Poplatky ve zdravotnictví v ČR

piatok, 31. máj 2013, 10:30

Zavedení regulačních poplatků a jejich dopad

Poplatky všeobecně

 • Hlavní myšlenkou zavedení regulačních poplatků bylo zamezení plýtvání a nadužívání zdravotnických služeb.
 • Regulační poplatky měly sloužit k vylepšení služeb nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných nebo odborných léčebných ústavů.
 • Regulační poplatek je podle zákona příjmem daného zdravotního zařízení, kde byl vybrán.
 • Regulační poplatky platí pojištěnec, za dítě jeho zákonný zástupce.
 • Způsob výběru záleží na poskytovateli zdravotních služeb.
 • Poplatky zůstávají tomu, kdo je vybírá, tedy lékaři, zdravotnickému zařízení či lékárně.
 • Ti jsou povinni použít je na úhradu nákladů spojených s provozem a modernizaci, aby došlo ke zlepšení kvality poskytování zdravotních služeb.
 • Ministerstvo zdravotnictví předpokládalo v roce 2007, že díky poplatkům vzrostou příjmy systému veřejného pojištění o 3,5 miliardy a že se současně dosáhne úspory celkových výdajů o další 4 miliardy.
 • Dle tiskového prohlášení MZČR za první rok fungování se poplatky osvědčily a do českého zdravotnictví přinesly celkovou úsporu ve výši 10 miliard korun – pět miliard korun se vybralo na regulačních poplatcích a pět miliard představují úspory uvnitř systému.

 

Výzkum veřejného mínění

Výzkum[1] STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 8. ledna 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1362 respondentů.

Z výzkumu vyplývaly tyto zjištění:

 • pětina lidí věří, že poplatky ve zdravotnictví přispějí k celkovému zkvalitnění zdravotní péče v ČR
 • pětina lidí hodnotí negativně zavedení poplatků za pobyt v nemocnicích
 • dvě pětiny lidí se obávají, že zavedení poplatků za návštěvu lékaře ohrozí dostupnost zdravotní péče
 • polovina lidí předpokládá, že se podaří omezit plýtvání léky
 • zavedení poplatků za pobyt v nemocnici ani celkové zvýšení poplatků ve zdravotnictví podle mínění velké většiny lidí (zhruba 80 %) ke zlepšení lékařské péče nepovede.

 

Obrázek 1: Grafické znázornění výstupu průzkumu zavádění poplatků  společnosti STEM

Prieskum verejnej mienky k poplatkom – graf

Zdroj: STEM, Trendy 1/2008, 1362 respondentů starších 18 let

 

Obrázek 2: Grafické znázornění výsledku průzkumu zavedení poplatků dle stranických preferencí

Prieskum verejnej mienky podľa straníckych preferencií – graf

Zdroj: STEM, Trendy 1/2008, 1362 respondentů starších 18 let

 

Nakládání s regulačními poplatky

Regulační poplatky jsou příjmem zdravotnického zařízení, tj. zůstanou tomu, kdo je vybírá – např. lékaři, nemocnici, lékárně. Vybrané regulační poplatky podléhají zdanění a je o nich vedena evidence. Kontrola je v kompetenci finančních úřadů.

Do systému zdravotnictví se tak dostane větší objem finančních prostředků, což by mělo zkvalitnit úroveň poskytované zdravotní péče.

Je možné jejich počet a celkovou vybranou částku zkontrolovat podle vykazování jednotlivých kódů zdravotním pojišťovnám. Každé vybrání regulačního poplatku hlásí zdravotnické zařízení zdravotní pojišťovně uvedením příslušného kódu současně s provedením výkonů.  

Správné vykazování těchto kódů si může pacient zkontrolovat na osobním účtu, který vede zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn.

Při zjištění opakovaného a soustavného porušování této povinnosti je jim zdravotní pojišťovna oprávněna uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Při ukládání pokuty se musí přihlížet k závažnosti porušení právního předpisu, míře zavinění a okolnostem, za nichž k  porušení došlo. Tato sankce má za cíl zajistit, aby zdravotnická zařízení poplatky vybírala a na tuto povinnost nerezignovala. Opakované udělení pokuty zdravotnickému zařízení  může být také  důvodem pro ukončení smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče uzavřené mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

 

Zavedení regulačních poplatků v r. 2008

Od 1. ledna 2008 byly zavedeny čtyři základní typy regulačních poplatků, které se týkají pouze těch zdravotních výkonů, léků a pobytů, které jsou částečně anebo zcela hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

30 Kč

třicetikorunový regulační poplatek

za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření (dále jen „návštěva“) u praktického lékaře,

u praktického lékaře pro děti a dorost,

u ženského lékaře,

za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře,

za návštěvu u lékaře poskytujícího specializovanou ambulantní zdravotní péči,

za návštěvní službu poskytnutou praktickým

lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost, za návštěvu u klinického psychologa a u klinického logopeda

 

30 Kč

třicetikorunový regulační poplatek

za vydání každého ze zdravotního pojištění plně nebo částečně hrazeného léčivého přípravku předepsaného na receptu, bez ohledu na počet předepsaných balení

 

60 Kč

šedesátikorunový regulační poplatek

za každý den, ve kterém byla poskytována ústavní péče, komplexní lázeňská péče nebo ústavní péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách

 

90 Kč

devadesátikorunový regulační poplatek

za pohotovostní službu poskytnutou zdravotnickým zařízením poskytujícím lékařskou službu první pomoci včetně lékařské služby první pomoci poskytované zubními lékaři, nebo ústavní pohotovostní službu v sobotu, neděli nebo ve svátek a v pracovních dnech v době od 17.00 hod. do 7.00 hod., pokud nedošlo k následnému přijetí pojištěnce do ústavní péče.

 

Pro pojištěnce byl stanoven pro úhradu ochranný limit 5 000 Kč. Do limitu se započítávaly třicetikorunové regulační poplatky za návštěvu u lékaře i za vydání položky na receptu a rovněž tzv. započitatelné doplatky za léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Šedesátikorunové a devadesátikorunové regulační poplatky se do limitu nezapočítávaly.

 

Změny regulačních poplatků

Regulační poplatky v roce 2008

Od 1. srpna 2008 se osvobozují:

 • zákonní zástupci od placení regulačních poplatků za pobyt narozeného dítěte ode dne porodu do dne prvního  propuštění ze zdravotnického zařízení
 • od placení všech regulačních se osvobozují pojištěnci umístění k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením.
 • regulační poplatky se neplatí při umístění pojištěnce bez jeho souhlasu do ústavní péče z důvodů stanovených zvláštním zákonem, vysloví-li souhlas  s tímto umístěním a držením pojištěnce v ústavní péči soud.
 • dárci orgánů pro transplantace se osvobozují od placení regulačních poplatků, které se bezprostředně vztahují k tomuto dárcovství

Zavádí se pokuta do výše 50 000 Kč za neoprávněné vybírání regulačních poplatků lékaři a zdravotnickými zařízeními, s tím, že opakované udělení pokuty je důvodem pro ukončení smluvního vztahu.

Regulační poplatky v roce 2009

Od 1. dubna 2009 začala platit novela zákona č. 48/1997 Sb., která osvobodila od placení třicetikorunového regulačního poplatku za návštěvu lékaře, při které bylo provedeno klinické vyšetření, děti do dovršení věku 18 let. Také byly pro pojištěnce změněny ochranné limity. Pojištěncům mladším 18 let a pojištěncům starším 65 let byl stanoven limit 2 500 Kč, pro ostatní pojištěnce zůstal limit ve výši 5 000 Kč.

Regulační poplatky v roce 2011

Od 1. prosince 2011 se v důsledku další novely zákona (č. 298/2011 Sb.) platí za každý den ústavní péče místo 60korunového regulačního poplatku poplatek 100 Kč. Podle stanoviska[2] Vlády ČR tato částka odpovídá minimálním denním nákladům každého občana na položky typu jídlo, teplo a další, které mu v rámci hospitalizace budou poskytovány. Částka 100 Kč za den strávený v nemocnici odpovídá částce, která by byla vynaložena na běžnou spotřebu, kterou hospitalizovaný pacient tím, že je v nemocnici, ušetří.

Regulační poplatky v roce 2012

Od 1. 1. 2012 se regulační poplatek 30 Kč hradí za recept, nikoli za každou položku na receptu.

 

Dopad na spotřebu zdravotnických služeb v letech 2005–2011

 

Obrázek 3: Využití zdravotnických služeb 2005–2011

Dopad poplatkov na spotrebu zdravotných služieb – graf

Zdroj: ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 47/2012

 

Finanční dopad poplatků v r. 2008-2011

Tabulka 1: Výdaje na regulační poplatky v tis. Kč

 

2008

2009

2010

2011

Poplatky za recept

2 411 161

2 659 293

2 657 363

2 457 967

Poplatky za návštěvu lékaře

1 805 866

1 650 240

1 530 418

1 374 137

Poplatky za hospitalizaci

1 176 098

1 262 562

1 242 669

1 242 211

Poplatky za pohotovost

178 145

207 753

191 444

179 915

Celkem

5 571 270

5 779 848

5 621 894

5 254 230

Zdroj 1: Výsledky zdravotnických účtů, ČSÚ

 

Vliv poplatků na dostupnost péče

Podle prohlášení MZČR z roku 2009, má zavedení poplatků významný vliv na dostupnost zdravotní péče. Např. ve specializovaných centrech, kde se léčí rakovina, roztroušená skleróza a další závažné choroby, bylo díky regulačním poplatkům v roce 2008 léčeno o 40 % více pacientů než v roce 2007. Úhrada za léky ve specializovaných centrech vzrostla o 47 %, počet operací kyčelních a kolenních náhrad vzrostl například u VZP o 35 %.  Došlo k výraznému zkrácení čekacích dob na některé operace v průměru o 4 až 6 měsíců. Počet žen s rakovinou prsu, kterým se dostalo kvalitní onkologické léčby, vzrostl z 2500 na 3500. Díky úspoře výdajů na levné léky, které si nyní lidé kupují sami bez předpisu, se mohlo přesunout například o 1,5 miliardy korun více než před rokem do center specializované péče a zlepšit tak dostupnost moderní léčby všem, kteří ji potřebují.

 

Obrázek 4: Dopad zavedení regulačních poplatků na dostupnost zdravotní péče v r. 2008

Graf z prezentácie

Zdroj: Prezentace MZČR, SLEDOVÁNÍ DOPADU REGULAČNÍCH POPLATKŮ, 11. 9. 2008

 

Média o poplatcích

Vláda se ve středu 1. 5. 2013 podle očekávání postavila negativně k poslaneckému návrhu opoziční ČSSD, který chce zrušit stokorunovou platbu za denní pobyt v nemocnicích pro děti do 18 let. 

Šéf sociálních demokratů Bohuslav Sobotka v reakci na stanovisko vlády uvedl, že se jeho strana zrušení pokusí dosáhnout v Parlamentu.

http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/vlada-se-postavila-proti-zruseni-poplatku-za-pobyt-v-nemocnici-470234

 

Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) chce podle Českého rozhlasu zrušit regulační poplatky za pobyt dětí v nemocnici. Naopak je přesvědčen, že nově by se měly u zubaře platit amalgámové plomby.

http://zpravy.ihned.cz/c1-59566850-ministr-heger-zrusi-poplatky-v-nemocnici-za-dite

 

Šedesát procent lidí nesouhlasí s poplatkem za recept či připlácení si za stravu a lůžko v nemocnici. Ukázal to průzkum Sociologického ústavu Akademie věd. Podle něj si lidé stále silněji přejí pouze jednu zdravotní pojišťovnu a zvýšení zdravotního pojištění pro kuřáky nebo pijany.

http://zpravy.idnes.cz/pruzkum-k-poplatkum-ve-zdravotnictvi-dx6-/domaci.aspx?c=A130119_094507_domaci_hv

 

Zdroje:

http://www.vzp.cz/otazky-a-odpovedi/regulacni-poplatky-za-zdravotni-peci/138/nakladani-s-reg-poplatky

http://www.mzcr.cz/dokumenty/budou-skutecne-vsechny-regulacni-poplatky-lekarem-nebo-lek_3222_1323_1.html

http://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/zakladni-typy-regulacnich-poplatku_2629_22.html

http://www.mzcr.cz/dokumenty/zmeny-v-regulacnich-poplatcich_1130_870_1.html

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/3306-12-r_2012

http://www.mzcr.cz/dokumenty/tiskove-prohlaseni-mz-zruseni-ci-omezeni-regulacnich-poplatku-omezi-kvalitu-a-dostupnost-pece-pro-ceske-pacienty_1330_868_1.html

 


 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia