Zdravotníctvo – trhy, regulácia, politika

Zdravotníctvo - trhy, regulácia, politikaTím Health Policy Institute aj v spolupráci s externými odborníkmi pripravuje rozsiahlejšiu publikáciu venovanú otázkam ekonómie zdravotníctva. Na konci snaženia by mala byť kniha „Zdravotníctvo – trhy, regulácia, politika“. Rozhodli sme sa, že jednotlivé kapitoly knihy budeme najprv v sérii  sprístupňovať ako zvláštnu súčasť Zdravotnej politiky (a teda aj na našom webe) a po ukončení tohto seriálu predstavíme súhrnnú knižnú publikáciu.

Predkladaná práca sa snaží skĺbiť účel vzdelávací a odborno- analytický. Je preto tak trochu učebnicou a tak trochu analytickým textom.  Keďže ju najprv predstavujeme po častiach ako seriál, môže každý čitateľ svojou poznámkou či námetom prispieť k zdokonaleniu finálnej verzie, ktorá vyjde knižne (samozrejme, autorovi každej využitej pripomienky venujeme poďakovanie v knižnej publikácii). Takto aj Vy môžete prispieť k doladeniu finálnej podoby diela.

Os publikácie prechádza témami ako fungovanie trhov v zdravotníctve, regulácia a uplatňované politiky na týchto trhoch, až po postavenie zdravotníctva v slovenskej ekonomike. Neodráža síce celú šírku záberu ekonómie zdravotníctva, zato však podľa presvedčenia autorov predostrie zaujímavé pohľady na niektoré významné témy. Postup predstavovania kapitol závisí aj od stavu ich rozpracovania, ich poradie a umiestnenie nemusí byť totožné s následnosťou tém vo finálnej publikácii. Ide skôr o mozaiku, ktorá nebude vykladaná v presnom poradí, ale budú sa zjavovať jednotlivé segmenty obrazu, ktoré do seba zapadnú až nakoniec.

Prvá predstavovaná kapitola je zameraná na vybrané otázky vzťahu medzi parametrami ekonomickej úrovne krajiny a parametrov zdravia či zdravotníctva. Súvisia tieto parametre vôbec?

Ďalšia zverejnená kapitola sa venuje reformám systému zdravotníctva na Slovensku. Jej autorom je Dušan Zachar z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Táto kapitola je plánovaná ako súčasť tej sekcie knihy, ktorá sa zameria na politiky, reformy, či sociálno-ekonomickú dimenziu sektora zdravotníctva.

Ako tretiu sme predstavili kapitolu o osobitostiach zdravotníctva ako odvetvia hospodárstva: Zaoberá sa definovaním zdravotníctva ako odvetvia v štruktúre hospodárstva, popisom kvantitatívnych charakteristík tohto odvetvia, pomenovaním špecifických čŕt odvetvia či podobných čŕt s inými odvetviami.

Ďalšia kapitola sa venuje vybranému segmentu politík a regulácie – liekovej politike. Je koncentrovanou ukážkou špecifických čŕt, s ktorými sa stretávame pri analýze trhov, regulácie či politík v sektore zdravotníctva. Aj preto si lieková politika zasluhuje podľa nášho názoru v pripravovanej knihe samostatnú kapitolu. Jej utorkou je Angelika Szalayová.

Piata zverejnená kapitola je výpoveďou o možnostiach a spôsoboch financovania, o ich výhodách a nevýhodách či možnostiach kombinovania. Autorom kapitoly je Peter Balík, s výnimkou časti 2 („Spravodlivosť zdravotného systému“), ktorej autorkou je Mária Pourová.

Šiesta kapitola o marketingu v zdravotníctve sa zaoberá používaním marketingového inštrumentária a marketingových prístupov v špecifických podmienkach sektora zdravotníctva. Autorkou kapitoly je Eva Hanuláková z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V poradí siedma kapitola je venovaná špeficikám, nedokonalostiam, deformitám a zlyhaniam trhov v zdravotníctve. Je zlyhanie trhu automaticky dôvodom pre štátnu reguláciu?

Po kapitole zameranej na rôzne zlyhania trhu vyskytujúce sa v zdravotníctve je v ôsmej kapitole predstavený jeden z najčastejších prejavov zlyhania trhov v zdravotníctve, korupcia. Autorom tejto kapitoly je Roman Mužik.

Peter Balík spracoval kapitolu o etických prístupoch k zdravotnej politike a chápaní zdravotných reforiem v širšom politicko-filozofickom kontexte.

Na všetky konštruktívne návrhy a pripomienky čaká

Karol Morvay, spoluautor a editor

morvay@hpi.sk


nedeľa, 22. jún 2014, 17:00

OBSAH KAPITOLY:

 1. Úvod
 2. Utilitarianizmus – dôraz na dôsledky
 3. Liberalizmus – dôraz na práva a slobody jednotlivcov
 4. Komunitarizmus – dôraz na komunity a spoločenstvá
 5. Matica etických prístupov k zdravotným reformám podľa charakteristických znakov
 6. Výber vhodného etického prístupu k uskutočneniu zdravotných reforiem
 7. Asociovanie etických prístupov k zdravotným reformám s politickým spektrom
 8. Záver
 9. Zdroje
nedeľa, 04. máj 2014, 14:00

OBSAH KAPITOLY:

 1. Čo je korupcia?
 2. Príčiny korupcie v zdravotníctve
 3. Dopady korupcie
 4. Korupčný trh v zdravotníctve na Slovensku
 5. Neformálne platby
 6. Zdroje
piatok, 14. marec 2014, 13:40

OBSAH KAPITOLY:

 1. Trhy a ceny sú nevyhnutné pre alokáciu. Aj v zdravotníctve.
 2. Čím sú zdravotnícke trhy deformované?
 3. Tri trhy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 4. Je zlyhanie trhu automaticky dôvodom pre štátnu reguláciu?
 5. Zdroje
piatok, 27. december 2013, 12:00

OBSAH KAPITOLY:

 1. Podstata a špecifiká marketingu v zdravotníctve
 2. Marketingový mix zdravotníckeho zariadenia
 3. Marketingový manažment zdravotníckeho zariadenia
 4. Zhrnutie
 5. Zdroje
štvrtok, 07. november 2013, 22:45

OBSAH KAPITOLY:

 1. Financovanie ako kľúčový nástroj zdravotnej politiky
 2. Spravodlivosť zdravotného systému
 3. Formy financovania zdravotného systému
 4. Spôsob predpovedania výdavkov zdravotných systémov
 5. Diskusia o zmiešaných spôsoboch financovania
 6. Záver
 7. Zdroje
nedeľa, 07. júl 2013, 23:50

 OBSAH KAPITOLY:

 1. Regulácia farmaceutického trhu, dôvody a ciele regulácie liekov
 2. Vstup liekov na trh
 3. Cenotvorba liekov a úhrada zo zdravotného poistenia
 4. Predaj a distribúcia liekov
 5. Predpisovanie a užívanie liekov
 6. Náklady na lieky a ich vývoj
 7. Zdroje
streda, 05. jún 2013, 18:00

 OBSAH KAPITOLY:

 1. Pozícia odvetvia pre účely štatistiky
 2. Odvetvie zdravotníctva z pohľadu zamestnanosti
 3. Nízky podiel na tvorbe kapitálu aj na stave majetku
 4. Odvetvie s vysokou mierou pridanej hodnoty, ale s extrémnou mzdovou náročnosťou
 5. Rastúca váha v spotrebnom koši
pondelok, 01. apríl 2013, 18:50

OBSAH KAPITOLY:

 1. Úvod
 2. Nevýrazné obdobie (ne)hľadania cesty – roky 2000–2002
 3. Obdobie ("Zajacovej") reformy – roky 2003–2005
 4. Obdobie deformy – roky 2006–2009
 5. Krátke obdobie očakávaní – roky 2010–2011
 6. Obdobie viery v silný štát v zdravotníctve – od roku 2012
 7. Záver
 8. Zdroje
nedeľa, 27. január 2013, 21:23

OBSAH KAPITOLY:

 1. Úvod
 2. Ekonomická úroveň a zdravie
 3. Výkonnosť ekonomiky a výška výdavkov na zdravotníctvo
 4. Výkonnosť ekonomiky a význam verejných výdavkov na zdravotníctvo
 5. Zhrnutie
 6. Zdroje

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia