Pevná a koncová (minimálna) sieť

utorok, 02. november 2010, 0:00

Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala k revízii minimálnej siete poskytovateľov. Do nej zasiahla predchádzajúca vláda v r. 2007/2008 konceptom pevnej a koncovej siete nemocníc. Deformácie, ktoré priniesla koncová sieť, narušujú dnes rovnováhu v sektore. Pevná sieť prináša podobné riziká. Nemocnice, ktoré majú automatický nárok na zmluvu so zdravotnou poisťovňou, svoju výhodu náležite využívajú – na úkor ostatných poskytovateľov.

Koncová sieť nemocníc

Nariadenie vlády (č. 504/2007) zaviedlo do legislatívy menný zoznam nemocníc s nárokom na zmluvu so zdravotnými poisťovňami. Jediné kritérium pre zaradenie na zoznam privilegovaných zariadení bolo ich štátne vlastníctvo. 

Tento zoznam dostal neskôr označenie koncová sieť. Bez ohľadu na dosahované indikátory kvality a efektivity môžu tieto zariadenia vyžadovať uzatvorenie zmluvného vzťahu so zdravotnou poisťovňou. Kým poisťovňa má povinnosť zazmluvňovať najmenej v rozsahu minimálnej siete, nemocnice recipročnú povinnosť nemajú.

Štátne (predovšetkým fakultné) nemocnice túto príležitosť v nasledujúcich rokoch plne využili. Viedlo to k deformácii cien ústavnej starostlivosti, fakultným nemocniciam bolo dokonca Protimonopolným úradom preukázané zneužívanie postavenia na trhu.

Menná sieť je chybným konceptom. Popiera princíp selektívneho kontraktingu a preto treba koncovú sieť z legislatívy vypustiť.

Pevná sieť nemocníc

Pevná sieť nemocníc  je definovaná inak. Jej cieľom má byť zabezpečenie dostupnosti neodkladnej starostlivosti. Používa dve kritériá: rozsah poskytovanej starostlivosti a spádové územie.

Do pevnej siete sú zaradené nemocnice, ktoré poskytujú nepretržitú zdravotnú starostlivosť  v rozsahu týchto pracovísk:

  1. urgentný príjem, 

  2. anesteziológia a intenzívna medicína, 

  3. chirurgia, 

  4. vnútorné lekárstvo alebo kardiológia, 

  5. neurológia, 

  6. gynekológia a pôrodníctvo, 

  7. neonatológia, 

  8. pediatria, 

  9. nemocničná lekáreň

a zabezpečujú nepretržitú dostupnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch rádiodiagnostika (CT nevyhnutné), klinická biochémia, hematológia a transfuziológia.

Nariadenie vlády zároveň stanovuje 37 spádových území pre pevnú sieť (Mapa). Spádové územia sa skladajú z jedného až štyroch okresov. Jednookresové spádové územia tvoria takmer 1/3 všetkých územi (12). Pri nich je úplne zjavné, že hoci sa regulátor vyhol mennému zoznamu nemocníc s nárokom na zmluvu, kritériá zadefinoval dostatočne špecificky na to, aby im vyhovovali konkrétne nemocnice. Podobne to platí i pri niektorých clustroch viacerých okresov: na ich území nejestvuje alternatívny poskytovateľ s potrebným rozsahom pracovísk. Nárokovateľnosť zmluvy znižuje motiváciu k efektivite.

Mapa: Spádové územia pevnej siete nemocníc podľa nariadenia vlády o minimálnej sieti

Pozn.: Rovnakou farbou vyfarbené susediace okresy sú súčasťou rovnakého spádového územia. Zelené krúžky označujú sídla všeobecných nemocníc.

Zdroj: vizualizácia Health Policy Institute, 2008, podľa nariadenia vlády č. 640/2008 Z. z.

Spádové územia pevnej siete majú rozdielne veľkosti i rozdielny počet obyvateľov. Kým v najväčšom clustri je celý bratislavský kraj so 600 tisíc trvalými obyvateľmi, tak najmenší cluster zahŕňa len okres Rožňava s približne 10-krát menším počtom obyvateľov. Ak boli spádové územia stanovované s cieľom dosiahnuť porovnateľnú dostupnosť, zadanie sa nepodarilo splniť. Vzdialenosť „hlavnej“ nemocnice k najvzdialenejším obyvateľom spádového územia kolíše od 30 do 60 minút dojazdovej vzdialenosti. 

Na reguláciu neodkladnej starostlivosti je pevná sieť jeden z legitímnych nástrojov. V prípade aktuálnej pevnej siete prijatiu rozhodnutia nepredchádzala dohoda na koncepcii neodkladnej starostlivosti. Riešenie je preto nedotiahnuté: minimalisticky zadefinované urgentné príjmy nekorešpondujú s LSPP, chýba komunikácia prepojenie s Operačnými strediskom ZZS; zrejme bude potrebné zadefinovať viac druhov urgentných príjmov, nielen minimalistický. 

Pevná sieť v súčasnej podobe nijako nerieši problematiku neodkladnej starostlivosti a predstavuje priestor pre deformáciu selektívneho kontraktingu. Administratívna ochrana pred dôsledkami súťaže trestá ostatných účastníkov systému a vedie k neefektívnemu použivaniu zdrojov. 

Pred dosiahnutím dohody o koncepcii neodkladnej starostlivosti a o metodike minimálnej siete by takáto pevná sieť nemala platiť. 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia