Mzdy lekárov: trojnásobok priemeru z toho už nebude

piatok, 29. máj 2009, 16:00

Ešte v roku 2007 označil vtedajší minister zdravotníctva SR Ivan Valentovič ako „reálne“ zvýšenie plátov lekárov do roku 2010 na trojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve a u zdravotných sestier na 1,5-násobok.1) Tieto isté násobky sa objavili už skôr (spomínali sa napr. počas nátlakových akcií lekárov v apríli 2006) v rovine požiadaviek odborových organizácií.2) Vtedajšia opozícia a dnešná vládna koalícia si tieto násobky osvojila zrejme v záujme získania zdravotníkov medzi svojich spojencov. Dnes je však jasné, že sľuby ohľadne výšky miezd splnené nebudú.

Makroekonomický pohľad: odvetvie doháňa priemer

Začneme pohľadom z výšky – z makroekonomickej roviny kvôli možnosti porovnania miezd s inými odvetviami. Konkrétne ide o porovnanie s ostatnými odvetviami tzv. netrhových služieb (medzi ne patrí aj zdravotníctvo a sociálna pomoc). Nevýhodou tohto odvetvového pohľadu je, že nevypovedá o mzde lekárov alebo sestier ale o priemernej mzde v odvetví a navyše odvetvie zdravotníctva je podľa štatistických štandardov spojené s odvetvím sociálnej pomoci. Výhodou však je, že nám umožňuje potvrdiť, že mzdy v zdravotníctve a sociálnej pomoci sa vyvíjali v rokoch 2007 a 2008 inak ako v príbuzných odvetviach3) netrhových služieb (Graf 1).

Kým v odvetviach školstvo a verejná správa a obrana nedošlo v rokoch 2007-2008 ku zmene pomeru k priemernej mzde za celé hospodárstvo, tak v prípade zdravotníctva a sociálnej pomoci ku zmene došlo: priemerná mzda v odvetví postúpila z úrovne 80,6 % celoštátneho priemeru v roku 2006 na 90,1 % v roku 2008. z toho vyplýva, že rast miezd v odvetví zdravotníctvo a sociálna pomoc bol podstatne silnejší ako rast miezd v iných odvetviach netrhových služieb a podstatne silnejší ako rast celoštátnej priemernej mzdy (konkrétne: v roku 2007 vzrástla nominálna mzda v odvetví zdravotníctvo a sociálna pomoc o 15,9 % a v roku 2008 o 11,9 %).

Ak zúžime odvetvový pohľad na samotné zdravotníctvo (v záujme tohto zúženia vymeníme údaje ŠÚ SR za údaje SOZZASS), dostávame priaznivejší výsledok: v roku 2008 sa prvýkrát po roku 1992 dostáva priemerná mzda v zdravotníctve nad úroveň celoštátneho priemeru (Graf 2). Aj tu je, rovnako ako v predchádzajúcom porovnaní, nápadné zlepšenie relatívnej pozície zdravotníctva v rokoch 2007-2008. Kým v roku 2006 dosahovala priemerná mzda v odvetví zdravotníctva 88 % celoštátneho priemeru, v roku 2008 to už bolo 102 %.

Graf 1: Pomer priemernej mzdy vo vybraných odvetviach k celoštátnemu priemeru (priemer za hospodárstvo = 1)

Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf 2: Výška priemernej mzdy v odvetví zdravotníctva (Sk) a jej pomer k celoštátnemu priemeru (priemer za hospodárstvo = 1)

Zdroj: Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZASS)

Pohľad na diferencie: ani vo FN nedosiahnu sľúbený trojnásobok priemeru

Pri opustení makroekonomickej či odvetvovej roviny a zaostrení pozornosti len na kategórie „lekári“ a „sestry“ možno posúdiť šance na dosiahnutie sľúbenej úrovne miezd v roku 2010.

Výška miezd je diferencovaná podľa zriaďovateľskej pôsobnosti aj podľa právnej formy zdravotníckych zariadení. Lekári a sestry vo fakultných nemocniciach majú k prisľúbenému troj- a jedenapolnásobku celoštátneho priemeru najbližšie, stále však priďaleko na to, aby ho v roku 2010 dosiahli. Mzdy lekárov v FN by sa museli do roku 2010 zvýšiť o viac ako 50 % (keďže aj celoštátny priemer bude v pohybe, hoci oslabenom kvôli ekonomickej recesii). a lekári mimo FN by potrebovali nárast nad 70 %. Je to nereálne aj v období ekonomickej expanzie, nie to ešte v čase recesie (pri značnej závislosti zdrojov zdravotníctva od parametrov trhu práce).

Priemerné mzdy lekárov v zariadeniach zriaďovaných VÚC boli v roku 2008 na úrovni necelých 87 % priemernej mzdy lekárov fakultných nemocníc. Výraznejšia je diferencia v prípade sestier: sestry pracujúce v zariadení zriadenom VÚC mali priemernú mzdu len na úrovni 74 % sestier pracujúcich v FN.

Pri konfrontácii údajov z rokov 2005 a 2008 (Tabuľka 1) je nápadné zlepšenie relatívnej pozície sestier v zariadeniach zriaďovaných MF SR (z 88 % na 98 % celoštátneho priemeru), ale pri stagnácii relatívnej pozície sestier v iných zariadeniach. v prípade lekárov došlo k miernemu zlepšeniu inak nepriaznivej pozície v zariadeniach pretransformovaných na neziskové organizácie.

Ešte nápadnejšia je diferenciácia miezd podľa právnej formy zdravotníckeho zariadenia. Priemerné mzdy lekárov a sestier v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú akciovými spoločnosťami, sú nápadne vyššie ako inde (Graf 3).

Graf 3: Priemerné mzdy lekárov a sestier podľa právnej formy zdravotníckeho zariadenia (2008)

Zdroj: Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZASS)

Pre mzdový vývoj v roku 2009 a 2010 možno očakávať:

  1. Zdržanlivosť pri zvyšovaní miezd alebo až zmrazenie miezd. Kvôli ekonomickej recesii nastáva výpadok zdrojov pre zdravotníctvo. Je úplne vylúčené, aby sa opakovali mimoriadne vysoké tempá rastu priemerných nominálnych miezd v zdravotníctve z rokov 2007 a 2008.

  2. Takisto je vylúčené, aby priemerná mzda lekárov dosiahla v roku 2010 trojnásobok celoštátnej priemernej mzdy. To isté platí pre možnosť zvýšiť priemernú mzdu sestier na jedenapolnásobok celoštátneho priemeru. Pravdepodobne sa výrazne spomalí rast miezd v zdravotníctve aj v celej ekonomike. Preto pomer miezd lekárov a sestier k celoštátnemu priemeru bude pravdepodobne stagnovať (možný je aj menší pokles pomeru). Dôvodom neúspechu vládneho sľubu však nie je ekonomická recesia. Nebol by pravdepodobne splnený ani v prípade „bezkrízového“ vývoja.

Politické špičky dávajú nezmyselné sľuby v oblasti miezd. Či už ide o z minulosti známy prísľub dvojnásobných miezd, alebo o nedávny sľub trojnásobku priemeru pre lekárov, stále ide o sľubovanie niečoho, na čo sľubujúci subjekt nemá ani dobrý dosah. A je dobré, že ho nemá.

Poďakovanie

Autor ďakuje Andrejovi Kučinskému, podpredsedovi Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZASS) za pomoc pri získavaní údajov pri tvorbe tohto článku.


Poznámky

  1. Valentovič: Zvýšenie platov lekárov do roku 2010 na trojnásobok je reálne, TASR, 2. 2. 2007
  2. Pozri napr. Kvalténi: Lekár musí mať trojnásobok priemerného platu v NH, sestra 1,5 násobok, TASR, 19. 4. 2006
  3. Za príbuzné označujeme tieto odvetvia kvôli značnej ingerencii štátu a rozhodujúcej úlohe verejných financií pri ich činnosti.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia