZ SR
Skratky: SDS – Slovenská diabetologická spoločnosť, MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, SLK – Slovenská lekárska komora, SLS – Slovenská lekárska spoločnosť, VšZP – Všeobecná zdravotná poisťovňa

Zo Schémy 1 vyplýva, že v súčasnosti, teda viac ako pol roka po nadobudnutí účinnosti zákona č. 363/2011 Z. z., je počet členov Kategorizačnej komisie pre lieky stále „iba“ 10, napriek tomu, že zákon hovorí o 11. Za problém považujeme, že podľa zápisnice zo dňa 14. 5. 2012, rozhodovala komisia o viacerých liekoch, pričom formálne mala vymenovaných iba 6 členov! Podľa čl. III odseku 6 štatútu je komisia uznášaniaschopná, ak je na rokovaní prítomných najmenej šesť členov komisie. To však neznamená, že komisiu tvorí najmenej 6 členov.

Podľa zápisnice zo 14. 5. 2012 v odbornej pracovnej skupine N01 zasadal a rozhodoval aj Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD a v odbornej pracovnej skupine L01 Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc ako 7. člen Kategorizačnej komisie pre lieky. Podľa informácií, ktoré sme si z MZ SR na základe infozákona vypýtali, však tieto mená medzi menovanými nikde neboli. Ak by sme nebrali do úvahy Prof. Turčániho a Doc. Kaiserovú (z dostupných informácii nie je známe, kým boli títo členovia menovaní, ak vôbec niekým menovaní boli), tak na zasadnutí nebol prítomný ani jeden člen, ktorý by bol nominovaný samosprávnymi stavovskými organizáciami alebo inými odbornými spoločnosťami. Dvaja členovia navrhnutí samosprávnymi stavovskými organizáciami, ktorí predtým v komisii pôsobili, boli týždeň pred zasadnutím komisie odvolaní.

Záver

Podľa informácií z Ministerstva zdravotníctva SR žiadna komisia, ktorá je v súčasnosti zriadená, nemá 11 členov ako to stanovuje zákon. Otázka pre právnikov je, či odporúčania, ktoré komisia prijala v neúplnom zložení, sú v súlade zo zákonom. Kategorizačná komisia je len poradným orgánom, rozhodnutia prijíma ministerstvo. Ak by sa však preukázalo, že nesúlad počtu členov komisie so zákonom predstavuje problém, nemôžu byť spochybnené kategorizačné rozhodnutia ministerstva, prijaté na základe nelegitímnych odporúčaní? 

 

Rámček 1: Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, výňatok z § 91

(1) Minister môže zriadiť

a) ako svoje poradné orgány pre konania vo veciach kategorizácie

  1. Kategorizačnú komisiu pre lieky,
  2. Kategorizačnú komisiu pre zdravotnícke pomôcky,
  3. Kategorizačnú komisiu pre špeciálne zdravotnícke materiály,
  4. Kategorizačnú komisiu pre dietetické potraviny

(3) Každý z poradných orgánov podľa odseku 1 písm. a) a b) má jedenásť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister tak, aby v jeho zložení boli zastúpení

  1. traja členovia z najmenej šiestich kandidátov navrhnutých samosprávnymi stavovskými organizáciami a inými odbornými spoločnosťami,
  2. piati členovia z najmenej desiatich kandidátov navrhnutých zdravotnými poisťovňami,
  3. traja členovia navrhnutí ministerstvom.

(5) Podrobnosti o vymenúvaní a odvolávaní členov a činnosti poradných orgánov upravia štatúty, ktoré schvaľuje minister.

Rámček 2: Vybrané časti štatútu Kategorizačnej komisie

Čl. II
Zloženie komisie a odborných pracovných skupín

(1) Komisia má vrátane predsedu a podpredsedu jedenásť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister tak, aby v jej zložení boli zastúpení traja členovia navrhnutí samosprávnymi stavovskými organizáciami a inými odbornými spoločnosťami, piati členovia navrhnutí zdravotnými poisťovňami a traja členovia navrhnutí Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

Čl. III
Činnosť komisie a odborných pracovných skupín

 (6) Komisia je uznášaniaschopná, ak je na rokovaní prítomných najmenej šesť členov komisie.


 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia