Dopady možného zníženia DPH na lieky

utorok, 22. august 2006, 13:00

programovom vyhlásení novej vlády sa uvádza, že „v oblasti nepriamych daní vláda navrhne zavedenie zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na niektoré tovary a služby, pričom okruh týchto tovarov a služieb sa bude podľa vývoja verejných financií rozširovať.“ Aj keď ide o nekonkrétne vyjadrenie, minister zdravotníctva aj premiér niekoľkokrát verejne vyhlásili, že medzi tieto tovary by mali patriť aj lieky a v návrhoch zaznela sadzba DPH 5 %.

Lieky sa dnes predávajú štyrmi spôsobmi – lieky hradené plne alebo čiastočne na základe zdravotného poistenia, lieky viazané na lekársky predpis plne hradené pacientom, voľnopredajné lieky plne hradené pacientom a lieky, ktoré nakupuje nemocnica (Tabuľka 1). Zatiaľ nie je jasné, ktoré z týchto skupín budú mať nižšiu sadzbu DPH, ak však parlament rozhodne o zmene DPH len v niektorej z týchto 4 skupín, bude sa musieť vysporiadať so skutočnosťou, že niektoré lieky sú predávané viacerými spôsobmi. Preto buď bude DPH lieku závisieť od typu predaja, t.j. ten istý liek môže mať raz DPH 19 % a inokedy 5 %, alebo budú mať lieky patriace do zvolenej skupiny pri akomkoľvek type predaja 5%-nú DPH. Dopady pre štátny rozpočet preto závisia od toho, čo všetko bude spadať pod zníženú sadzbu.

#TABULKA

Celkové náklady na lieky za pohyblivý rok k 30. 6. 2006 boli 33,2 mld. Sk, z toho väčšinu, takmer 80 %, tvorili lieky uhrádzané na základe zdravotného poistenia. Práve tie predstavujú najhorúcejšieho kandidáta na nižšiu sadzbu DPH. Pri rôznych alternatívach by výpadok príjmov štátneho rozpočtu predstavoval 3 až 4 miliardy Sk za rok (Tabuľka 1).

Schéma 1: Štruktúra ceny liekov hradených zo zdravotného poistenia* pri cene výrobcu 100 Sk a % z konečnej ceny

* – s výnimkou liekov so zníženými maržami (F a V lieky)

Zdroj: Health Policy Institute, 2006

Keďže ceny liekov hradených zo zdravotného poistenia a liekov nakupovaných nemocnicou sú regulované na základe zákona o cenách ministerstvom zdravotníctva, efekt zníženia DPH sa na rozdiel od neregulovaných cien napr. pri potravinách alebo knihách prejaví na konečných cenách. Tento efekt nie je možné zaručiť pri voľnopredajných liekoch, ktoré si plne uhrádza pacient, pretože tieto boli vyňaté spod cenovej regulácie v septembri 2004. Voľnopredajné lieky však z hľadiska celkového objemu predstavujú len malú časť nákladov na lieky.

Všeobecným očakávaním zavedenie nižšej sadzby DPH na lieky je pokles cien a hlavne doplatkov pacientov na lieky. V skutočnosti je však priemerná spoluúčasť pacientov na plne alebo čiastočne hradených liekoch len 12,1 %, takže zníženie DPH pacienti príliš nepocítia. Pri znížení DPH z 19 na 5 % sa totiž priemerná spoluúčasť pacientov na liekoch za rok zníži len o 68,30 Sk, teda priemerne o 5,70 Sk mesačne (Tabuľka 2). Poisťovniam síce tento krok prinesie ročne úsporu 2,7 mld. Sk, avšak tieto zdroje nebudú stačiť pokryť výpadky príjmov resp. zvýšené náklady, spojené s avizovanými zmenami v zdravotníctve (zrušenie poplatkov u lekára, zníženie poplatkov za recept a avizované znižovanie doplatkov za lieky, ktoré v rámci nepriamych vplyvov zvýšia dopyt a spotrebu liekov).

#TABULKA

Vzhľadom na štátne ko-financovanie zdravotníctva (štátna dotácia sa zjednodušene volá „platba štátu za ekonomicky neaktívnych poistencov“), ktoré presahuje výšku DPH vrátenej do rozpočtu zo sektoru zdravotníctva, zmena DPH v zdravotníctve nie je rozhodujúca. Je jedno, či štát prispeje do zdravotníctva 24 miliardami a potom z neho dostane späť 5 miliárd v podobe DPH na lieky, alebo zníži DPH na lieky a prispeje 19 miliardami. Ak chce vláda a parlament zvýšiť príspevky zo štátneho rozpočtu do zdravotníctva, priama platba napr. formou zvýšenia platby štátu za ekonomicky neaktívnych poistencov predstavuje vhodnejšiu metódu. Znížením DPH na lieky sa zbytočne skomplikuje systém DPH a tento spôsob neprinesie cielene peniaze tam, kde by mohli byť využité efektívnejšie.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia