Koncová sieť nemocníc: déjà vu

nedeľa, 30. september 2012, 19:00

Po druhýkrát vstupujeme do rovnakej rieky. Vláda schválila 12. septembra 2012 novelu nariadenia vlády o minimálnej sieti. Rok od jej zrušenia opäť zaviedla koncovú sieť nemocníc, ktoré majú garantovaný kontrakt so zdravotnými poisťovňami. Spomedzi 37 privilegovaných zdravotných zariadení je 36 štátnych.

Keď sa nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti nahrádzalo v roku 2008 novým predpisom (č. 640/2008 Z. z.), o inštitúte koncovej siete nemocníc sme napísali:

Automatická zmluva s poisťovňami bez ohľadu na produktivitu neposkytuje štátnym nemocniciam nijakú motiváciu na zlepšenie vnútorných procesov. Zariadenia v tomto zozname zďaleka nepredstavujú „koncové nemocnice“ v ich bežnom ponímaní (keďže oficiálna definícia tohto pojmu nejestvuje): teda nemocnice poskytujúce vysokošpecializovanú a komplexnú zdravotnú starostlivosť. Zoznam je len inventárom zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, resp. obrany či vnútra. Psychiatrické liečebne, vojenskú leteckú nemocnicu či nemocnicu ministerstva vnútra očividne nemožno považovať za „koncové nemocnice“.

Koncová sieť bola v platnosti tri roky. Nerovnoprávne postavenie nemocníc zmenila v roku 2011 vláda Ivety Radičovej, keď zoznam privilegovaných nemocníc zrušila. Vláda Roberta Fica sa vracia k svojej verzii regulácie siete nemocníc. Zoznam nadobúda od 1. októbra 2012 opäť účinnosť, prakticky v nezmenenom vydaní. Naše argumenty ku koncovej sieti sú preto taktiež rovnaké.

Princíp selektívneho kontraktingu (viď §7 zákona č. 581/2004 Z. z.) predpokladá súťaž poskytovateľov pri plnení indikátorov kvality, personálneho a materiálno-technického vybavenia a v neposlednom rade je kritériom uzatvorenia zmluvy cena.

Koncová sieť nevyžaduje od zaradeného poskytovateľa, aby o kontrakt súťažil plnením uvedených podmienok. Získava tak konkurenčnú výhodu oproti ostatným poskytovateľom, ktorí neboli do koncovej siete zaradení a musia na svoje náklady plniť uvedené podmienky.

Preto nie je pravda, ako uvádza ministerská analýza dopadov, že návrh nemá vplyv na podnikateľské prostredie.

Nie je zrejmé, aké sú kritériá na zaradenie zdravotníckeho zariadenia do koncovej siete. Vo všeobecnej časti dôvodovej správy k návrhu novely sa uvádza:

Ide o zdravotnícke zariadenia, na ktoré má Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky operatívny dosah, na základe čoho štát dokáže garantovať činnosť týchto zdravotníckych zariadení aj v  mimoriadnych situáciách a tým zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom.

Ak pod „operatívnym dosahom“ rozumieme vlastníctvo, z uvedeného pravidla sa vymyká Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., vlastnený Rehoľou svätej Alžbety – jediné súkromné zariadenie v zozname.

Iné vysvetlenie ponúka osobitná časť dôvodovej správy:

Ide o zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti s celokrajskou, resp. celoslovenskou pôsobnosťou.

Zdravotníckych zariadení s celokrajskou resp. celoslovenskou pôsobnosťou je bezpochyby viac – napr. Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni.

Na druhej strane, nie je dôvod na zvýhodnenie vybraných psychiatrických liečební alebo centier pre liečbu drogových závislostí, keď porovnateľné zdravotné služby dokážu kvalitne a efektívne poskytovať aj iní poskytovatelia, rovnako s celokrajskou resp. celoslovenskou pôsobnosťou.

Medzi koncovými nemocnicami je – nesprávne – zaradená aj Nemocnica pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Nariadenie vlády o minimálnej sieti reguluje sieť verejne dostupných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nemocnica pre obvinených a odsúdených nie je verejne dostupný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Uvedená nemocnica má svoje zmluvné vzťahy s poisťovňami zabezpečené prostredníctvom §7 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z.:

(3) Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti […] s každým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je verejne dostupný a poskytuje zdravotnú starostlivosť poistencom vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

Záver

Dôsledky opätovného zavedenia koncovej siete nemocníc budú rovnaké ako dôsledky obdobného rozhodnutia spred štyroch rokov. Zníži sa tlak na efektívnejšie hospodárenie štátnych nemocníc, vzrastie ich zadlženosť a prehĺbi sa nerovnoprávne postavenie štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia