Prvé kroky reformy zdravotníctva v Česku schválené

štvrtok, 30. august 2007, 13:00

Tesným pomerom 101:99 pretlačila vláda Mirka Topolánka poslaneckou snemovňou zákon o stabilizácii verejných rozpočtov, ktorého súčasťou sú aj prvé kroky reformy zdravotníctva. Intenzívna príprava a rokovania prebiehali už od apríla.

Napriek tomu, že reforma získala po začlenení niekoľkých pozmeňovacích návrhoch podporu dvojice bývalých sociálnych demokratov Miloša Melčáka a Michala Pohanku, koaličný poslanec Ludvík Hovorka (KDU-ČSL) za ňu nezahlasoval.

Okrem oblasti daní a sociálneho systému, prináša reforma zásadné zmeny aj v sektore zdravotníctva. A to v piatich hlavných oblastiach:

1. Stabilizácia verejných financií

… a obmedzenie extenzívnych sociálnych výdavkov zavedených predchádzajúcou vládou je ústredným cieľom schváleného zákona. V oblasti zdravotníctva sa to prejavilo v podobe dočasného zmrazenia platby za poistencov štátu pre roky 2008 a 2009 na úrovni roka 2007 pri súčasnom zachovaní finančnej stability systému (Tabuľka 1). Toto zbrzdenie rastu nasleduje po prudkom navýšení platieb zo štátneho rozpočtu v rokoch 2006 a 2007, kde rast platby štátu bol 3,5-krát a 1,8-krát rýchlejší ako rast priemernej mzdy (Graf 1).

Graf 1: Vývoj platby štátu do verejného zdravotného poistenia pred a po schválenom zákone o stabilite verejných financií

Zdroj: prepočty autora na základe príslušnej legislatívy, údajov MZ ČR, zdravotných poisťovní a MF ČR (Makroekonomická predikce 01/2007)

2. Zefektívnenie fungovania systému zdravotníctva

… pozostáva z viacerých opatrení. V prvom rade je to zrušenie zákazu neprijať úhradu od poistenca v súvislosti s poskytovaním zdravotných služieb a zavedenie regulačných poplatkov vo výške:

 1. 30 Kč za návštevu u praktického lekára, špecialistu, zubného lekára, klinického psychológa a klinického logopéda,
 2. 30 Kč za návštevnú službu praktického lekára,
 3. 30 Kč za vydanie liečivého prípravku alebo potraviny pre zvláštne lekárske účely, ktoré sú aspoň čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia, bez ohľadu na počet balení,
 4. 60 Kč za deň hospitalizácie, pričom deň prijatia a prepustenia sa rátajú ako jeden deň,
 5. 90 Kč za lekársku službu prvej pomoci a ústavnú pohotovostnú službu.

Predpokladá sa, že regulačné poplatky povedú k obmedzeniu nadmerného počtu návštev ambulantných lekárov a zníženiu predpisovania a spotreby nepotrebných liekov. V súčasnosti je v Českej republike evidovaný najvyšší počet kontaktov u ambulantného lekára v Európe (13,1 návštev na obyvateľa za rok) a jeden z najvyšších počtov predpísaných receptov (9 receptov alebo poukazov na obyvateľa za rok, pričom český senior užíva v priemere súčasne 9 liekov). Ušetrené prostriedky majú byť alokované na liečenie ťažko chorých prípadov, ktorých počet a finančná náročnosť narastá v súvislosti so zavádzaním nových technologických postupov a starnutím populácie.

Z dôvodu zachovania dostupnosti zdravotných služieb, boli niektoré skupiny obyvateľstva oslobodené od platenia poplatkov. Regulačné oplatky nebudú platiť vôbec:

 1. deti v detských domovoch a školských zariadeniach pre výkon ústavnej výchovy alebo ochrannej výchovy,
 2. osoby, ktorým súd nariadil ochranné liečenie,
 3. osoby pri liečení infekčného ochorenia,
 4. osoby poberajúce dávku v hmotnej núdzi.

V pôvodnom návrhu boli oslobodené aj deti do 3 rokov, pričom vek dieťaťa bol jednou z najviac diskutovaných tém. Hovorilo sa o oslobodený všetkých detí do 18 rokov, alebo do 15 rokov, či 6 rokov. V posledný deň rokovaní bola táto výnimka úplne vypustená a bude nahradená zvýšením príspevku štátu na deti.

Regulačný poplatok za návštevu a návštevnú službu ambulantného lekára nebudú platiť:

 1. poistenci pri preventívnej prehliadke,
 2. deti od jedného roku, ktoré sú chronicky choré alebo ohrozené poruchami zdravotného stavu v dôsledku nepriaznivého rodinného alebo iného spoločenského prostredia, pri návštevách s tým súvisiacich,
 3. tehotné ženy pri preventívnych návštevách súvisiacich s tehotenstvom,
 4. poistenci pri hemodialýze,
 5. poistenci pri laboratórnom a diagnostickom vyšetrení,
 6. poistenci pri ošetrení v súvislosti s odberom krvi, plazmy alebo kostnej drene.

Poplatky budú príjmom zdravotníckeho zariadenia, ktoré ich vybralo.

Druhým dôležitým opatrením je umožnenie tzv. generickej substitúcie, keď na požiadanie pacienta a ak to predpisujúci lekár na recepte nevylúčil, môže lekárnik vydať i iný liečivý prípravok s rovnakou liečivou látkou, rovnakou cestou podania, rovnakou liekovou formou a nižším doplatkom ako ten uvedený na recepte.

Tretia skupina dôležitých opatrení sa týka možnosti zefektívnenia činnosti v zdravotných poisťovniach, najmä v najväčšej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VZP). Schválený zákon zjednocuje úpravy činnosti správnej a dozornej rady a mechanizmus jej hlasovania s úpravou dovtedy platnou pre ostatné zdravotné poisťovne. Okrem toho bol schválený prenos voľby a odvolania riaditeľa VZP z Poslaneckej snemovne na správnu radu poisťovne.

3.Posilnenie postavenia a ochrany práv pacienta v systéme zdravotníctva

… je jeden z hlavných cieľov pripravovanej reformy zdravotníctva. Jedným z prvých opatrení po už spomínaných výnimkách z platenia regulačných poplatkov je tzv. stop-loss limit na celkovú sumu regulačných poplatkov a doplatkov za lieky a potraviny pre zvláštne lekárske účely vo výške 5.000 Kč ročne. Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná do 60 dní po skončení kalendárneho štvrťroka preplatiť sumu regulačných poplatkov a doplatkov, ktorú poistenec zaplatil nad stanovený limit. Do limitu sa okrem doplatkov na lieky alebo potraviny pre zvláštne lekárske účely v plnej výške započítavajú regulačné poplatky za návštevu ambulantného lekára alebo vydanie lieku alebo potraviny pre zvláštne lekárske účely a nezapočítavajú sa regulačné poplatky za deň hospitalizácie a návštevu pohotovostnej služby.

4. Transparentný systém stanovovania cien a úhrad liečiv z verejného zdravotného poistenia

… sa stal súčasťou zákona o stabilizácii verejných financií v posledných kolách koaličných rokovaní pred hlasovaním v druhom čítaní. Tento krok bol nevyhnutný najmä v súvislosti s rozhodnutím Ústavného súdu č. 57/ 2007 Sb., ktorý s účinnosťou od 31.12.2007 zrušil § 15 odst. 10 a ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ktorý oprávňoval Ministerstvo zdravotníctva stanovovať výšku a podmienky úhrady liečiv vyhláškou bez správneho konania a možnosti preskúmania rozhodnutia nezávislým orgánom. Návrh by mal zároveň naplniť požiadavky európskeho právneho poriadku, najmä smernice o transparentnosti. Súčasťou návrhu je aj prevedenie právomoci cenovej regulácie v oblasti zdravotníctva z Ministerstva financií na Ministerstvo zdravotníctva. V prípade liečiv tak dochádza k prepojeniu procesu stanovovania konečných cien a úhrad z verejného zdravotného poistenia. Zákon ďalej špecifikuje objektívne kritéria stanovovania maximálnych cien prostredníctvom referenčného koša a úhrad z verejného zdravotného poistenia, vrátane úhrady inovatívnych liečiv.

5. Úprava vymeriavacích základov

… sa týkala rozšírenia inštitútu maximálneho vymeriavacieho základu zo samostatne zárobkovo činných osôb aj na zamestnancov a zamestnávateľov a súčasne jeho prepojenie na aktuálnu výkonnosť ekonomiky. Maximálny vymeriavací základ pre rok t, ktorý bol u samostatne zárobkovo činných osôb stanovený ako pevná čiastka vo výške 486.000 Kč, sa bude od účinnosti zákona stanovovať nasledovne:

48 * priemerná mzda v hospodárstve za obdobie t-2 * prepočítací koeficient

kde prepočítací koeficient predstavuje predpokladaný nárast priemernej mzdy za obdobie t-1.

Ďalším schváleným opatrením v oblasti stanovovania vymeriavacích základov je nová úprava vymeriavacieho základu a okruhu osôb považovaných za zamestnancov. Zdravotné poistenie je svojím charakterom bližšie daniam ako nemocenskému a dôchodkovému poisteniu. Schválená úprava preto odpája definovanie vymeriavacieho základu a okruhu zamestnancov od nemocenského poistenia a definuje povinnosť platiť poistné väčšine osôb, ktorý majú príjem zo závislej činnosti bez ohľadu na to v akom právnom vzťahu bol tento príjem nadobudnutý. Do okruhu zamestnancov sa tak podľa novej úpravy započítavajú napr. členovia štatutárnych a iných orgánov, ktorí doteraz za nich neboli považovaní z dôvodu neexistencie pracovnoprávneho, služobného alebo členského vzťahu s platiteľom odmeny a nemali povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie z tohto príjmu. Nová definícia tak zvyšuje horizontálnu spravodlivosť pri platení odvodov za zamestnancov, keď osoby s rovnakým príjmom zo závislej činnosti majú rovnakú povinnosť platiť poistné.

Okrem popísaných opatrení obsahuje zákon množstvo ďalších technických úprav, ktoré bolo nevyhnutné vykonať okamžite a napraviť tak nečinnosť a laxnosť v legislatívnych úpravách predchádzajúceho vedenia Ministerstva zdravotníctva.

Reformu ešte čaká schválenie v Senáte, kde má samotná koaličná ODS väčšinu a podpis prezidenta a čestného predsedu ODS Václava Klausa.

#TABULKA

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia