Selekcia rizika

štvrtok, 13. august 2009, 4:43

Selekcia rizika znamená výber takých poistencov, o ktorých zdravotná poisťovňa predpokladá, že budúce náklady na ich zdravotnú starostlivosť budú nižšie než príjmy z poistného (poistenci s výhodným rizikom). Selekcia rizika je dôsledok regulácie trhu, ktorá zdravotným poisťovniam v solidárnom systéme neumožňuje zohľadňovať individuálne riziko poistenca v podobe diferencovanej poistnej sadzby. Vedie k rôznorodej diskriminácii osôb s nevýhodným rizikom. Tomuto problému čelia tvorcovia zdravotnej politiky nástrojmi kompenzácie rizikovej štruktúry.

Systémy akumulácie rizika a s nimi spojené znášanie finančných nákladov vedú k vytváraniu rôznych nedostatkov vedúcich k nerovnomernému rozloženiu rizikových štruktúr a ich nákladov na zdravotnú starostlivosť. Selekcia rizika sa objavuje vždy, keď majú jednotlivci právo výberu z viac než jednej zdravotnej poisťovne. Selekcia rizika môže byť náhodným javom, ale vo väčšine prípadov je cieleným správaním poisťovateľov pre vytváranie zdravého, menej nákladného poistného kmeňa. Takéto správanie vedie k znižovaniu efektivity celého systému, pretože neposkytuje motiváciu k zvyšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti.

Poisťovatelia poskytujú svoje produkty s vedomím, že zdravotný stav svojich poistencov vplýva na výšku nákladov oveľa viac ako hocijaké aktivity na zlepšenie efektivity zdravotných služieb. Až 35% poistencov počas roka nevytvorí nijaké náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou, kým na 5% najrizikovejších jednotlivcov poisťovňa minie až 50% svojich nákladov.

Preto je nevyhnutné vytvoriť také trhové prostredie, ktoré by obmedzovalo poisťovateľov v selekcii rizika a nastaviť ich financovanie tak, aby bolo pre nich výhodné poisťovať aj vysoko-rizikových jednotlivcov. Potenciálnym riešením je mechanizmus rizikovej kompenzácie. Jeho cieľom je financovanie poisťovateľov v závislosti od zdravotného rizika jeho poistného kmeňa, a tak redukovať negatívne finančné dôsledky vyplývajúce z poistenia vysoko–nákladových jedincov.

Slovenský mechanizmus prerozdelenia poskytuje priestor pre selekciu rizika, vzhľadom na to, že nezohľadňuje zdravotný stav a časť odvodov od poistenca nepodlieha prerozdeleniu (do r. 2008 to bolo 14,5 %, od r. 2009 to je 5 %). Pre zdravotné poisťovne sú výhodnejší zdraví a ekonomicky aktívni poistenci. Skutočnosť, či na Slovensku skutočne dochádza k selekcii rizika, skúmala analýza Health Policy Institute, ktorej výsledky sú súčasťou publikácie Dobrý poistenec je nad zlato. Vieme ho vyvážiť? Analýza síce potvrdila snahy zdravotných poisťovní sústrediť svoju marketingovú komunikáciu na vybrané cieľové skupiny, výsledky prestupov medzi poisťovňami však nepreukázali úspech týchto snáh. Podobne sa nepotvrdilo, že pacienti s cystickou fibrózou sú sústredení vo VšZP.

Zlepšenie modelu prerozdelenia poistného na Slovensku z hľadiska predikčnej schopnosti spôsobí väčší dôraz zdravotných poisťovní na strategický nákup zdravotnej starostlivosti a menšiu orientáciu na selekciu rizika.


Témou selekcie rizika a kompenzácie rizikovej štruktúry sa zaoberá publikácia Health Policy Institute Dobrý poistenec je nad zlato. Vieme ho vyvážiť?, ktorá bola predstavená na rovnomennej medzinárodnej konferencii HPI (zhrnutie prezentácií: 1. časť, 2. časť).

Dobrý poistenec je nad zlato.
Vieme ho vyvážiť?

100 strán, vydal HPI, 2008
PDF € 15, print € 20

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia